Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1. Moduł: Choroby układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM4CUN-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1. Moduł: Choroby układu nerwowego
Jednostka: Katedra Neurologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of neuroanatomical and neurophysiological basis. Physical examination and history taking capabilities.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Study hours involving teacher participation:

- seminars – 60

- exercises – 48

- tutorial- 2


Study hours involving individual student work:

- preparing to exercise – 20

- literature reading- 15

- preparing to colloquium- 6

- preparing to exam and attending- 16


Together 156h (7,1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 Knows and can differentiate basic neurological syndromes: pyramidal syndrome, flaccid syndrome, cerebellum syndrome, spinal syndromes, meningeal syndrome, extrapyramidal syndrome, intracranial hypertension syndrome, symptoms of cranial and peripheral nerves lesion, impairment of higher intellectual functions (aphasia, dysarthria, alexia) - E.W13


W2 Knows and understands etiology, symptoms, diagnostics rules and therapeutic procedures regarding the most common neurological diseases:

1) headaches: migraine, tension headache, headache syndromes, trigeminal neuralgia,

2) cerebrovascular diseases, particularly stroke,

3) epilepsy,

4) nervous system infections, particularly meningitis, borreliosis, herpes simplex encephalitis,neurotransmission disorders,

5) dementia syndromes, particularly Alzheimer’s disease, frontotemporal dementia, vascular

dementia, and other dementia syndromes,

6) basal ganglia diseases, particularly Parkinson’s disease,

7) demyelinating diseases, particularly multiple sclerosis,

8) neuromuscular diseases, particularly amyotrophic lateral sclerosis and sciatic neuralgia,

9) craniocerebral injuries, particularly cerebral concussion- E.W14


W3 Has a basic knowledge of principles of suspecting and diagnosing brain death- F.W15


W4 knows and understands the causes, symptoms, and principles of diagnosis and treatment of the most

common central nervous system diseases in the scope of:

1) cerebral oedema and its complications, with particular reference to health emergencies,

2) other forms of intracranial tightness and its complications,

3) craniocerebral injuries,

4) vascular malformations in the central nervous system,

5) tumours of the central nervous system,

6) diseases of the spine and spinal cord- F.W13Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1 Can perform full neurological examination- E.U3

U2 Can distinguish between physiology and pathology of nervous system- E.U13

U3 Can compose pathological signs and create neurological syndrome, can localize pathology within nervous system- C.U11

U4 On the base of examination can establish syndrome, localization and etiological hypothesis- E.U13

U5 Create indication for diagnostics investigations adequately for clinical condition and accurately interpret its results- E.U16, E.U28

U6 Can diagnose and evaluate the level of consciousness- E.U7, F.U21

U7 Can diagnose and suggest treatment procedure in case if stroke, subarachnoid hemorrhage, intracranial hypertension, epileptic seizure and status epilepticus- E.U14

U8 is able to provide assistance in performing the following medical procedures:

a) lumbar puncture

and interprets their results- E.U30Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1 student can enter and keep deep and full of respect relationship with patient-K_K03

K2 student put the patient’s good first- K_K04

K3 student keep medical confidentiality and respects the patient’s rights- K_K05

K4 student has awareness of own limitations and ability to train himself- K_K07

K5 student can cooperate with other students during examination and diagnostic proces- K_K06


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - practical methods: presentation of neurological examination, record keeping, verification of student’s examination

- problems-solving methods: case analysis, solving-problems tasks, didactic discussion,

- announce methods np.: description, lecture, explanations,

-exposing methods- movie, power point presentation


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to remind and broaden the knowledge of anatomy and physiology of nervous system and to introduce the disturbance of its structure and function, which are the basement of neurological disease.

The clinical part is focused on obtaining ability to perform neurological examination, differential diagnosis and treatment of the neurological diseases.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminars focused on etiology, diagnostic and treatment of neurological diseases. Expose the most important symptoms suggesting diagnosis of the diseases. Shows elements of neurological examination important for syndrom and localisation diagnosis. Elucidate the basic aspect of differential diagnosis. Presents the best diagnostic, treatment nursing and rehabilitation options.

The exercise should give the students ability of neurological examination and its interpretation. Student on assistant's supervision perform full neurological examination - objective and subjective, reports pathologies, analyze them for etiology, suggests syndrome and localization diagnosis, makes differential diagnosis with other possible etiology of patients condition.

During the exercises the assistant shows how to fill medical documentation, Student by the supervision of assistant analyse and interpret laboratory and radiological tests, especially neuroimaging. The topics of seminars correspond with exercises topics

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Neurology and Neurosurgery Illustrated 5e

Kenneth W. Lindsay. Churchill Livingstone 2011

2. Neurological Examination Made Easy-Geraint Fuller

Churchill Livingstone 2019

3. Nolte’s the human brain, Todd Vandarah, Elsevier 2018

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

From anatomy - pass with a grade carried out by the Department of Anatomy,

In radiology - pass with an assessment carried out by the Department of Radiology.

After completing the neurology classes, an oral practical exam is held - the grade is included in the grade for the joint exam.

From pathology of the nervous system, neurology, neurosurgery and rehabilitation-

joint test exam - the number of questions in individual subjects proportional to ECTS points (0.4, 3.8, 1.7, 0.4, respectively).

Assessment of the joint test exam:

percentage of the number of tasks assessment

92% and above - very good

88% and above -good +

80% and above- good

71% and above- sufficient +

60% and above -sufficient

<60% negative/false

Common Exam Grade:

(grade from the joint test exam * 1.5 + grade from the practical exam in neurology * 1) / 2.5

Final evaluation of the module:

(anatomy grade * 0.4 + radiology grade * 0.4 + common exam grade * 6.3) /7.1

The final grade for the module is determined with an accuracy of 0.001 and rounded up to 0.01 according to the rule that if the last digit is less than five, it is omitted, and if it is greater than 4, 0.01 is added.

Final Rating:

1) up to 3.49 - sufficient,

2) 3.50 to 3.83 - sufficient plus,

3) 3.84 to 4.16 - good,

4) 4.17 to 4.50 - good plus,

5) above 4.50 – very good.

The condition for obtaining a positive grade from the module is a positive grade from the practical exam and the joint exam test.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Piotr Rajewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to remind and broaden the knowledge of anatomy and physiology of nervous system and to introduce the disturbance of its structure and function, which are the basement of neurological disease.

The clinical part is focused on obtaining ability to perform neurological examination, differential diagnosis and treatment of the neurological diseases.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminars focused on etiology, diagnostic and treatment of neurological diseases. Expose the most important symptoms suggesting diagnosis of the diseases. Shows elements of neurological examination important for syndrom and localisation diagnosis. Elucidate the basic aspect of differential diagnosis. Presents the best diagnostic, treatment nursing and rehabilitation options.

The exercise should give the students ability of neurological examination and its interpretation. Student on assistant's supervision perform full neurological examination - objective and subjective, reports pathologies, analyze them for etiology, suggests syndrome and localization diagnosis, makes differential diagnosis with other possible etiology of patients condition.

During the exercises the assistant shows how to fill medical documentation, Student by the supervision of assistant analyse and interpret laboratory and radiological tests, especially neuroimaging. The topics of seminars correspond with exercises topics

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Neurology and Neurosurgery Illustrated 5e

Kenneth W. Lindsay Churchill Livingstone 01/10/2010

2. Neurological Examination Made Easy-Geraint Fuller

Churchill Livingstone 01/05/2008

3. Nolte’s the human brain, Elsevier

Uwagi: (tylko po angielsku)

none

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Wiśniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to remind and broaden the knowledge of anatomy and physiology of nervous system and to introduce the disturbance of its structure and function, which are the basement of neurological disease.

The clinical part is focused on obtaining ability to perform neurological examination, differential diagnosis and treatment of the neurological diseases.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminars focused on etiology, diagnostic and treatment of neurological diseases. Expose the most important symptoms suggesting diagnosis of the diseases. Shows elements of neurological examination important for syndrom and localisation diagnosis. Elucidate the basic aspect of differential diagnosis. Presents the best diagnostic, treatment nursing and rehabilitation options.

The exercise should give the students ability of neurological examination and its interpretation. Student on assistant's supervision perform full neurological examination - objective and subjective, reports pathologies, analyze them for etiology, suggests syndrome and localization diagnosis, makes differential diagnosis with other possible etiology of patients condition.

During the exercises the assistant shows how to fill medical documentation, Student by the supervision of assistant analyse and interpret laboratory and radiological tests, especially neuroimaging. The topics of seminars correspond with exercises topics

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Neurology and Neurosurgery Illustrated 5e

Kenneth W. Lindsay Churchill Livingstone 01/10/2010

2. Neurological Examination Made Easy-Geraint Fuller

Churchill Livingstone 01/05/2008

3. Nolte’s the human brain, Elsevier

Uwagi: (tylko po angielsku)

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)