Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajecia - turystyka i rekreacja (s1) - rok akademicki 2022/23, 2800-TiR-S1-2022/23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2800-ADJT-TIRX-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-ATTIR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy wiedzy z zakresu agroturystyki, w powiązaniu z geografią rolnictwa i geografią turyzmu - najważniejsze pojęcia, uwarunkowania, rys historyczny. Prezentacja dwóch ujęć badawczych gospodarstw agroturystycznych: (1) endogeniczne - w oparciu o cechy wewnętrzne gospodarstw rolnych oraz (2) egzogeniczne - w oparciu o warunki zewnętrzne rolnictwa, oddziaływanie funduszy UE oraz walory kulturowe i wybrane cechy społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich, w tym szczególnie dot. zagospodarowania turystycznego.

Strona przedmiotu
2800-ANTTIR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w ramach zajęć wykładowych i ćwiczeń celem poznania współczesnych kierunków badań aktywności sportowej człowieka dotyczących:

1. zmian i uwarunkowań ludzkiej motoryczności;

2. nabywania wiadomości i umiejętności postrzegania aktów ruchowych w ujęciu rozwojowym warunkującym efektywność procesu usprawniania i treningu sportowego;

3. utylitarnych i rekreacyjno-sportowych form aktywności ruchowej człowieka;

4. programowania procesu motorycznego uczenia;

5. oceny efektów motorycznych.

Strona przedmiotu
2800-ATRMS-TIRX-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka atrakcji turystycznych i sposobów ich wykorzystania w regionie śródziemnomorskim.

Strona przedmiotu
2800-BPRCTIR-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student po zakończeniu cyklu wykładów, będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego w tym także chorób genetycznych

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu (antropogeneza, antropologia, auksologia, ontogeneza, filogeneza, rozwój, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, ochrona zdrowia, zmiana rozwojowa, doświadczenie, zdarzenia życiowe, czas),

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka,

• zapoznanie studentów z problemami seksualności współczesnej młodzieży,

• zapoznanie młodzieży akademickiej z podstawami wychowania do ról rodzicielskich: rola matki i ojca,

• zapoznanie młodzieży akademickiej z nooterapią w wychowaniu,

• prezentacja zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego,

• wdrażanie studentów do analizowania literatury przedmiotu.

Strona przedmiotu
2800-DSTIR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badminton i tenis stołowy nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyncze i deblowe również w formie współzawodnictwa. Podstawowe przepisy gry.

Strona przedmiotu
2800-EZTIR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student po zakończeniu cyklu wykładów, będzie posiadał wiedzę dotyczącą pojęć, koncepcji, historii, teorii i metodyki edukacji zdrowotnej - wybranych jej obszarów tematycznych w wychowaniu przedszkolnym, na I i II etapie kształcenia oraz nabycie przez studentów umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć i przeprowadzania na ich podstawie zajęć w zakresie działań na rzecz zdrowia w ramach zajęć szkolnych.

Strona przedmiotu
2800-EPUTIR-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest elementarna problematyka prawa i ubezpieczeń w turystyce i sporcie - źródeł, podmiotów występujących w obrocie turystycznym i sportowo-rekreacyjnym, zawieranych przez nich umów, w szczególności umów ubezpieczenia, oraz ich odpowiedzialności.

Strona przedmiotu
2800-EMGL-TIRX-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają studentom zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu emisji i higieny głosu. W wymiarze praktycznym studenci poznają i wykonują ćwiczenia związane z kształtowaniem prawidłowej emisji. Celem zajęć jest uświadomienie studentom wagi prawidłowej emisji głosu w życiu osób posługujących się głosem oraz przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego.

Strona przedmiotu
2800-ETNTIR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią zajęć są związki ludzi i miejsc z historią grup kulturowych oraz ich wykorzystaniem w turystyce. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami turystyki etnicznej, strukturami etnicznymi i procesami kulturowymi.

Strona przedmiotu
2800-ETJ-TIRX-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych studentów w zakresie etykiety językowej. Studenci poznają funkcje wypowiedzi grzecznościowych, a także środki językowe służące do wyrażania szacunku partnerom komunikacji. Podczas zajęć zostaną porównane zasady grzeczności biznesowej z grzecznością towarzyską. Rozważać będziemy także najnowsze problemy związane z etykietą językową w kontekście komunikacji inkluzywnej.

Strona przedmiotu
2800-EWBTIR-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami etykiety, dobrymi manierami oraz podstawami savoir-vivre’u. Znajomość powyższych zagadnień pozwala na lepsze funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu.

Ćwiczenia mają na celu w praktyczny sposób przybliżyć tematykę omawianą na wykładzie.

Zajęcia w szczególny sposób uwzględniają specyfikę branży hotelowej, restauracyjnej i turystycznej.

Strona przedmiotu
2800-FRPTTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć skupia się na podstawach rachunkowości finansowej i zarządczej, a także analizach i sprawozdaniach finansowych, stosowanych w firmach turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

Strona przedmiotu
2800-GTPTIR-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają: podstawowe pojęcia i zakres badawczy geografii turystyki; uwarunkowania oraz następstwa turystyki; przydatność przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego; podstawowe cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski; rys historyczny rozwoju turystyki w Polsce; ważniejsze regiony i walory turystyczne, ośrodki oraz obiekty turystyczne w Polsce; oddziaływanie turystyki na środowisko. Zapoznają się z metodami stosowanymi w geografii turystycznej, m.in. z metodami oceny atrakcyjności turystycznej oraz waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki na przykładach z Polski.

Strona przedmiotu
2800-GTSTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają uwarunkowania rozwoju turystyki oraz przydatność przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego. Treść zajęć obejmuje charakterystykę turystyczną (m.in. walory i zagospodarowanie) wybranych państw oraz odpowiednio najważniejsze: regiony, ośrodki, obiekty turystyczne w tych państwach.

Strona przedmiotu
2800-GTTIR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu Geoturystyki. Na zajęciach podjęte zostaną tematy mające na celu przybliżyć georóżnorodność Polski oraz związane z nią możliwości rozwoju regionalnego kraju.

Strona przedmiotu
2800-GTTIR-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kompleksowe zestawienie i powiązanie komponentów składających się na turystykę jako zjawisko w wymiarze społeczno-gospodarczo-przestrzennym.

Strona przedmiotu
2800-HMSTIR-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W zakres higieny i medycyny sportu wchodzą dyscypliny medyczne wiążące się ze sportem lub innymi formami aktywności fizycznej. Ponadto, niezwykle ważne są w medycynie sportowej aspekty profilaktyczne. Tak więc dyscyplina ta dotyczy różnorodnych problemów.

Strona przedmiotu
2800-HASTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Historia Architektury i Sztuki ma zapoznać studentów z dziedzictwem sztuk plastycznych w okresie starożytnym od narodzin cywilizacji człowieka do czasów współczesnych na tle dziedzictwa historycznego i kulturowego. Uwzględnia przemianę obrazu w dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
2800-JWKMM-TIRX-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem wykorzystania języka w kampaniach medialnych i marketingowych jako zorganizowanej działalności w obrębie komunikacji, w tym także z działaniami copywriterskimi. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia i teorie z obszaru komunikacji medialnej, zna efekty wpływu nowych mediów na praktyki kulturowe i kampanie marketingowe, potrafi zidentyfikować strategie retoryczne i argumentacyjne stosowane w komunikacji medialnej, potrafi przygotować projekt wykorzystania mediów w sferze marketingowej.

Strona przedmiotu
2800-KPER-TIRX-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność skutecznego, a zarazem pełnego szacunku porozumiewania się, jest niezwykle istotna dla kształtowania właściwych relacji interpersonalnych. Celem zajęć jest ukazanie złożoności komunikacji, której uczestnikiem codziennie jest każdy z nas zarówno w sferze prywatnej - w rodzinie oraz relacjach z przyjaciółmi czy znajomymi, jak i w sferze społecznej - między innymi w środowisku nauki oraz pracy.

Udział w ćwiczeniach powinien umożliwić ich uczestnikom bardziej świadome kształtowanie swoich zachowań komunikacyjnych, w tym służyć zwiększeniu umiejętności skutecznego przekonywania innych do swoich racji oraz obrony przed manipulacją językową.

Strona przedmiotu
2800-LOSTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest przedmiotem praktycznym, realizowanym w ramach zajęć terenowych. Studenci zapoznają się z praktyczną stroną organizacji wyjazdu oraz biorą czynny udział w logistyce i przygotowaniu obozu (wyprawy), a także uczestniczą w zajęciach z turystyki kwalifikowanej (alternatywnie do wyboru: surwiwal, turystyka piesza, wędrowna/górska, rowerowa, kajakowa, żeglarska), poprzez wyjazd do wybranego regionu turystycznego Polski. Dodatkowo studenci zapoznają się w terenie z geografią, historią i walorami turystycznymi obszaru, a także organizacją wyjazdów turystycznych w praktyce.

Zajęcia odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora. Student ponosi koszty wyjazdu na obóz, noclegów, wyżywienia, wypożyczenia sprzętu sportowego oraz (ewentualne) koszty dodatkowe.

Strona przedmiotu
2800-MUTRTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi założeniami koncepcji marketingowej w sektorze usługowym, prezentacja aktualnego stanu sektora turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i tendencji rozwojowych, konsumenta jako uczestnika rynku usług turystycznych i rekreacyjnych – adresata działań marketingowych przedsiębiorstw i obszarów turystyczno-rekreacyjnych. Omówione zostaną przesłanki wprowadzenia marketingu do turystyki i rekreacji, struktura wykorzystywanych instrumentów marketingu mix.

Strona przedmiotu
2800-MBTRTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-MRRTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wyposaża studentów w niezbędną wiedzę oraz umiejętności związane z programowaniem, planowaniem i prowadzeniem zajęć ruchowych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz dokonywaniem ewaluacji pracy.

Przygotowuje do podjęcia pracy jako trener personalny, instruktor rekreacji, menedżer rekreacji.

Strona przedmiotu
2800-MZGTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z zabawami i grami ruchowymi, zasadami prowadzenia zajęć z zabaw i gier ruchowych.

Przekazanie studentowi umiejętności prowadzenia zajęć z zabaw i gier ruchowych, oraz samodzielnego doboru zabaw do odpowiedniej grupy wiekowej.

Zapoznanie studenta z celami edukacyjnymi zawartymi w programie zabaw i gier ruchowych

Strona przedmiotu
2800-MRUTTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student posiada wiedzę związaną z teoretycznym i praktycznym aspektem funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego

Strona przedmiotu
2800-IBMSP-TIRX-3-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z opracowaniem i analizą statystyczną danych ilościowych z wykorzystaniem pakietu PS IMAGO.

Strona przedmiotu
2800-ORTRTIR-2-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć student uzyska podstawową wiedzę na temat uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania ruchu turystycznego, podstawowych form obsługi turysty oraz zasad organizacji i realizacji imprez turystycznych.

Strona przedmiotu
2800-OWITIR-1-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje spektrum zagadnień związanych z problematyką ochrony wiedzy, a także wytworów wiedzy zarówno z punktu widzenia współczesnego przedsiębiorstwa, jak i samych twórców. Wykład odwołuje się do regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i w Europie, opiera się na licznych przykładach i różnorodnych ujęciach prezentowanej problematyki.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką własności intelektualnej, a w szczególności możliwości ochrony i egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej – głównie praw własności przemysłowej i prawa autorskiego. W efekcie student powinien orientować się w podstawowych kategoriach własności intelektualnej, umieć je rozpoznawać i charakteryzować.

Podstawową formą przedstawiania treści wykładowych jest prezentacja multimedialna.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)