Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia - studia stacjonarne - stosunki międzynarodowe - 2023/24 2751-23-2023/24

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24Z 2023/24L
2751-SM-S1-2-AP-AP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium z przedmiotu administracja publiczna, z wykorzystaniem form multimedialnych (PP), z uwzględnieniem interaktywności i komunikacji ze studentami.

Zajęcia przewidują m.in. referaty samodzielne studentów, ale przede wszystkim o charakterze dyskursywnym.

W trakcie przedmiotu ma także miejsce praca na oryginalnych tekstach dokumentów urzędowych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-ASM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kolonializm i postkolonializm, mocarstwa globalne i regionalne, Bliski i Daleki Wschód, "azjatyckie tygrysy", pańnstwa dyfunkcjonalne i upadłle.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-BEG-BEN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i istotą bezpieczeństwa energetycznego we współczesnym świecie. W obecnych czasach bezpieczeństwo energetyczne państwa jest jednym z najistotniejszych elementów jego bezpieczeństwa narodowego. Niezależność energetyczna państwa jest jednym z ważniejszych kryteriów służących określeniu jego pozycji międzynarodowej

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-1-BM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest bezpieczeństwu współczesnego środowiska międzynarodowego (XXI w.), m. in. warunkującym go procesom politycznym, ekonomicznym, demograficznym, ekologicznym i kulturowym oraz odpowiedzialnym za jego stan podmiotom i instrumentom służącym jego zachowaniu. Wykad ma charakter problemowy. Przedmiot ma ścisły związek z głównym tematem studiów. Studenci powinni dysponować znajomością historii wspólczesnej, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-BEG-BP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ukierunkowane jest na nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim kompetencji społecznych utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, militarnym. Zajęcia zawierające aspekt teorii bezpieczeństwa państwa, w większości czasu poświęcone zostaną na praktyczne wykorzystanie metod analiz strategicznych otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego państwa z uwzględnieniem technik multimedialnych (PP) w celu zidentyfikowania zasadniczych zjawisk rzutujących na bezpieczeństwo państwa. Zajęcia oparte są o pracę własną studentów na zajęciach, uczestniczenie w dyskusji oraz kreatywność intelektualną studentów.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-BEG-BS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa społecznego, na przykładzie konkretnych zagadnień.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-BEG-BW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest szeroko rozumiana problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej, ujęta w ramy polityki UE jaką jest Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-DK-DW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu dyplomacji wielostronnej z uwzględnieniem przede wszystkim obowiązujących regulacji międzynarodowoprawnych w tym zakresie ze wskazaniem na specyfikę dyplomacji wielostronnej czyli realizowanej na forum organizacji międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-AP-eAP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej;

- nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się usługami świadczonymi na drodze elektronicznej (przygotowanie do pracy zawodowej).

Poprzez uczestnictwo w laboratorium student zdobywa wiedzę, umiejętności oraz nabiera pożądanych postaw w zakresie obsługi usług online dostępnych w administracji publicznej.

Na zajęciach korzysta się z licznych stron internetowych: administracji publicznej.

Kurs ten ma przygotować studentów do zdawania egzaminu na certyfikat e-urzędnik (certyfikat ecdl).

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-E brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia to nauka o gospodarowaniu, czyli podejmowaniu decyzji przez uczestników rynku w warunkach ograniczonej dostępności zasobów.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-1-ER brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ekonomii rozwoju jest przede wszystkim przedstawienie głównych kierunków i wyników dyskusji, prowadzonych przez zagranicznych i polskich badaczy, na temat teoretycznych koncepcji przezwyciężania zacofania i ubóstwa w krajach słabo rozwiniętych (tj. prezentacja różnych paradygmatów rozwoju i dorobku najważniejszych „szkół myślenia”), omówienie szans i globalnych uwarunkowań likwidacji ubóstwa.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-EDM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami etykiety, savoir-vivre’u oraz dobrymi manierami, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, odpowiedniego ubioru oraz zachowania podczas spotkań biznesowych zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Cele te powinny być osiągnięte poprzez udział w dyskusji, komentowanie zaprezentowanych zdjęć oraz krótkich filmów i analizowanie konkretnych przypadków.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-F brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii, poszczególnych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, głównych problemów oraz przedstawicieli myśli filozoficznej. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów: od czasów starożytnych po współczesność.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-AP-FPUE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia nt. Finansów publicznych w UE przybliżają zasady finansowania Unii Europejskiej oraz wydatkowania unijnych środków, a także zaznajamiają z podstawowymi danymi finansowymi w zakresie wielkości unijnego budżetu, wysokości płaconych składek na jego rzecz przez poszczególnej państwa członkowskie, wysokości wsparcia z budżetu UE dla poszczególnych obszarów, a także salda każdego z państw w rozliczeniach finansowych z UE.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-AP-FiPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobędą, przede wszystkim teoretyczną, wiedzę z zakresu funduszy i programów Unii Europejskiej funkcjonujących w latach 2014-2020. Wiedza ta nie będzie jednak ograniczona tylko do polityki spójności (i powiązanych z nią instrumentów), lecz wykroczy daleko poza nią. Poruszona zostanie kwestia funduszy rolnych, środków na badania i szeroko rozumiany rozwój, programów tematycznych UE i tych funduszy, które skierowane są do państw trzecich.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-GPiE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia wstępne i metodologiczne

Mapa polityczna świata i jej podstawowe przemiany od schyłku XIX wieku

Przestrzeń geopolityczna

Języki i religie świata

Demografia/ludność świata

Zagadnienia dostępu i zaopatrzenia w surowce (w tym w wodę)

Rolnictwo i gospodarka rolno-żywnościowa

Przemysł

Komunikacja i transport

Turystyka międzynarodowa

Handel zagraniczny/międzynarodowy

Podziały polityczno-gospodarcze świata

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-1-GIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi problemami związanymi z globalizacją i regionalizacją. Treści przedmiotu obejmują szeroką definicję globalizacji, dotyczącą nie tylko kwestii ekonomicznych, ale także społecznych, zwłaszcza kulturowych i tożsamościowych oraz politycznych. Częścią zajęć jest próba poszukiwania źródeł globalizacji a także próba opisania konsekwencji globalizującego się świata w przyszłości. Szczególną uwagę zwraca się na społeczną stronę procesu, w tym wpływ jednostek i grup na jego przebieg.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-HSM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu i ćwiczeń są najważniejsze elementy z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych w latach 1815 - 1945.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-IPUE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej oraz porządku prawnego tworzonego w jej ramach. W rezultacie z jednej strony przedstawione zostaną aspekty organizacyjne systemu instytucjonalnego Unii oraz funkcje pełnione przez najważniejsze organy Unii, z drugiej zaś zagadnienia związane z jej systemem prawnym, tj. zasady i źródła prawa UE, reguły dotyczące jego tworzenia i stosowania.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-KZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony najwazniejszym konfliktom zbrojnym w XX (po 1945 r.) i XXI w. (do czasów współczesnych). Osią rozważań jest analiza zmian zachodzacych w środowisku międzynarodowym, w skali globalnej i regionalnej, pod wpływem tradycyjnych, asymetrycznych i hybrydowych konfliktów zbrojnych w warunkach dwubiegunowego świata oraz po rozpadzie ZSRR.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-BEG-KBs brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest bezpieczeństwu współczesnego środowiska międzynarodowego (drugie dziesięciolecie XXI w.), warunkującym go procesom politycznym, ekonomicznym, demograficznym, ekologicznym i kulturowym oraz odpowiedzialnym za jego stan podmiotom i wykorzystywanym przez nie instrumentom. Wykad ma charakter problemowy. Przedmiot ma ścisły związek z głównym tematem studiów.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-AP-LE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci dowiedzą się czym jest lobbing, jakie formy przybierać może rzecznictwo interesów w Unii Europejskiej i w wybranych jej państwach członkowskich (np. w Polsce), jakie są cechy charakterystyczne lobbingu europejskiego, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach unijnych, jakie regulacje prawne/etyczne normują tę sferę działalności, wreszcie kto i za czym lobbuje w UE.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-MTB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody i techniki badań w stosunkach międzynarodowych

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-1-MOPC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka, z uwzględnieniem ich genezy, norm prawnomiędzynarodowych, na których się opierają, funkcjonujących w ich ramach międzynarodowych instytucji i procedur kontrolnych oraz potrzeb i propozycji reform. Prezentowany jest zarówno system powszechny, związany z Narodami Zjednoczonymi, jak i systemy regionalne. Wykład koncentruje się na zagadnieniach historycznych, instytucjonalnych i proceduralnych. Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej analizie wybranych praw i wolności człowieka gwarantowanych przez międzynarodowe instrumenty oraz procedurze skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-1-MOS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji międzynarodowego prawa ochrony środowiska; przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-BEG-MPH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych zostaną zaprezentowane najważniejsze zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, a więc prawa mającego zastosowanie w czasie konfliktów zbrojnych. jego celem jest ochrona ofiar wojny oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowanych środków i metod walki.

Strona przedmiotu
2751-SM-S2-2-MRF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Międzynarodowych rynków finansowych przybliża istotę rynku finansowego, podstawowe instrumenty finansowe na nim spotykane oraz specyfikę międzynarodowych rynków finansowych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-2-MSG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. wykład z zakresu Międzynarodowych stosunków gospodarczych jest prezentacją podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i wyjaśnieniem istoty mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, historii stosunków międzynarodowych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-MSK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest istota, geneza, uwarunkowania, narzędzia oraz instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej w dzisiejszym świecie. Dla lepszego zrozumienia problematyki zajęć niezbędna jest znajomość współczesnego i historycznego kontekstu stosunków międzynarodowych oraz procesów zachodzących w kulturze w XX-XXI w. Pogłębioną refleksję nad tematyką przedmiotu ułatwia wiedza z zakresu historii stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, organizacji międzynarodowych, a także socjologii, kulturologii, antropologii kulturowej i historii sztuki.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-3-MSP89 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest ukazanie ewolucji i specyfiki stosunków międzynarodowych po 1989 r., czyli po przemianach, jakie dokonały się w świecie wraz z procesem transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Analizie poddawane są takie treści jak: czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe; aktorzy w środowisku poliarchicznym; państwo i dyplomacja w stosunkach międzynarodowych; podziały w relacjach międzynarodowych; organizacje międzynarodowe; prawo w stosunkach międzynarodowych; przemiany społeczne i cywilizacyjne; problemy regionalne i narodowe.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)