Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty - weterynaria (sj) - 2023/24 2600-WT-SJ-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
7100-AUW-5-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prezentowanych treści jest nauczenie studentów zasad postępowania administracyjnego w działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz w pracy lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Strona przedmiotu
7100-AGR-1-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem przedmiotu jest zapoznanie roślinami produkowanymi w uprawie polowej - charakterystyką głównych gatunków i grup użytkowych roślin uprawnych (zbóż, okopowych, strączkowych, motylkowych, drobnonasiennych, pastewnych, przemysłowych), wymaganiami siedliskowymi roślin uprawnych, znaczeniem gospodarczym produkcji roślinnej oraz przydatnością roślin w żywieniu różnych grup zwierząt, poznanie mechanizmów reakcji roślin na suszę.

Strona przedmiotu
7100-AT-2-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i zajęcia laboratoryjne: zapoznanie studenta ze stratygrafią, skeletotopią, holotopią i syntopią struktur oraz narządów w obrębie okolic głowy, szyi, grzbietu, klatki piersiowej, brzucha i miednicy oraz kończyny piersiowej i miednicznej psa, kota, bydła, świni, konia. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kliniczny aspekt budowy anatomicznej i położenia danych struktur. Ponadto zostaną przedstawione informacje na temat: unerwienia skóry oraz topografii dostępu do nerwów, podziału na okolice oraz wyznaczanie granic poszczególnych okolic.

Strona przedmiotu
7100-AZW1-1-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas nauki w ramach przedmiotu Anatomia zwierząt student zostanie zapoznany z prawidłową budową makroskopową organizmu zwierząt domowych, zdobędzie umiejętność opisu i identyfikacji gatunkowej poszczególnych narządów, zostanie przedstawione polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne. Stanowi to podstawę do studiowania anatomii porównawczej, anatomii topograficznej z elementami anatomii klinicznej, histologii, fizjologii, diagnostyki klinicznej, wszystkich zabiegowych przedmiotów klinicznych, patomorfologii.

Strona przedmiotu
7100-AZW2-1-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas nauki w ramach przedmiotu Anatomia zwierząt student zostanie zapoznany z prawidłową budową makroskopową organizmów zwierząt domowych. Zdobędzie umiejętność opisu i identyfikacji gatunkowej poszczególnych narządów. Zostanie przedstawione polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne. Ponadto student powinien opanować zdolność posługiwania się skalpelem i pęsetą. Stanowi to podstawę do studiowania anatomii porównawczej, anatomii topograficznej z elementami anatomii klinicznej, histologii, fizjologii, diagnostyki klinicznej, wszystkich zabiegowych przedmiotów klinicznych, anatomii patologicznej, przedmiotów związanych chowem i hodowlą zwierząt oraz z higieną zwierząt rzeźnych.

Strona przedmiotu
7100-AU-5-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zajęcia obejmują omówienie fizjologii i patologii narządu płciowego samca (ogier, buhaj, knur, cap, tryk, pies, kot, królik), metod pobierania i oceny nasienia oraz przygotowywania dawek inseminacyjnych i technik przeprowadzania sztucznej inseminacji. Poruszane są również możliwości wykorzystania biotechnik rozrodu w ochronie zagrożonych gatunków w aspekcie możliwości tworzenia banku genów.

Strona przedmiotu
7100-BCH1-1-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą, podstawowymi właściwościami i funkcją związków chemicznych występujących w organizmie zwierzęcym (aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, porfiryn i witamin), a także zapoznanie z jakościowymi i ilościowymi metodami analiz biochemicznych.

Strona przedmiotu
7100-BCH2-2-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Biochemia cz. II jest poświęcony zagadnieniom metabolizmu podstawowego organizmów zwierzęcych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z udziałem poszczególnych narządów i tkanek w przemianach metabolicznych stanowiących szereg sprzężonych i wzajemnie powiązanych ze sobą reakcji szlaków anabolicznych i katabolicznych.

Strona przedmiotu
7100-BIOE-1-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi

33

mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
7100-BST-1-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia z zakresu statystyki matematycznej głównie w kontekście dokumentowania wyników badań oraz przeprowadzania analizy danych empirycznych w postaci testów statystycznych różnych typów oraz analizy uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
7100-F-BTR-6-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konserwacja nasienia, składniki rozcieńczalników i ich znaczenie, konserwacja nasienia buhaja w stanie płynnym, mrożenie nasienia w kulkach, krioprotektory, głębokie mrożenie nasienia w parach azotu, pojęcie dawki nasienia, procesy zachodzące podczas mrożenia, przechowywanie i rozmrażanie nasienia, technologia produkcji nasienia seksowanego, metody głębokiej inseminacji, , rozrzedzalniki i ich skład, katetery do inseminacji. Pozyskiwanie i ocena zarodków, klasy jakości zarodków, krioprotektory – glikol i glicerol, zarodki mrożone, etapy mrożenia, przechowywanie zarodków, rozmrażanie zarodków. Witryfikacja, DMSO, mieszanina witryfikacyjna. OPU, hodowla oocytów (IVC), ocena oocytów, hodowla zarodków w warunkach laboratoryjnych, mrożenie zarodków. Biologia zarodków, manipulacje na zarodkach, dzielenie zarodków, seksowanie, wszczepianie genów, zapłodnienie docytoplazmatyczne ICSI, uboczne skutki transferu zarodków produkowanych in vitro i próby ich eliminacji, klonowanie.

Strona przedmiotu
7100-CHOIA-3-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie zasad chirurgii ogólnej, traumatologii, zasad gojenia ran, podstaw anestezjologii, postępowania przed- i pooperacyjnego, przestrzegania zasad aseptyki chirurgicznej, przygotowania zwierząt do zabiegów, obchodzenia się ze zwierzętami i ich obezwładniania, znajomości narzędzi chirurgicznych, materiałów do szycia tkanek, zakładania węzłów, zakładania opatrunków, prowadzenia znieczulenia ogólnego i wykonania znieczuleń miejscowych.

Strona przedmiotu
7100-CK-5-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o przyczynach, diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób koni z uwzględnieniem chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgii i problemów związanych z rozrodem koni.

Strona przedmiotu
7100-F-CHMS-6-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- podstaw anatomii i fizjologii „zwierząt akwakultury”:

skorupiaków (Crustacea), mięczaków (Mollusca),

bezżuchwowców (Agnatha)

- zasad pobierania materiału do badań w celu

diagnozowania chorób zwierząt akwakultury

- podstaw chorób wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i

pasożytniczych

- wykorzystywania przepisów prawnych w zakresie

diagnozowania chorób

- rozumienia znaczenia gospodarczego zwierząt

akwakultury

Strona przedmiotu
7100-F-CHNZ-6-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ćwiczeniach klinicznych studenci nabędą podstawową i specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą badania źrebnych klaczy oraz nowonarodzonych źrebiąt w aspekcie prawidłowej oceny i zagrożeń dla przebiegu ciąży oraz zdrowia źrebięcia.

Strona przedmiotu
7100-CHOU-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają biologię, kierunki użytkowania owadów użytkowych. Studenci poznają fizjologię i patologię owadów użytkowych, zasady diagnostyki, leczenia i profilaktyki.

Strona przedmiotu
7100-CPK-P-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotów

anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Etiologia, patogeneza, symptomatologia, diagnostyka różnicowa, zapobieganie i leczenie oraz algorytmy postępowania w przypadkach chorób niezakaźnych i chorób zakaźnych układu powłokowego, oddechowego, krążenia, pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego, krwiotwórczego, rozrodczego i nerwowego. Nabycie umiejętności rozpoznawania chorób psów i kotów, wyboru zaleceń i rekomendacji terapeutycznych.

Strona przedmiotu
7100-CPK-R-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 160 godzin
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:Zaliczenie przedmiotów

anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Etiologia, patogeneza, symptomatologia, diagnostyka różnicowa, zapobieganie i leczenie oraz algorytmy postępowania w przypadkach chorób niezakaźnych i chorób zakaźnych układu powłokowego, oddechowego, krążenia, pokarmowego, wydalniczego, dokrewnego, krwiotwórczego, rozrodczego i nerwowego. Nabycie umiejętności rozpoznawania chorób psów i kotów, wyboru zaleceń i rekomendacji terapeutycznych.

Strona przedmiotu
7100-CHP-5-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem jest zaznajomienie Studentów z szeroko

pojętymi zagadnieniami związanymi z rozpoznaniem i

leczeniem chorób ptaków, wraz z profilaktyką i prewencją

tych chorób.

Strona przedmiotu
7100-CHR-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają biologię, anatomię, fizjologię, chów i hodowlę ryb. Omawiane są przyczyny, diagnostyka, rozpoznanie różnicowe, leczenie i profilaktyka chorób ryb.

Strona przedmiotu
7100-CHZF-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z Chorób zakaźnych zwierząt futerkowych (10 h wykładów i 10h laboratoriów na grupę), prowadzonego przez prof. dr hab. Wiesława Deptułę w obrębie przedmiotu Choroby zwierząt futerkowych, jest zapoznanie studentów z zakresu chorób bakteryjnych, wirusowych, prionowych i grzybiczych występujących u lisów, jenotów, norek, fretek, szynszyli, królików i nutrii.

(brak jest opisu z części niezakaźnej tego przedmiotu prowadzonego przez prof. D. Bukowską).

Strona przedmiotu
7100-CZG-R-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 165 godzin
 • Wykład - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaliczenie z przedmiotów uzyskane na kierunku weterynaria - Anatomia zwierząt, Anatomia topograficzna zwierząt, Biochemia, Fizjologia zwierząt, Genetyka ogólna i weterynaryjna, Histologia i embriologia

Zaliczenie z przedmiotów: anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, patomorfologia, farmakologia.

Zaliczenie przedmiotów - anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia,

diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Zaliczenie przedmiotów – anatomia zwierząt, histologia, fizjologia, chów i hodowla zwierząt, patofizjologia, farmakologia diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, patomorfologia

Strona przedmiotu
7100-CZG-P-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 125 godzin
 • Wykład - 105 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne

Choroby wewnętrzne

Zaliczenie z przedmiotów uzyskane na kierunku weterynaria - Anatomia zwierząt, Anatomia topograficzna zwierząt, Biochemia, Fizjologia zwierząt, Genetyka ogólna i weterynaryjna, Histologia i embriologia

Chirurgia

Zaliczenie z przedmiotów: anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, patomorfologia, farmakologia.

Choroby zakaźne

Zaliczenie przedmiotów - anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia,

diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Rozród

Zaliczenie przedmiotów – anatomia zwierząt, histologia, fizjologia, chów i hodowla zwierząt, patofizjologia, farmakologia diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, patomorfologia.

Strona przedmiotu
7100-CHH-1-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teoretycznymi założeniami chowu i hodowli zwierząt, pochodzeniem i znaczeniem gospodarczym zwierząt, typami użytkowymi oraz rasami zwierząt, budową i pokrojem zwierząt, podstawowymi zasadami żywienia oraz wybranymi metodami pracy hodowlanej.

Strona przedmiotu
7100-DKL-3-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej, przedstawienie metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób wewnętrznych zwierząt z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej; zapoznanie z planem badania klinicznego ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu lekarskiego i prowadzeniem dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Zasady szczegółowego badania klinicznego powłoki ciała, układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, nerwowego; wykonywania badań uzupełniających z uwzględnieniem algorytmów postępowania diagnostycznego w chorobach hematologicznych, metabolicznych i niedoborowych; ćwiczenie umiejętności etapów ogólnego i szczegółowego badania klinicznego (pies, kot, koń, bydło, koń). Praktyczna ocena wyników badania laboratoryjnego materiału biologicznego, zasadami jego przesyłania, przechowywania oraz przygotowania do analiz; nabycie umiejętności postawienia prowizorium diagnostycznego, wyboru zaleceń i badań dodatkowych.

Strona przedmiotu
7100-DGNO-3-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów: z różnymi technikami badań radiologicznych, sonograficznych i endoskopii; wykorzystaniem technik radiologicznych w algorytmie diagnostycznym; radiologią interwencyjną; elementami ochrony radiologicznej; podstawy diagnostyki obrazowej w najważniejszych chorobach układów: oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego, kostno-stawowego, w chorobach śródpiersia oraz badania naczyniowe i radiologia zabiegowa; ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do badań RTG, USG, KT i MR; dobieranie rodzaju i sposobu badania radiologicznego i planowanie badań.

Strona przedmiotu
7100-DWET-3-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawami fizjologii żywienia: różnice w budowie przewodu pokarmowego wybranych gatunków zwierząt; zachowania żywieniowe psów i kotów, świń, bydła domowego, małych przeżuwaczy i koni; substancje biologicznie aktywne w żywieniu zwierząt (L-karnityna, tauryna, kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy, przeciwutleniacze); wielonienasycone kwasy tłuszczowe w żywieniu psów i kotów – możliwości wykorzystania w dieto-terapii ;pasze dietetyczne dla zwierząt; modyfikacja procesów trawienia i wchłaniania u zwierząt; zasady doboru diet weterynaryjnych dla chorujących psów i kotów; planowanie żywienia restrykcyjnego u drobiu; diagnostyka i profilaktyka chorób metabolicznych u krów mlecznych, dobór odpowiednich składników pokarmowych oraz gotowych pasz dietetycznych w wybranych jednostkach chorobowych.

Strona przedmiotu
7100-F-EGZ-6-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych egzotycznych chorób człowieka i zwierząt wynikających z globalizacji, ocieplania się klimatu i wzrostu populacji ludzi i zwierząt, a także sposobów ich profilaktyki i leczenia.

Strona przedmiotu
7100-EKW-2-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia z zakresu zakładania zakładu leczniczego dla zwierząt, prowadzenia i komunikacji marketingowej z otoczeniem oraz analizy finansowej i zarządczej.

Strona przedmiotu
7100-F-ENDP-4-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prowadzone jest nauczanie zasad endoskopii u psów, zasad posługiwania się wysoko specjalistycznym sprzętem w zakresie endoskopii u psów. Student nabywa praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania badania i zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego psów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)