Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pogranicze prusko-rosyjskie w okresie zaborów 1772-1920 1202-H-PPR-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Aleksandrów Kujawski. Zarys dziejów, pod red. A. Cieśli, Aleksandrów Kujawski 2009

Dwie części Kujaw: związki i podziały w dziejach regionu: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 18-19 września 2000 roku, pod red. D. Karczewskiego, M. Krajewskiego i S. Roszaka, Włocławek-Inowrocław 2001.

Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, pod red. J. Schmidta i R. Matykowskiego, Poznań 2007.

T. Krzemiński, W cieniu kordonu. Społeczne aspekty funkcjonowania granicy prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX w. w rejonie Kujaw, w ziemi chełmińskiej i ziemi dobrzyńskiej, Czasy nowożytne, t. 25, 2012

Kujawy. Tradycja-tożsamość-świadomość, pod red. T. Łaszkiewicza, Inowrocław 2008.

J. Niktorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 2001

Pogranicze czarnych orłów. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w pespektywie historycznej, społecznej i kulturowej, pod red. A. Cieśli i T. Krzemińskiego, Aleksandrów Kujawski 2013

Pogranicze: studia społeczne, Białystok 1992

Spotkanie dwóch cesarzy w Aleksandrowie. Z dziejów miasta i regionu w okresie zaborów, pod red. A. Cieśli, Aleksandrów Kujawski 2009.

Historia Golubia i Dobrzynia. Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia i Dobrzynia do 1939 r., pod red. K. Mikulskiego, Toruń 2008.

K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w l. 1851-1914, Lublin 2014.

R. Wapiński, Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994

Sz. Wierzchosławski, Orzeł czarny i orzeł biały: problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia, Olsztyn 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 Student posiada ogólną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z zakresu historii ziem polskich w okresie zaborów, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza prusko-rosyjskiego, oraz opanował podstawową terminologię z tego zakresu

W2 Student zna specyfikę przedmiotową i metodologię badań nad pograniczem prusko-rosyjskim w okresie zaborów w rejonie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego

W3 Student zna i rozumie relacje i zależności wynikające z funkcjonowania danego obszaru w ramach dawnego pogranicza

Umiejętności:

U1 Student potrafi formułować i uzasadniać opinie dotyczące kulturowego zróżnicowania dawnego pogranicza prusko-rosyjskiego (w języku, mentalności, infrastrukturze, architekturze, gospodarce, politycznych preferencjach)

U2 Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje na temat historii dawnego pogranicza prusko-rosyjskiego w rejonie kujawsko-pomorskim, wykorzystując podstawowe metody badawcze i elementy warsztatu pracy historyka

U3 Student potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w przejrzystej formie

Kompetencje:

K1 Student rozumie specyfikę i potrzebę dalszych badań naukowych nad historią dawnych obszarów pogranicznych

K2 Student docenia i rozumie potrzebę edukacji regionalnej i popularyzacji wiedzy o historii własnego regionu

K3 Student podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych na temat własnego regionu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

przygotowanie referatu - W02, W04, U07, U09, U10, U16

kolokwium zaliczeniowe - W01, W02, W04, W05, W06, W09, W16, U3, U05, U06, U07, U09, U10, U16,

Kryteria oceniania

zaliczenie na ocenę - kolokwium zaliczeniowe

Skala ocen stosowana przy ocenie z kolokwium:

91%–100% – bardzo dobry

81%–90% – dobry plus

71%–80% – dobry

61%–70% – dostateczny plus

51%–60 % – dostateczny

0%–50% – niedostateczny

Zakres tematów:

1. Pogranicze - wieloznaczność pojęcia. Miejsce pogranicza w badaniach naukowych.

2. Kształtowanie się granicy prusko-rosyjskiej w regionie kujawsko-pomorskim.

3. Społeczne aspekty funkcjonowania granicy prusko-rosyjskiej w XIX i początkach XX w. w regionie kujawsko-pomorskim.

4. Kujawy podzielone - wpływ podziałów zaborowych na historię regionu kujawskiego.

5. "Aleksandrów Pograniczny" - rola Aleksandrowa Kujawskiego jako miasta położonego nad granicą prusko-rosyjską.

6. Toruń nadgraniczny w okresie zaborów.

7. Wpływ podziałów zaborowych na historię Golubia i Dobrzynia.

8. Ślady podziałów zaborowych w regionie kujawsko-pomorskim współcześnie.

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne eksponujące:

pokaz

metody dydaktyczne podające:

opis, opowiadanie, pogadanka, wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy

metody dydaktyczne poszukujące:

ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, referatu, biograficzna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala AB 3.07
Ilona Zaleska 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.