Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i spadkowe 1300-PRS-SJ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009

 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010

 J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010

 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

 T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11, Warszawa 2009

 T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 12, Warszawa 2011

 B. Kordasiewicz (red.), Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, Warszawa 2009

 Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 Komentarze do księgi IV kodeksu cywilnego

 Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Akty prawne:

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm.;

 Ustawa z dnia 29 września 1986 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity), Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264;

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity), Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.;

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.;

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432;

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity), Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.;

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity), Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1694 ze zm.;

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887;

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych, Dz. U. z 2004 r., Nr 233, poz. 2344 ze zm.;

 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, M. P. z 2008 r., Nr 18, poz. 191.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przewidzianych w programie zajęć wykładowych i ćwiczeniowych student:

 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego;

 przedstawia i ocenia ewolucję poglądów w odniesieniu do instytucji prawnych objętych nauczaniem w ramach przedmiotu prawo rodzinne i spadkowe;

 identyfikuje oraz wyjaśnia tożsamości, podobieństwa i różnice istniejące pomiędzy instytucjami prawnymi;

 posiada umiejętność subsumpcji, wyciąga prawidłowe wnioski oraz znajduje rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego;

 umiejętnie analizuje dorobek piśmiennictwa i judykatury w celu uzasadnienia własnego poglądu;

 wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczną do formułowania własnych opinii (de lege lata i de lege ferenda), które w sposób właściwy potrafi uargumentować poprzez krytyczny dobór danych i metod analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny. Egzamin składa się z pytań opisowych oraz kazusów

Ćwiczenia: ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Zakres tematów:

Realizowane ćwiczenia mają na celu umożliwienie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez rozwiązywanie kazusów, analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów niższych instancji, formułowanie własnych opinii (de lege lata i de lege ferenda) w odniesieniu do spornych w doktrynie i judykaturze kwestii, dobór właściwych reguł wykładni w celu uzasadnienia własnego stanowiska.

W szczególności przedmiotem dyskusji na ćwiczeniach będą następujące zagadnienia:

 z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: Zawarcie małżeństwa cywilnego i konkordatowego, przeszkody małżeńskie w k.r.o. oraz kodeksie prawa kanonicznego, prawa i obowiązki małżonków, ustrój wspólności ustawowej (składniki majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym, sprzeciw małżonka w kwestii dokonania czynności zarządu majątkiem wspólnym, roszczenia zwrotne z art. 45 k.r.o., zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju wspólności ustawowej, egzekucja z majątku wspólnego długu jednego z małżonków), rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (analiza pozytywnych i negatywnych przesłanek rozwodowych na przykładzie orzeczeń SN, problem zawinienia i znaczenie przebaczenia, odmowa wyrażenia zgody na rozwód a nadużycie prawa, roszczenia „alimentacyjne” między rozwiedzionymi małżonkami, integralność wyroku rozwodowego, pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom na podstawie znowelizowanego art. 58 k.r.o.), pochodzenie dziecka małżeńskiego i pozamałżeńskiego, władza rodzicielska (odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, zarząd majątkiem dziecka przez rodziców, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rodziny zastępcze, świadczenia rodzinne), kontakty z dzieckiem (opieka naprzemienna, „egzekucja” prawa do kontaktów z dzieckiem, kontakty z domowymi czworonogami, kontakty z dzieckiem w świetle orzecznictwa ETPCz), przysposobienie (analiza przesłanek na podstawie danego stanu faktycznego, rozwiązanie przysposobienia, orzekanie przysposobienia międzynarodowego przez polskie sądy – analiza danych statystycznych), obowiązek alimentacyjny (zakres obowiązku alimentacyjnego i jego zmiana, alimenty a zasady współżycia społecznego, możliwość zasądzenia alimentów za czas miniony, obowiązek alimentacyjny macochy/ojczyma oraz pasierba/pasierbicy, roszczenie zwrotne między małżonkami zobowiązanymi do alimentacji dziecka, fundusz alimentacyjny), opieka i kuratela

 z zakresu prawa spadkowego: spadek – przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku, wykładnia testamentu – art. 961 k.c., zapis zwykły a zapis windykacyjny, polecenie, niegodność dziedziczenia w orzecznictwie SN, forma testamentu, kodycyl w prawie rzymskim a unormowania współczesne, testament ustny i problem nieskutecznego stwierdzenia treści testamentu szczególnego, wydziedziczenie, testament negatywny (w świetle prawa spadkowego z 1946 r. oraz obecnie), przebaczenie w świetle dorobku doktryny i judykatury, przyrost i podstawienie, odwołanie testamentu i odwołanie odwołania, wady oświadczenia woli przy sporządzeniu testamentu, zrzeczenie się dziedziczenia, zachowek przy dziedziczeniu ustawowym i testamentowym (sposób obliczania, zachowek a art. 5 k.c., wykładnia art. 998 k.c., przedawnienie roszczenia o zachowek), umowy dotyczące spadku – zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku, darowizna mortis causa, zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku, zbycie spadku, zbycie udziału w spadku, nabycie spadku (oświadczenie o przyjęciu spadku a wady oświadczenia woli, transmisja), odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, dział spadku (sytuacja prawna spadkobierców do działu spadku i po dziale spadku, roszczenia regresowe między współspadkobiercami, odpowiedzialność za długi spadkowe), notarialne poświadczenie dziedziczenia – uwagi na tle ustawy Prawo o notariacie, notarialny rejestr testamentów.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 96
Ewa Kabza 27/26 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 96
Ewa Kabza 18/26 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 96
Ewa Kabza 29/26 szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 102
Ewa Kabza 20/26 szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 102
Ewa Kabza 18/26 szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 102
Ewa Kabza 29/26 szczegóły
7 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 102
Ewa Kabza 25/26 szczegóły
8 każda środa, 9:00 - 10:30, sala 109
Tomasz Jasiakiewicz 24/26 szczegóły
9 każda środa, 10:30 - 12:00, sala 109
Tomasz Jasiakiewicz 28/26 szczegóły
10 każda środa, 14:00 - 15:30, sala 219
Tomasz Jasiakiewicz 26/26 szczegóły
11 każda środa, 15:30 - 17:00, sala 219
Tomasz Jasiakiewicz 28/26 szczegóły
12 każda środa, 17:00 - 18:30, sala 219
Tomasz Jasiakiewicz 19/26 szczegóły
13 każdy wtorek, 9:30 - 11:00, sala 219
Tomasz Jasiakiewicz 29/26 szczegóły
14 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 100
Tomasz Jasiakiewicz 28/26 szczegóły
15 każdy wtorek, 17:30 - 19:00, sala 100
Tomasz Jasiakiewicz 22/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.