Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - badania środowiskowe 2800-CTBS-GP-1-S1
Zajęcia terenowe (TER) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN., Warszawa.

Domański R., 2007. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. PWN.

Dubel K., 2000. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1986. Zarys sedymentologii. Wyd. Geol., Warszawa.

Jaroszewski W. (red.), 1969. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geol.

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000. Meteorologia i klimatologia, pomiary, obserwacje, opracowania, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Maciaszczyk A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. PWN, Warszawa.

Majewska A., Słowańska B. (red.), 1999. Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach. PIG, Warszawa.

Minorski J., 1977. Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna. Arkady.

Mocek A. (red.). 2015. Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. WGSR UW, Warszawa.

Szponar A., 2003. Fizjografia urbanistyczna. PWN, Warszawa.

Wiłun Z., 1987. Zarys geotechniki. Wyd. Kom. i Łączn. Warszawa.

Wyszkowski A., 2009, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wyd. UG, Gdańsk.

Zipser T., 1983. Zasady planowania przestrzennego. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

John S. Bridge J.S., Demicco R.V., 2008. Earth Surface Processes Landforms and Sediments Deposits. Cambridge University Press.

Kistowski M., Pchałek M., 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia. PWN, Warszawa.

Klucze do rozpoznawania podstawowych gatunków roślin.

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MhP GUPW oraz PPW-WH, PPW-WJ).

Mapa hydrologiczna Polski w skali 1:50 000.

Mapa sozologiczna w skali 1:50 000.

Marks L., Ber. A., 1999. Metodyka opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000. PIG, Warszawa.

Sobota I., 2014. Changes in dynamics and runoff from the High Arctic glacial catchment of Waldemarbreen, Svalbard, Geomorphology, 212, 16-27.

Sobota I., Nowak M. 2014. Changes in The Dynamics And Thermal Regime of The Permafrost and Active Layer of The High Arctic Coastal Area in North‐West Spitsbergen, Svalbard. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 96 (2), 227-240.

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000.

Weckwerth P., Molewski P., Wysota W., Wrochna A., Smyk R. 2013, Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Bydgoszcz-Zach. Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Weckwerth, P., 2010. Evolution of the Toruń Basin in the Late Weichselian. Landform Analysis 14, 57–84.

Efekty uczenia się:

W1: ma wiedzę w zakresie pojęć dotyczących głównych komponentów geoekosystemu i relacji pomiędzy nimi. Zna zagadnienia odnoszące się do procesów i struktur przyrodniczych, ich przyczyn, przebiegu procesów i konsekwencji. Zna organizację i funkcjonowanie systemów ekologicznych oraz rozumie zmiany i zagrożenia środowiska powodowane działalnością człowieka. Ma wiedzę o poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego mających wpływ na zagospodarowanie przestrzenne (K_W02:).

W2: zna przyrządy pomiarowe i metody pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych, metody analizy struktur i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym (K_W05, K_W06).

W3: zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (KW_12).

U1: pozyskuje wiedze i dane z literatury i opracowań z zakresu geomorfologii, geologii, klimatologii, hydrologii, gleboznawstwa i botaniki (K_U01).

U2: potrafi identyfikować komponenty środowiska przyrodniczego i analizować je na podstawie obserwacji terenowych dla potrzeb gospodarki przestrzennej, waloryzacji przyrodniczej terenu i określenia potencjalnych konfliktów wynikających z niewłaściwego zagospodarowania terenu (K_U02).

U3: potrafi opracować tekst oraz załączniki graficzne wyników analizy i oceny uwarunkowań przyrodniczych zagospodarowania przestrzennego terenu (K_U06).

U4: potrafi dokonać kompleksową analizę uwarunkowań przyrodniczych zagospodarowania terenu (K_U10).

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K01).

K2: Potrafi działać w zespole współdziałając ze specjalistami z innych dziedzin (K_K02).

K3: Potrafi określić priorytety i hierarchię celów, służące realizacji dobra wspólnego (K_K04).

K4: Rozwiązuje konflikty przestrzenne zgodnie z interesem społecznym i poszanowaniem środowiska (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie na ocenę oceny warunków środowiskowych dla potrzeb planowania przestrzennego wybranego obszaru (część tekstowa oraz ilustracyjna w postaci map, szkiców, wykresów i przekrojów).

Zakres tematów:

Na zajęciach przeprowadzona zostanie analiza i charakterystyka wybranego obszaru pod kątem jego uwarunkowań środowiskowych w zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Kartowanie geomorfologiczne i ocena ukształtowania powierzchni terenu dla potrzeb gospodarki przestrzennej (rozpoznanie form geomorfologicznych i wyznaczenie ich granic, rozpoznanie i charakterystyka form geodynamicznych (np. osuwiska, osiadanie), opis punktów dokumentacyjnych z uwzględnieniem zaburzeń powierzchni terenu, lokalizowania szkód budowlanych).

2. Kartowanie geologiczno-inżynierskie dla potrzeb gospodarki przestrzennej (wyznaczenie granic geologicznych, podstawowe pomiary orientacji warstw, opis punktów dokumentacyjnych, pobierania próbek gruntów i skał do badań laboratoryjnych).

3. Ocena warunków geotechnicznych gruntów oraz wód gruntowych i podziemnych w kontekście zaopatrzenie w wodę (lokalizowania przejawów zmian poziomu wód gruntowych).

4. Pomiary stacjonarne i patrolowe warunków meteorologicznych.

5. Opracowanie topoklimatyczne i ocena warunków meteorologicznych z interpretacją na potrzeby gospodarki przestrzennej.

6. Kartowanie hydrograficzne.

7. Geneza i właściwości wybranych typów gleb w relacji z innymi elementami środowiska przyrodniczego (m.in. roślinność, rzeźba terenu, mikroklimat) w kontekście wartości użytkowej gleb i gospodarki przestrzennej. Podstawowe metody terenowe stosowane w gleboznawstwie.

8. Sporządzenie oceny warunków środowiskowych dla potrzeb planowania przestrzennego (część tekstowa oraz ilustracyjna w postaci map, szkiców, wykresów i przekrojów)

Metody dydaktyczne:

- dyskusja połączona z metodą problemową,

- obserwacje, pomiaru i analizy w terenie,

- seminaryjna,

- opracowanie, analiza i interpretacja wyników badań terenowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Weckwerth 13/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Dąbrowski, Włodzimierz Narloch 12/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Sewerniak 12/15 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Pius 12/15 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Pospieszyńska 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.