Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - studia stacjonarne - stosunki międzynarodowe - 2022/23 2751-23-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z
2751-SM-S1-2-AP-AP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium z przedmiotu administracja publiczna, z wykorzystaniem form multimedialnych (PP), z uwzględnieniem interaktywności i komunikacji ze studentami.

Zajęcia przewidują m.in. referaty samodzielne studentów, ale przede wszystkim o charakterze dyskursywnym.

W trakcie przedmiotu ma także miejsce praca na oryginalnych tekstach dokumentów urzędowych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-BEG-BP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ukierunkowane jest na nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim kompetencji społecznych utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, militarnym. Zajęcia zawierające aspekt teorii bezpieczeństwa państwa, w większości czasu poświęcone zostaną na praktyczne wykorzystanie metod analiz strategicznych otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego państwa z uwzględnieniem technik multimedialnych (PP) w celu zidentyfikowania zasadniczych zjawisk rzutujących na bezpieczeństwo państwa. Zajęcia oparte są o pracę własną studentów na zajęciach, uczestniczenie w dyskusji oraz kreatywność intelektualną studentów.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-BEG-BW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiana problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej, ujęta w ramy polityki UE jaką jest Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-DK-DW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu dyplomacji wielostronnej z uwzględnieniem przede wszystkim obowiązujących regulacji międzynarodowoprawnych w tym zakresie ze wskazaniem na specyfikę dyplomacji wielostronnej czyli realizowanej na forum organizacji międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-AP-eAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej;

- nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się usługami świadczonymi na drodze elektronicznej (przygotowanie do pracy zawodowej).

Poprzez uczestnictwo w laboratorium student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz nabiera pożądanych postaw w zakresie obsługi usług online dostępnych w administracji publicznej.

Na zajęciach korzysta się z licznych stron internetowych: administracji publicznej.

Kurs ten ma przygotować studentów do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik (certyfikat ecdl).

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-EDM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami etykiety, savoir-vivre’u oraz dobrymi manierami, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, odpowiedniego ubioru oraz zachowania podczas spotkań biznesowych zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Cele te powinny być osiągnięte poprzez udział w dyskusji, komentowanie zaprezentowanych zdjęć oraz krótkich filmów i analizowanie konkretnych przypadków.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-F
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii, poszczególnych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, głównych problemów oraz przedstawicieli myśli filozoficznej. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów: od czasów starożytnych po współczesność.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-AP-FPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia nt. Finansów publicznych w UE przybliżają zasady finansowania Unii Europejskiej oraz wydatkowania unijnych środków, a także zaznajamiają z podstawowymi danymi finansowymi w zakresie wielkości unijnego budżetu, wysokości płaconych składek na jego rzecz przez poszczególnej państwa członkowskie, wysokości wsparcia z budżetu UE dla poszczególnych obszarów, a także salda każdego z państw w rozliczeniach finansowych z UE.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-GPiE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia wstępne i metodologiczne

Mapa polityczna świata i jej podstawowe przemiany od schyłku XIX wieku

Przestrzeń geopolityczna

Języki i religie świata

Demografia/ludność świata

Zagadnienia dostępu i zaopatrzenia w surowce (w tym w wodę)

Rolnictwo i gospodarka rolno-żywnościowa

Przemysł

Komunikacja i transport

Turystyka międzynarodowa

Handel zagraniczny/międzynarodowy

Podziały polityczno-gospodarcze świata

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-HSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu i ćwiczeń są najważniejsze elementy z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych w latach 1815 - 1945.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-AP-LE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci dowiedzą się czym jest lobbing, jakie formy przybierać może rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej i w wybranych jej państwach członkowskich (np. w Polsce), jakie są cechy charakterystyczne lobbingu europejskiego, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach unijnych, jakie regulacje prawne/etyczne normują tę sferę działalności, wreszcie kto i za czym lobbuje w UE.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-MTB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody i techniki badań w stosunkach międzynarodowych

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-1-MOPC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka, z uwzględnieniem ich genezy, norm prawnomiędzynarodowych, na których się opierają, funkcjonujących w ich ramach międzynarodowych instytucji i procedur kontrolnych oraz potrzeb i propozycji reform. Prezentowany jest zarówno system powszechny, związany z Narodami Zjednoczonymi, jak i systemy regionalne. Wykład koncentruje się na zagadnieniach historycznych, instytucjonalnych i proceduralnych. Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej analizie wybranych praw i wolności człowieka gwarantowanych przez międzynarodowe instrumenty oraz procedurze skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-1-MOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji międzynarodowego prawa ochrony środowiska; przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-MRF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Międzynarodowych rynków finansowych przybliża istotę rynku finansowego, podstawowe instrumenty finansowe na nim spotykane oraz specyfikę międzynarodowych rynków finansowych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-MSG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Międzynarodowych stosunków gospodarczych jest prezentacją podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i wyjaśnieniem istoty mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, historii stosunków międzynarodowych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-MSK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest istota, geneza, uwarunkowania, narzędzia oraz instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej w dzisiejszym świecie. Dla lepszego zrozumienia problematyki zajęć niezbędna jest znajomość współczesnego i historycznego kontekstu stosunków międzynarodowych oraz procesów zachodzących w kulturze w XX-XXI w. Pogłębioną refleksję nad tematyką przedmiotu ułatwia wiedza z zakresu historii stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, organizacji międzynarodowych, a także socjologii, kulturologii, antropologii kulturowej i historii sztuki.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-MSP89
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest ukazanie ewolucji i specyfiki stosunków międzynarodowych po 1989 r., czyli po przemianach, jakie dokonały się w świecie wraz z procesem transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Analizie poddawane są takie treści jak: czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe; aktorzy w środowisku poliarchicznym; państwo i dyplomacja w stosunkach międzynarodowych; podziały w relacjach międzynarodowych; organizacje międzynarodowe; prawo w stosunkach międzynarodowych; przemiany społeczne i cywilizacyjne; problemy regionalne i narodowe.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-BEG-MZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium posłuży jako platforma do rozważań dotyczących roli i znaczenia Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na jej (aktualne i przewidywane) zdolności cywilne i wojskowe w zakresie przeprowadzania misji i operacji zagranicznych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-BEG-NA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje analizę funkcjonowania NATO od okresu Zimnej Wojny do czasów obecnych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-NWDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką doktryn politycznych, ukształtowanych po rewolucji francuskiej (XIX– XXI wiek), z naciskiem na prezentację ich podłoża światopoglądowego i filozoficznego, ich koncepcje człowieka i społeczeństwa, teorie narodu, wizje państwa i propozycje ustrojowe, propozycje społeczno-ekonomiczne, pojmowanie miejsca polityki w kulturze, usytuowanie wobec doktryn konkurencyjnych, wreszcie na założenia i cele specyficzne dla danej doktryny. Unaocznienie cech stałych, składających się na „typ idealny” każdej ideologii i doktryny oraz usytuowania na osi „diady” ideowej: lewica – prawica. Prezentacja doktryn sformułowanych w okresie i w reakcji na rewolucję francuską (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm), w dobie demokratyzacji i powstania społeczeństwa masowego (nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, anarchizm), w epoce kryzysu parlamentaryzmu i totalitaryzmu (komunizm, faszyzm, nazizm), po czasy obecne i tzw. ponowoczesność (Nowa Lewica vs Nowa Prawica).

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-DK-OPSD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą, organizacją i funkcjonowaniem polskiej służby zagranicznej. Ma on również za zadanie rozwinięcie świadomości istnienia oraz umiejętności korzystania z pomocy służb dyplomatycznych i konsularnych za granicą.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-OM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z dziedziny teorii organizacji międzynarodowych oraz kwestie dotyczące genezy, celów, członkostwa, struktury, zasad działania i roli najważniejszych istniejących współcześnie organizacji międzyrządowych o charakterze powszechnym (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu Narodów Zjednoczonych) oraz partykularnych (takich jak Unia Afrykańska, Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich, ASEAN, Rada Europy, OBWE, OECD, NATO).

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-PS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są partnerstwa strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2011-2015.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-PSID
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Statystyka: Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do wyznaczania najczęściej używanych charakterystyk statystycznych oraz analizowania danych statystycznych - w podstawowym zakresie (miary położenia, miary dyspersji, miary asymetrii oraz miary koncentracji). Poza tym sprawdzanie istnienia i wyznaczania wielkości współzależności między cechami statystycznymi (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmanna, fakultatywnie: chi kwadrat, współczynnik Yule'a).

Demografia: znajomość podstawowych pojęć demograficznych, sytuacja demograficzna w Polsce, Europie i na świecie. Prognozy demograficzne w perspektywie roku 2035, 2050 oraz 2100.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-PGUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zasad prawa gospodarczego Unii Europejskiej, jak również najważniejszych regulacji prawnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących swobód rynku wewnętrznego, polityki gospodarczej i pieniężnej, polityki konkurencji oraz wspólnej polityki handlowej.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-PMP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne przedstawione zostaną najważniejsze instytucje oraz zagadnienia tej dziedziny prawa, która coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Jest ona jedną z podstaw ładu międzynarodowego i współpracy podmiotów tegoż prawa, przede wszystkim państw i organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-DK-PT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu z prawa traktatów zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia związane w umowami międzynarodowymi, m.in. z ich zawieraniem, obowiązywaniem oraz wygasaniem. Umowy międzynarodowe, inaczej traktaty, są podstawowym i bardzo ważnym źródłem prawa międzynarodowego, a zarazem narzędziem współpracy państw i organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-PISM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala studentom zapoznać się z podstawowymi kategoriami oraz metodami prognozowania międzynarodowego. Przedstawione są podstawowe błędy oraz utrudnienia w wiarygodnym prognozowaniu. Jednocześnie jest kładziony nacisk na pracę z informacją w warunkach szumu informacyjnego, czyli odróżnianie dezinformacji, w tym deep fake. W części ćwiczeniowej studenci zdobywają i udoskonalają umiejętności praktycznego tworzenia prognoz międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-AP-SOP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej systemem ochrony prawnej. W związku z tym, że na ten system składają się różne instrumenty służące do zapewnienia efektywności prawa UE, zwłaszcza zaś praw, jakie przyznaje ono jednostkom, wykład zostanie podzielony na kilka bloków tematycznych. Będą one odnosiły się do sądowej oraz pozasądowej ochrony praw jednostek.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)