Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Cellular communication and signal transduction

General data

Course ID: 2600-BK-CCBIOL-1-S2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0511) Biology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Cellular communication and signal transduction
Organizational unit: Faculty of Biological and Veterinary Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: English
Prerequisites:

(in Polish) -

Type of course:

(in Polish) przedmiot obowiązkowy

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):


- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (80 godz.):

- przygotowanie do egzaminu - 40

- przygotowanie do ćwiczeń - 30

- praca własna nad opracowaniami - 8

- udział w konsultacjach – 2


Łącznie: 125 godz. (5 ECTS)


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1- opisuje ogólne zasady sygnalizacji między- i wewnątrzkomórkowej,

W2- klasyfikuje i charakteryzuje receptory,

W3- objaśnia mechanizmy transdukcji sygnałów w komórce

W4- rozpoznaje systemy komunikacji międzykomórkowe


Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1- analizuje na wybranych przykładach przepływ sygnału pomiędzy receptorem, a efektorem,

U2- interpretuje systemy komunikacji międzykomórkowej;

U3- wykazuje umiejętność interpretacji wyników i poprawnego wnioskowania na podstawie danych

U4- umie sporządzić raport i zaprezentować wyniki


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1- rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy,

K2- racjonalnie i krytycznie odnosi się do informacji pozyskanych ze źródeł literaturowych,

K3 - wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swojej pracy oraz ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność wykonywanych badań,

K4- jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, pracę własną i innych,

Teaching methods:

(in Polish) Metody dydaktyczne podające – Wykład informacyjny


Metody dydaktyczne aktywizujące - Ćwiczenia laboratoryjne – ilustratywne i badawcze w oparciu o pisemne instrukcje; studenci realizują zadania indywidualnie lub w parach; zajęcia są prowadzone w grupie 8-12 osób, gdyż wymaga tego metodyka doświadczeń: dostęp do sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz praca z odczynnikami chemicznymi.


Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture

Exploratory teaching methods:

- laboratory

Short description: (in Polish)

Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej lokalizacji, organizacji oraz funkcjonowania szlaków sygnalizacyjnych, warunkujących integrację sygnałów na poziomie wewnątrzkomórkowym i międzykomórkowym i ich roli w funkcjonowaniu organizmów.

Full description: (in Polish)

Sygnalizacja komórkowa: definicja, podstawowe zasady i rozwiązania ewolucyjne. Klasyfikacja sygnałów oddziałujących na komórki.

Organizmy modelowe w badaniach nad sygnalizacją komórkową.

Oddziaływanie otoczenia komórki w przypadku organizmów jedno- i wielokomórkowych: znaczenie adhezji komórek i połączeń międzykomórkowych.

Błony biologiczne jako środowisko procesu przekazywania i integracji informacji oraz egzekucji odpowiedzi komórek. Transport przez błony.

Receptory błonowe i wewnątrzkomórkowe. Typy receptorów, ich struktura i funkcje oraz regulacja aktywności.

Zasady przekazywania sygnału w obrębie komórki: kaskady wewnątrzkomórkowych cząsteczek sygnałowych; rola domen białkowych i białek przełącznikowych; współdziałanie szlaków sygnalizacyjnych.

Wewnątrzkomórkowe cząsteczki sygnałowe: 1) (Fito)hormony, neurotransmitery, czynniki wzrostowe, cytokiny; 2) Receptory błonowe i wewnątrzkomórkowe; 3) Białka G, cyklazy i cykliczne nukleotydy; 4) Kinazy białkowe i fosfatazy białkowe; 5) Fosforany związków lipidowych i produkty ich modyfikacji enzymatycznych; 6) Sygnał wapniowy; 7) Reaktywne formy tlenu i azotu .

Konsekwencje fizjologiczne sygnalizacji komórkowej: wzrost, różnicowanie, starzenie się i śmierć komórki.

Skutki zakłóceń w sygnalizacji komórkowej.

Bibliography: (in Polish)

1. Alberts B, i wsp. (2009) Podstawy biologii komórki. PWN,

2. Stryer L, Tymoczko JL, Berg JM (2013) Biochemia. Krótki kurs. PWN,

3. Gomperts BD, i in. (2009) Signal transduction, Academic Press,

4. Lim W, Mayer B, Pawson T (2015) Cell signalling. Principles and mechanisms, Garland Science,

5. Nowak Z., Zawilska J.B. (2004) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału, PWN,

6. Jaworski K (2020) Transdukcja sygnałów w komórkach roślinnych. W: Fizjologii roślin. A Szmidt-Jaworska, J. Kopcewicz (ed).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie wykładów: warunkiem dopuszczającym do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń składających się na dany przedmiot oraz obecność na wykładach; dopuszczalne formy zaliczenie: test pojedynczego wyboru; test wielokrotnego wyboru; pytania opisowe), czas trwania egzaminu: 120 min; wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Ćwiczenia laboratoryjne: warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach; pisemne opracowanie/test obejmujące tematykę realizowaną na zajęciach, wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Joanna Czarnecka, Adriana Szmidt-Jaworska
Group instructors: Joanna Czarnecka, Dorota Nemecz, Adriana Szmidt-Jaworska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-20 - 2024-09-30

Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Lecture, 15 hours more information
Coordinators: Joanna Czarnecka, Adriana Szmidt-Jaworska
Group instructors: Joanna Czarnecka, Dorota Nemecz, Adriana Szmidt-Jaworska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)