Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Information Retrieval Systems

General data

Course ID: 2401-AI-SIW-11-s1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0322) Library, information and archival studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Information Retrieval Systems
Name in Polish: Systemy informacyjno-wyszukiwawcze
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) Architektura informacji - I rok s1 - sem. zim
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

(in Polish) przedmiot obowiązkowy

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

– udział w laboratoriach – 30 godz. (22 godz. stacjonarnie, 8 godz. zdalne nauczanie – asynchroniczne – z wykorzystaniem platformy Moodle),


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

– przygotowanie do laboratoriów – 15 godz. (4 godz. w ramach zdalnego nauczania),

– przygotowanie referatu – 15 godz. (4 godz. w ramach zdalnego nauczania),

– przygotowanie do zaliczenia pisemnego – 30 godz. (8 godz. w ramach nauczania zdalnego).


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) Student:

W01: ma uporządkowaną terminologię i wiedzę dotyczącą istniejących rodzajów systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz języków informacyjnych – K_W07.

W02: rozumie znaczenie informacji w społeczeństwie informacyjnym oraz identyfikuje potrzeby informacyjne jego członków – K_W08.

W03: rozpoznaje narzędzia i źródła oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i platformy elektronicznego dostarczania informacji wykorzystywane we współczesnej działalności informacyjnej – K_W09.


Learning outcomes - skills:

(in Polish) Student:

U01: potrafi trafnie formułować strategie wyszukiwawcze i wyszukiwać sprofilowane względem odbiorcy informacje w krajowych i zagranicznych zasobach cyfrowych oraz bazach danych typu ogólnego i dziedzinowego – K_U07.

U02: potrafi znaleźć, rozpoznać i krytycznie ocenić informację pochodzącą z powszechnie dostępnych zasobów informacyjnych, zwłaszcza sieci Internet, oraz określić jej poziom wiarygodności, relewantności i dostępności – K_U08.

U03: potrafi wskazać właściwe narzędzia i metody poszukiwań informacyjnych oraz wykorzystać je zgodnie z potrzebami informacyjnymi użytkowników informacji – K_U09.


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) Student:

K01: jest świadom ciągłego rozwoju różnorodnych zasobów informacji i nowoczesnych narzędzi technologicznych wykorzystywanych w jej pozyskiwaniu – K_K01.

K02: rozumie znaczenie rzetelnej i profesjonalnej informacji w prowadzeniu działalności w różnych sektorach aktywności człowieka – K_K05.

K03: ma świadomość zmienności form, narzędzi i systemów udostępniania informacji i zachowuje wobec nich otwartą postawę – K_K07.


Teaching methods:

(in Polish) Metoda dydaktyczna podająca:

– opis,

– opowiadanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczeniowa,

– projektu,

– referatu,

– studium przypadku.


Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description
- discussion
- narration
- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- experimental
- laboratory
- observation
- practical
- presentation of a paper
- project work

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods
- methods referring to authentic or fictitious situations

Short description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, ćwiczenia stwarzają możliwość prowadzenia indywidualnych badań efektywności poszczególnych języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz budowy tezaurusów i tworzenia prostych bibliograficznych baz danych. Ponadto wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – K01, K02, K03.

2. Indywidualne zadania praktyczne (kwerendy informacyjne) – U01, U02, U03.

3. Prezentacja indywidualnie przygotowanego referatu – W01, W02, W03, K01, K02, K03.

4. Zaliczenie pisemne (kwestionariusz zawierający pytania otwarte i zamknięte) – W01, W02, W03, U01, U02, U03, K01, K02, K03.

Kryteria oceniania:

• wykonanie indywidualnych zadań (50% oceny) – w tym zadań potwierdzających realizację treści wynikających z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,

• wykonanie referatu (20% oceny),

• zaliczenie testu końcowego (30% oceny).

Ostateczna ocena z zajęć:

ocena bdb. – 90% i więcej

ocena db.+ – 80% do 89%

ocena db. – 70% do 79%

ocena dst.+ – 60% do 69%

ocena dst. – 50% do 59%

ocena ndst. – 49% i poniżej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Group instructors: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Short description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Group instructors: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Short description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Group instructors: Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Natalia Pamuła-Cieślak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Short description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy metodyki prowadzenia współczesnej działalności informacyjnej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia przybliżają podstawowe terminy stosowane w teorii wyszukiwania informacji, jak np. system informacyjno–wyszukiwawczy, indeksowanie, charakterystyka i instrukcja wyszukiwawcza, język informacyjno-wyszukiwawczy, trafność i odpowiedniość, kompletność i dokładność. Poza omówieniem historycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania zautomatyzowanych systemów informacyjnych, wykształcają one umiejętność wyszukiwania dokumentów w bibliograficznych i faktograficznych bazach danych – zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym – z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych, w tym operatorów logicznych Boole’a.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Babik W., Słowa kluczowe, Warszawa 2010.

2. Biblioteki wobec nowych zadań, praca zbiorowa pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

3. Bielicka L. A., Ścibor E., Języki informacyjne. Rodzaje i stosowanie w działalności informacyjnej, Warszawa 1982.

4. Bielicka L. A., Ścibor E., Wprowadzenie do teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 1981.

5. Bojar B., Językoznawstwo, dla studentów informacji naukowej, Warszawa 2005.

6. Czerny A., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981.

7. Firlej Buzon A., Heurystyka – geneza oraz współczesne zastosowania, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2003, nr 1, s. 23–37.

8. Gmiterek G., Biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

9. Morville P., Callender J., Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

10. Nowak P., Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zastosowania, wyd. 2 popr., Poznań 2008 .

11. Pamuła-Cieślak N., Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.

12. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, współpr. W. Babik i in., Warszawa 2002.

13. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2004.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 2, s. 165–187.

15. Szewczyk A., Google dla praktyków, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Cisek S., Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Kraków 2002.

2. Jaskowska B., Ukryty internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2007, nr 1, s. 79–87.

3. Kunikowski J., Google Book Search, „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 3, s. 39–46.

4. Malak P., Indeksowanie treści, Warszawa 2012.

5. Marszakowa-Szajkiewicz I., Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice 1996.

6. Materska K., Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny” 1994, nr 3/4, s. 263-267.

7. Najserek P., Terminologia Open Access – o czym warto wiedzieć?, "Biuletyn EBIB" 2006, nr 3.

8. Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.

9. Sadowska J., Turowska T., Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe, Warszawa 1990.

10. Skórka S., Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne, pod red. Cz. Daniłowicza, Wrocław 2002, s. 455–463.

11. Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”2005, nr 3, s. 321–340.

12. Sosińska-Kalata B., Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Warszawa 1991.

13. Sosińska-Kalata B., Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu [online]. Tryb dostępu: http://zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf.

14. Szczepańska A., Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2, s. 165–187.

15. Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

16. Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)