Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Ochrona środowiska naturalnego

General data

Course ID: 0600-PS-BHP-OSN
Erasmus code / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemistry The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Ochrona środowiska naturalnego
Organizational unit: Faculty of Chemistry
Course groups: (in Polish) Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) brak

Total student workload:

(in Polish) Wykład - 10 godz

Praca indywidualna - 20 godz.

Całkowity nakład pracy studenta -30 godz.

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) zna i opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie

wyjaśnia podstawowe zagadnienia wykorzystywane w badaniach ekologicznych i ochronie środowiska

Zna i opisuje źródła zanieczyszczeń oraz sposoby ochrony wód, powietrza, gleby

Learning outcomes - skills:

(in Polish) wykorzystuje wiedzę przy opisie środowiska naturalnego

dostrzega istniejące zagrożenia zdrowotne i środowiskowe oraz stawia poprawne hipotezy dotyczące ich przyczyn


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska

docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej


Teaching methods:

(in Polish) wykład i prezentacje multimedialne

Short description: (in Polish)

Podstawowe definicje dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Polskie prawo ochrony środowiska. Formy ochrony przyrody w Polsce,

ochrona różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia i ochrona powierzchni ziemi i gleby, powietrza i wód. Gospodarka odpadami.

Odnawialne źródła energii. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, zakład galwanizerii.

Full description: (in Polish)

1. Podstawowe definicje: m.in. ochrona środowiska, ekologia, biocenoza, biotop, populacja. Obieg materii w przyrodzie

2. Polskie prawo ochrony środowiska

3. Formy ochrony przyrody w Polsce, ochrona różnorodności biologicznej

4. Ochrona powierzchni ziemi i gleby (źródła zanieczyszczeń, kopaliny, erozja gleby)

5. Odpady (gospodarka odpadami, sposoby zagospodarowania odpadów (re-using, recykling, utylizacja, składowanie) technologie

bezodpadowe i niskoodpadowe)

6. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód (źródła zanieczyszczenia wód, stopnie zanieczyszczenia, samoregeneracja,

sposoby ochrony wód, oczyszczalnie ścieków)

7. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza (źródła zanieczyszczenia powietrza, normy zanieczyszczeń obowiązujące w Polsce i w Europie,

sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom, skutki zanieczyszczeń powietrza – kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa, efekt

cieplarniany, odory)

8. Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, e. wody, e. wiatru, e. biomasy, e. geotermalna).

9. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu i/lub zakład galwanizerii.

Bibliography: (in Polish)

1. Ekologia z elementami ochrony środowiska, A. Nawirska, Wydawnictwo - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2006.

2. Materiały do zajęć z ochrony środowiska naturalnego, S. Kuciel, Kraków 2013.

3. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, E. Trzyna, Wydawnictwo - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków

2016.

4. Podstawy Ochrony Środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, M. Holtzer, B. Grabowska, Wydawnictwo Akademii

Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010.

5. Droga do ekorozwoju, S. Kozłowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

6. Ochrona środowiska, przewodnik, B. Meyer, Wydawnictwo UniwersytetuSzczecińskiego, Szczecin 2000.

7. Ochrona środowiska przyrodniczego, B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

8. Gospodarka odpadami i recykling tworzyw sztucznych, J. Mikuła, S. Kuciel, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

9. Odnawialne źródła energii, R. Tytko, Wyd. OWG, Warszawa 2010.

10. Ustawy i rozporządzenia.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład – egzamin pisemny (w części test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru).

Kryteria oceniania:

dostateczny – 3 (=>50%)

dostateczny plus – 3+ (>60%)

dobry – 4 (>65%)

dobry plus – 4+ (>75%)

bardzo dobry – 5 (>80%)

Practical placement: (in Polish)

Nie są wymagane

Classes in period "Academic Year 2022/23"

Time span: 2022-10-01 - 2023-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lecture, 8 hours more information
Coordinators: Marzanna Kurzawa
Group instructors: Anna Filipiak-Szok
Course homepage: http://brak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail or Grading
Lecture - Pass/Fail or Grading
Short description: (in Polish)

Podstawowe definicje dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Polskie prawo ochrony środowiska. Formy ochrony przyrody w Polsce, ochrona różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia i ochrona powierzchni ziemi i gleby, powietrza i wód. Gospodarka odpadami. Odnawialne źródła energii. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, zakład galwanizerii.

Full description: (in Polish)

1. Podstawowe definicje: m.in. ochrona środowiska, ekologia, biocenoza, biotop, populacja. Obieg materii w przyrodzie

2. Polskie prawo ochrony środowiska

3. Formy ochrony przyrody w Polsce, ochrona różnorodności biologicznej

4. Ochrona powierzchni ziemi i gleby (źródła zanieczyszczeń, kopaliny, erozja gleby)

5. Odpady (gospodarka odpadami, sposoby zagospodarowania odpadów (re-using, recykling, utylizacja, składowanie) technologie bezodpadowe i niskoodpadowe)

6. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód (źródła zanieczyszczenia wód, stopnie zanieczyszczenia, samoregeneracja, sposoby ochrony wód, oczyszczalnie ścieków)

7. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza (źródła zanieczyszczenia powietrza, normy zanieczyszczeń obowiązujące w Polsce i w Europie, sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom, skutki zanieczyszczeń powietrza – kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, odory)

8. Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, e. wody, e. wiatru, e. biomasy, e. geotermalna).

9. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu i/lub zakład galwanizerii.

Bibliography: (in Polish)

1. Ekologia z elementami ochrony środowiska, A. Nawirska, Wydawnictwo - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2006.

2. Materiały do zajęć z ochrony środowiska naturalnego, S. Kuciel, Kraków 2013.

3. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, E. Trzyna, Wydawnictwo - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 2016.

4. Podstawy Ochrony Środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, M. Holtzer, B. Grabowska, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010.

5. Droga do ekorozwoju, S. Kozłowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

6. Ochrona środowiska, przewodnik, B. Meyer, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.

7. Ochrona środowiska przyrodniczego, B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

8. Gospodarka odpadami i recykling tworzyw sztucznych, J. Mikuła, S. Kuciel, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

9. Odnawialne źródła energii, R. Tytko, Wyd. OWG, Warszawa 2010.

10. Ustawy i rozporządzenia.

Notes: (in Polish)

brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)