Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym 2514-s1ROS2Z-JRWUF-W
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ćwiczenia oparte są na materiałach własnych prowadzącej zajęcia, co pozwala na dostosowanie ich do poziomu językowego grupy. Wykorzystywane są również publikacje:

A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык. Синтаксис. Ćwiczenia z komentarzem cz. III, Rzeszów 2003.

Э.З. Диланян, Т.Я. Манукян, Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка, Ереван 2007.

С. Власова, Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка, Вильнюс 2016.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma podstawową wiedzę o zasadach analizy syntaktycznej oraz rozwoju poszczególnych części zdania (K_W01),

- zna główne zasady rzadzące funkcjonowaniem gramatyki języka rosyjskiego w zakresie składni oraz sposobu zapisu w stopniu pozwalającym na poszerazanie swojej wiedzy w zakresie dalszych rusycystycznych studiów filologicznych (K_W02),

- ma podstawową wiedzę o terminologii językoznawczej z zakresu składni języka rosyjskiego (K_W03, K_W07, K_W11),

- zyskuje umiejętność rozumienia wypowiedzi na tematy związane z językiem rosyjskim, jego funkcjonowaniem, zasadami analizy syntaktycznej i funkcji części zdania (K_U19),

- orientuje się w funkcjonowaniu różnych odmian języka rosyjskiego i stylu, na co wpływ ma np. szyk zdania (K_U 21),

- nabywa komptencji oceny poziomu swojej swojej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju i obserwacji dynamicznych zmian w zakresie języka rosyjskiego (K_K01),

- zyskuje świadomość konieczności rzetelnego i sumiennego wykonywania wyznaczonych mu zadań oraz dotrzymania terminu ich realizacji.

Po ukończeniu ćwiczeń student szczegółowo opisuje rosyjski związek wyrazowy, charakteryzuje typy zdań jednoczłonowych, definiuje i rozpoznaje główne i drugorzędne części zdania rosyjskiego, wyodrębnia poszczególne elementy zdania złożonego, charakteryzując typ złożenia jako współrzędne, podrzędne, bezspójnikowe lub mieszane. Przeprowadza pełną analizę syntaktyczną rosyjskiego zdania złożonego wielokrotnie.

После занятий по данному разделу грамматики русского языка студент:

- подробно описывает разные типы словосочетаний,

- характеризует простое предложение и его главные и второсткпкнные члены,

- называет отдельные компоненты сложного предложения и определяет отношения между ними,

- ведёт полный синтаксический анализ многочленных предложений русского языка.

Metody i kryteria oceniania:

Do metod oceny pracy studenta należy kontrola obecności na zajęciach (20 % oceny), śródsemestralne pisemne prace kontrolne (60 % oceny), ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i aktywność - 20 % oceny) oraz ewentualnie tzw. "wejściówki".

UWAGA! Limit nieobecności na zajęciach - 2.

Nieobecności nie można w żaden sposób "odrobić" - kontrola obecności stanowi 20% oceny końcowej z ćwiczeń.

Próg zaliczenia pracy kontrolnej - 60%. Na ocenę dostateczną (3.0) należy wykonać 60%, na ocenę dostateczną plus (3,5) - 66%, na dobrą (4.0) - 72 %, na dobrą plus (4,5) - 78%, na bardzo dobrą (5) - 85% możliwych do uzyskania punktów. Punktacja poszczególnych zadań testu uwzględnia stopień trudności i stopień zaawansowania wiedzy i umiejętności studenta.

Uwaga! Możliwe są tylko dwie poprawki każdego kolokwium. Brak zaliczenia kolokwium skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Prace kontrolne oraz aktywność studentów podczas zajęć sprawdzają stopień realizacji następujących efektów kształcenia:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W11, K_U19, K_U21, K_K01.

К методам оценки студенческой работы принадлежит контроль реального присутствия на занятиях, письменные контрольные работы всякого типа, а также оценка подготовки к практическим занятиям.

Зачёт письменной работы - 60% суммы баллов.

Zakres tematów:

• Предмет синтаксиса. Словосочетание. Типы синтаксических отношений между компонентами словосочетания. Виды подчинительной связи между компонентами словосочетания. Лексико-грамматические типы словосочетаний. Количественно-структурные типы словосочетаний.

• Словосочетание - продолжение. Предложение. Главные члены предложения. Грамматическая связь сказуемого с подлежащим.

• Второстепенные члены предложения.

• Односоставные и неполные предложения.

• Осложнённое простое предложение.

• Сложное предложение. Сложносочинённое предложение.

• Сложноподчинённое предложение.

• Упражнения по сложносочинённому и сложноподчинённому предложению.

• Бессоюзные сложные предложения.

• Многочленные сложные предложения.

Metody dydaktyczne:

Studenci na każdych zajęciach otrzymują przygotowane przez prowadzącego zestawy ćwiczeń, odnoszące się do treści zaprezentowanych wcześniej w ramach wykładu z tego przedmiotu. Zestaw stanowi kompilację wybranych ćwiczeń z przedstawionej Literatury przedmiotu oraz zawiera propozycje własne prowadzącego ćwiczenia. Zadania (w zależności od stopnia trudności) realizowane są pojedynczo bądź przy pomocy grupy. Podczas ćwiczeń (początkowa faza) prowadzący upewnia się, czy materiał potrzebny do realizacji poszczególnych zajęć został przez studentów opanowany. W wypadku dużych trudności z realizacją zadań, prowadzący przypomina kluczowe dla danego zadania treści wykładu, by w rezultacie otrzymać jak najbardziej samodzielną i satysfakcjonującą odpowiedź.

W zależności od realizacji kolejnych punktów programu z tego przedmiotu, kluczowymi zadaniami podczas ćwiczeń są:

- analiza szeregu związków wyrazowych,

- analiza zdań prostych (oznaczanie za pomocą schematu głównych i drugorzędnych części zdania),

- określanie typu przedstawionych do analizy zdań złożonych (współrzędnie, podrzędnie, spójnikowo, bezspójnikowo),

- analiza zdań wielokrotnie złożonych (oznaczanie jego elementów za pomocą schematu oraz realizacja zadań wyznaczonych do każdego ze zdań).

Во время каждых занятий студенты опираются на приготовленные заранее ведущим задачи, которые тесно связаны с проблемами, обсуждаемыми на лекциях по данному разделу грамматики. Задачи представляют собой компиляцию заданий из списка Литературы и упражнений, предложенных ведущим занятия. Задачи решаются студентами индивидуально или с помощью группы. Раньше преподаватель убеждается в подготовке студентов к занятиям, отвечает на вопросы и выясняет все неясности, связанные с представленным раньше теоретическим материалом.

При организации учебной работы главным является аналитический метод. Таким образом подробному анализу подвергается как русское словосочетание, так и все типы предложений с учётом их структуры (структурные схемы) и отношений между компонентами. Определяются главные и второстепенные члены предложения, сочинительные и подчинительные виды связи при союзных предлжениях, а также реализуется анализ бессоюзных предложений и многочленных конструкций, особенно структуры смешанного типа.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 405
Angelika Pawlaczyk 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)