Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - studia stacjonarne - politologia - 2022/23 2751-13-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z
2751-PL-S2-2-DP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne aspekty wypracowywania, podejmowania, wdrażania i ewaluacji decyzji (nie tylko) politycznych oraz właściwego ujmowania i identyfikowania sytuacji problemowych.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-F
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii, poszczególnych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, głównych problemów oraz przedstawicieli myśli filozoficznej. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów: od czasów starożytnych po współczesność.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-KS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę komunikacji społecznej; przyswojenie przez studentów korpusu pojęć z zakresu komunikologii; wykształcenie umiejętności wykorzystania ww. pojęć w dalszym kształceniu, np. na studiach II st.; wyposażenie studentów w narzędzia umożliwiające skuteczne komunikowanie się w środowisku społecznym oraz praktyczne sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych w trakcie egzaminu ustnego.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-KP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikowania politycznego można się nauczyć głównie poprzez praktykę. Stąd nacisk zostanie postawiony na praktyczne komponenty politycznego komunikowania, ale oczywiście w ścisłym związku z teorią. Aby zajęcia były ciekawe dla studentów, będziemy analizować również wybrane fragmenty seriali political-fiction (Borgen, Na cały głos, Brexit). Ma to na celu bardziej atrakcyjną wizualizację relacji w trójkącie politycy - media - społeczeństwo. To ma za zadanie pomóc przygotować studentów do kolokwium, które zostanie przeprowadzone w formie analizy wybranych przypadków.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-KZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie koncepcji dotyczących kształtowania się zachowań wyborczych elektoratów oraz analiza zachowań wyborców we współczesnym społeczeństwie polskim.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-L
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie - logika jako nauka

2. Nauka o nazwach

3. Podział logiczny i klasyfikacja

4. Nauka o definicji

5. Nauka o zdaniu

6. Nauka o wnioskowaniu

7. Klasyczny rachunek logiczny

8. Logika indukcyjna

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-MiTB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza metodologiczne pojęcia i kategorie używane w dziedzinie badań społecznych (reaktywnych i niereaktywnych) służące do:

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie społecznym oraz mediach;

- analizowania, badania i interpretacji dokumentów i źródeł o charakterze trwałym (teksty, przekazy internetowe, prasa) i nietrwałym (program telewizyjny, radiowy)

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-MSG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Międzynarodowych stosunków gospodarczych jest prezentacją podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i wyjaśnieniem istoty mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, historii stosunków międzynarodowych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-NHPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są węzłowe problemy najnowszej historii świata. Tematyka spotkań dotyczy przeobrażeń politycznych i cywilizacyjnych świata w XX wieku, a także genezy współczesnych zjawisk politycznych

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-NWDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką doktryn politycznych, ukształtowanych po rewolucji francuskiej (XIX– XXI wiek), z naciskiem na prezentację ich podłoża światopoglądowego i filozoficznego, ich koncepcje człowieka i społeczeństwa, teorie narodu, wizje państwa i propozycje ustrojowe, propozycje społeczno-ekonomiczne, pojmowanie miejsca polityki w kulturze, usytuowanie wobec doktryn konkurencyjnych, wreszcie na założenia i cele specyficzne dla danej doktryny. Unaocznienie cech stałych, składających się na „typ idealny” każdej ideologii i doktryny oraz usytuowania na osi „diady” ideowej: lewica – prawica. Prezentacja doktryn sformułowanych w okresie i w reakcji na rewolucję francuską (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm), w dobie demokratyzacji i powstania społeczeństwa masowego (nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, anarchizm), w epoce kryzysu parlamentaryzmu i totalitaryzmu (komunizm, faszyzm, nazizm), po czasy obecne i tzw. ponowoczesność (Nowa Lewica vs Nowa Prawica).

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-PEiPG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Podstaw ekonomii i polityki gospodarczej jest prezentacją podstaw współczesnej teorii ekonomicznej oraz mechanizmów i instytucji, jakie rządzą współczesną gospodarką rynkową, a także przybliża istotę i złożoność wyzwań stojących przed polityką gospodarczą w XXI w. w głównej mierze w oparciu o polską gospodarkę

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, finansów publicznych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-PFP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i koncepcje prawa naturalnego. Od obiektywnego prawa naturalnego do subiektywnych praw człowieka.

Streszczenie: ateoretyczny zalążek myślenia prawnonaturalnego w mitologii i poezji greckiej; Arystoteles: rozróżnienie prawa naturalnego od pozytywnego; stoicy: trójpodział: lex aeterna – lex naturalis – lex humana; prymat prawa naturalnego i akcent na jego powszechność (Cyceronn); św. Augustyn: prawo naturalne jako przejaw woli Bożej; św. Tomasz z Akwinu: prawo naturalne jako uczestnictwo prawa wiecznego w rozumnej naturze człowieka; zdolność rozpoznania prawa naturalnego przez rozum i sumienie; treść prawa naturalnego; sekularyzacja prawa naturalnego począwszy od Grocjusza; zmiana znaczenia pojęcia „stanu natury” u Hobbesa; przesuwanie akcentu z przedmiotowych nakazów prawa naturalnego na podmiotowe uprawnienia jednostek; doktryna praw człowieka w różnych ujęciach (i jej krytyka (Burke); nowa teoria prawa naturalnego (Finnis) a ujęcie klasyczne (Krąpiec, Possenti).

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-POiZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z terminologią teorii organizacji i zarządzania oraz z podstawowymi problemami z tego zakresu.

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz umożliwienie zdobycia podstaw do dalszego studiowania problemów dotyczących funkcjonowania organizacji.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-PSt
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów podstawowych zagadnień z zakresu statystycznej analizy danych. Program przedmiotu koncentruje się wokół statystyki opisowej - studenci powinni po ukończonym kursie znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu statystyki, rozumieć i potrafić obliczać miary statystyczne z zakresu statystyki opisowej, potrafić interpretować opis statystyczny.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-PTP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KARTA INFORMACYJNA O PRZEDMIOCIE STUDIÓW

KOD PRZEDMIOTU 0909-PTP- DM

NAZWA PRZEDMIOTU Podstawy teorii polityki

ZASZEREGOWANIE PRZEDMIOTU podstawowy

TRYB I POZIOM STUDIÓW DLA JAKICH OBOWIĄZUJE PRZEDMIOT Stacjonarne, trzyletnie zawodowe

RODZAJ PRZEDMIOTU Kanoniczny

ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU

- dobra znajomość słownictwa ogólnohumanistycznego na poziomie szkoły średniej

FORMY ZAJĘĆ I LICZBA PRZEIDZIANYCH GODZIN DYDAKTYCZNYCH Wykład 30h., ćwiczenia 30h.

ZAKRES TEMATYCZNY I CHRONOLOGICZNY PRZEDMIOTU wykład:

podstawowe kategorie i teorie politologiczne: władza, podmiotowość, instytucje polityczne, teorie decyzji politycznych, partii politycznych, państwa, teorie funkcjonalistyczne, strukturalistyczne itd. Ćwiczenia:

podstawowe kategorie i teorie politol

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-PGWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejzymi problemami współczesnego świata o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym, a także wykształcenie umiejętności analizy i prognozy zachodzących procesów i zjawisk oraz dostrzegania wzajemnych relacji między nimi.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-PRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Public relations w praktyce” jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wybranych elementów komunikacji PR i sponsoringu, zrozumienia zjawisk związanych z reprezentowaniem interesów oraz zarządzaniem sprawami publicznymi.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-DP-SP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-WTP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najnowsze badania nad teoriami politologicznymi będą asumptem dla nabywania umiejętności teoretycznego rozumienia świata politycznego. Interpretowanie i modyfikowanie teorii politologicznych oraz siatek kategorii teoretycznych będą służyły kreowaniu narzędzi badawczych pogłębionych teoretycznie.i

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-WdBP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do metodologii badań nauki o polityce.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-ZSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Zachowania w sytuacjach publicznych" studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób prawidłowy i efektywny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Ponadto mają możliwość testować te umiejętności w praktyce oraz oceniać wystąpienia własne i innych.

Przystępującym do przedmiotu pomocna będzie znajomość zagadnień z zakresu retoryki, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)