Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - studia stacjonarne - politologia - 2022/23 2751-13-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2751-PL-S1-1-AP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić słuchaczy ze stanem współczesnej administracji, rozwiązaniami stosowanymi w praktyce oraz najważniejszymi wyzwaniami na przyszłość.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-DP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne aspekty wypracowywania, podejmowania, wdrażania i ewaluacji decyzji (nie tylko) politycznych oraz właściwego ujmowania i identyfikowania sytuacji problemowych.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-EP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyka polityki jest jedną z subdyscyplin etyki, która posługuje się kategoriami pojęciowymi, teoriami i konceptami z zakresu myśli politycznej i doktryn politycznych. Kluczowym jej zadaniem w modelu klasycznym było wskazywanie koncepcji dobrego państwa, ustroju, władcy i obywatela.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-F
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii, poszczególnych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, głównych problemów oraz przedstawicieli myśli filozoficznej. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów: od czasów starożytnych po współczesność.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-HMP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką historii myśli politycznej, rozwojem i dynamiką przemian ideologii zaadoptowanych w poszczególnych epokach z zakresu europejskiego kręgu kulturowego. Przygotowanie do pracy naukowo - badawczej tj. kształtowanie umiejętności stawianie tez, ukazywania problemów, odnajdywania związków przyczynowo - skutkowych i czasowo - przestrzennych, zapoznanie z warsztatem pisarskim.

Główne zagadnienia tematyczne: problematyka ustroju państwa, wizje ładu społecznego, problem wolności, relacje miedzy władzą świecką i ruchami religijnymi

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-HP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu skoncentrowana jest na zagadnieniach związanych z historią Polski XX i XXI w. Szczególny nacisk został położony na ukazanie problemów politycznych zachodzących począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości, lata II RP, czas II wojny światowej, epokę PRL, aż po transformację ustrojową i budowę III RP. Wśród omawianych zagadnień znajdują się: sprawa odbudowy państwa polskiego podczas i po I wojnie światowej; problemy wewnętrzne i zewnętrzne Polski w okresie międzywojennym; sytuację podczas II wojny światowej; funkcjonowanie państwa w okresie rządów komunistycznych; okres transformacji ustrojowej po roku 1989, przeobrażenia społeczne i polityczne pod koniec XX oraz na początku XXI w. Omawiana tematyka będzie uwzględniała także problemy społeczne, gospodarcze, kulturalne, wyznaniowe państwa i narodu w omawianym okresie.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-IE brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych mechanizmów rządzących integracją europejską. W rezultacie omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji, proces decyzyjny, zasady i źródła prawa oraz wybrane polityki Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-KS
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę komunikacji społecznej; przyswojenie przez studentów korpusu pojęć z zakresu komunikologii; wykształcenie umiejętności wykorzystania ww. pojęć w dalszym kształceniu, np. na studiach II st.; wyposażenie studentów w narzędzia umożliwiające skuteczne komunikowanie się w środowisku społecznym oraz praktyczne sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych w trakcie egzaminu ustnego.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-KP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikowania politycznego można się nauczyć głównie poprzez praktykę. Stąd nacisk zostanie postawiony na praktyczne komponenty politycznego komunikowania, ale oczywiście w ścisłym związku z teorią. Aby zajęcia były ciekawe dla studentów, będziemy analizować również wybrane fragmenty seriali political-fiction (Borgen, Na cały głos, Brexit). Ma to na celu bardziej atrakcyjną wizualizację relacji w trójkącie politycy - media - społeczeństwo. To ma za zadanie pomóc przygotować studentów do kolokwium, które zostanie przeprowadzone w formie analizy wybranych przypadków.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-KZW
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie koncepcji dotyczących kształtowania się zachowań wyborczych elektoratów oraz analiza zachowań wyborców we współczesnym społeczeństwie polskim.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-L
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie - logika jako nauka

2. Nauka o nazwach

3. Podział logiczny i klasyfikacja

4. Nauka o definicji

5. Nauka o zdaniu

6. Nauka o wnioskowaniu

7. Klasyczny rachunek logiczny

8. Logika indukcyjna

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-MP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-MT brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyczne ujęcie treści:

1. Wprowadzenie

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

4. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

5. Analiza sytuacji wyjściowej

6. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

8. Budżet w marketingu terytorialnym

9. Reklama w MT

10. Event marketing

11. Social media w promocji miejsca

12. City placement

13. Sport jako narzędzie promocji miejsca

14. Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju regionów

15. Prezentacja projektów

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-MiTB
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza metodologiczne pojęcia i kategorie używane w dziedzinie badań społecznych (reaktywnych i niereaktywnych) służące do:

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie społecznym oraz mediach;

- analizowania, badania i interpretacji dokumentów i źródeł o charakterze trwałym (teksty, przekazy internetowe, prasa) i nietrwałym (program telewizyjny, radiowy)

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-MSG
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Międzynarodowych stosunków gospodarczych jest prezentacją podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i wyjaśnieniem istoty mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, historii stosunków międzynarodowych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-MSP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie stosunki międzynarodowe ma dwa podstawowe znaczenia. W pierwszym aspekcie rozumiane są one jako rzeczywiste stosunki między ich uczestnikami. W drugim z kolei znaczeniu pojmuje się je jako subdyscyplinę naukową. Tym samym wskazać można, że przedmiotem badań tej subdyscypliny jest rzeczywistość międzynarodowa. Taki też paradygmat został zastosowany na wykładach prowadzonych z tego zakresu.

Na zajęciach w ujęciu problemowym omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych. Zakres przedmiotu obejmuje w ujęciu globalnym problematykę współczesnego świata. W ujęciu regionalnym z kolei poszczególne regiony i kontynenty globu. Preferowane są podejścia przyczynowe, komparatystyczne, syntetyczne i globalne. Analizie z kolei zagadnienia polityczno-militarne, organizacyjno-normatywne, gospodarczo-ekonomiczne, technologiczno-ekologiczne oraz społeczno-kulturowe w ich wzajemnych powiązaniach i zależnościach.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-NHPS
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są węzłowe problemy najnowszej historii świata. Tematyka spotkań dotyczy przeobrażeń politycznych i cywilizacyjnych świata w XX wieku, a także genezy współczesnych zjawisk politycznych

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-NWDP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką doktryn politycznych, ukształtowanych po rewolucji francuskiej (XIX– XXI wiek), z naciskiem na prezentację ich podłoża światopoglądowego i filozoficznego, ich koncepcje człowieka i społeczeństwa, teorie narodu, wizje państwa i propozycje ustrojowe, propozycje społeczno-ekonomiczne, pojmowanie miejsca polityki w kulturze, usytuowanie wobec doktryn konkurencyjnych, wreszcie na założenia i cele specyficzne dla danej doktryny. Unaocznienie cech stałych, składających się na „typ idealny” każdej ideologii i doktryny oraz usytuowania na osi „diady” ideowej: lewica – prawica. Prezentacja doktryn sformułowanych w okresie i w reakcji na rewolucję francuską (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm), w dobie demokratyzacji i powstania społeczeństwa masowego (nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, anarchizm), w epoce kryzysu parlamentaryzmu i totalitaryzmu (komunizm, faszyzm, nazizm), po czasy obecne i tzw. ponowoczesność (Nowa Lewica vs Nowa Prawica).

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-OWI brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego, a także uwrażliwienie studentów na konieczność poszanowania cudzej własności intelektualnej w pracy naukowej i w życiu zawodowym oraz zapoznanie ich ze środkami umożliwiającymi ochronę własnych praw autorskich.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-PiSP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wielowymiarowa analiza instytucji partii politycznych i systemów partyjnych w obrębie współczesnych systemów politycznych. Przedmiotem refleksji będą partie jako instytucje aktywne w sferze polityki i umożliwiające kolektywne działanie. Zaprezentowany zostaną różne modele partii politycznych i ich ewolucja. Istotnym elementem będzie charakterystyka finansowania partii politycznych oraz klasyfikacja systemów partyjnych. Szczegółowo zaprezentowana zostanie kształtowanie oraz ewolucja polskiego systemu partyjnego w kontekście transformacji systemowej systemów partyjnych Europy Środkowo- Wschodniej.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-PEiPG
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Podstaw ekonomii i polityki gospodarczej jest prezentacją podstaw współczesnej teorii ekonomicznej oraz mechanizmów i instytucji, jakie rządzą współczesną gospodarką rynkową, a także przybliża istotę i złożoność wyzwań stojących przed polityką gospodarczą w XXI w. w głównej mierze w oparciu o polską gospodarkę

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, finansów publicznych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-PFP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i koncepcje prawa naturalnego. Od obiektywnego prawa naturalnego do subiektywnych praw człowieka.

Streszczenie: ateoretyczny zalążek myślenia prawnonaturalnego w mitologii i poezji greckiej; Arystoteles: rozróżnienie prawa naturalnego od pozytywnego; stoicy: trójpodział: lex aeterna – lex naturalis – lex humana; prymat prawa naturalnego i akcent na jego powszechność (Cyceronn); św. Augustyn: prawo naturalne jako przejaw woli Bożej; św. Tomasz z Akwinu: prawo naturalne jako uczestnictwo prawa wiecznego w rozumnej naturze człowieka; zdolność rozpoznania prawa naturalnego przez rozum i sumienie; treść prawa naturalnego; sekularyzacja prawa naturalnego począwszy od Grocjusza; zmiana znaczenia pojęcia „stanu natury” u Hobbesa; przesuwanie akcentu z przedmiotowych nakazów prawa naturalnego na podmiotowe uprawnienia jednostek; doktryna praw człowieka w różnych ujęciach (i jej krytyka (Burke); nowa teoria prawa naturalnego (Finnis) a ujęcie klasyczne (Krąpiec, Possenti).

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-POiZ
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z terminologią teorii organizacji i zarządzania oraz z podstawowymi problemami z tego zakresu.

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz umożliwienie zdobycia podstaw do dalszego studiowania problemów dotyczących funkcjonowania organizacji.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-PSt
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów podstawowych zagadnień z zakresu statystycznej analizy danych. Program przedmiotu koncentruje się wokół statystyki opisowej - studenci powinni po ukończonym kursie znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu statystyki, rozumieć i potrafić obliczać miary statystyczne z zakresu statystyki opisowej, potrafić interpretować opis statystyczny.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-PTP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KARTA INFORMACYJNA O PRZEDMIOCIE STUDIÓW

KOD PRZEDMIOTU 0909-PTP- DM

NAZWA PRZEDMIOTU Podstawy teorii polityki

ZASZEREGOWANIE PRZEDMIOTU podstawowy

TRYB I POZIOM STUDIÓW DLA JAKICH OBOWIĄZUJE PRZEDMIOT Stacjonarne, trzyletnie zawodowe

RODZAJ PRZEDMIOTU Kanoniczny

ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU

- dobra znajomość słownictwa ogólnohumanistycznego na poziomie szkoły średniej

FORMY ZAJĘĆ I LICZBA PRZEIDZIANYCH GODZIN DYDAKTYCZNYCH Wykład 30h., ćwiczenia 30h.

ZAKRES TEMATYCZNY I CHRONOLOGICZNY PRZEDMIOTU wykład:

podstawowe kategorie i teorie politologiczne: władza, podmiotowość, instytucje polityczne, teorie decyzji politycznych, partii politycznych, państwa, teorie funkcjonalistyczne, strukturalistyczne itd. Ćwiczenia:

podstawowe kategorie i teorie politol

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-PSW brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa i systemów wyborczych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-2-PGWS
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejzymi problemami współczesnego świata o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym, a także wykształcenie umiejętności analizy i prognozy zachodzących procesów i zjawisk oraz dostrzegania wzajemnych relacji między nimi.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-3-PS brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-PRP
brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Public relations w praktyce” jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu wybranych elementów komunikacji PR i sponsoringu, zrozumienia zjawisk związanych z reprezentowaniem interesów oraz zarządzaniem sprawami publicznymi.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-1-SO brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenie przedmiotu to wprowadzenie socjologicznego instrumentarium badania i interpretacji świata, procesów społecznych i politycznych

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

-rozumienia i samodzielnej interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych;

-oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych;

-rozumienia zmian zachodzących w strukturach społecznych

Przedmiot wprowadza używane przez socjologię pojęcia i kategorie służące do badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w świecie społecznym z uwzględnieniem aspektów historycznych nauki (główne nurty socjologiczne) oraz współczesności (socjologia współczesna oraz przemiany społeczne we współczesnej Polsce)

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)