Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2514-s1ROS2Z-JRWUF-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, II rok 1 semestr, filologia rosyjska (s1)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Wymagania wstępne:

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego (poziom szkoły średniej) i identyfikuje podstawowe terminy gramatyczne.

2. Student przejawia aktywną postawę w procesie dydaktycznym.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Przedmiot obejmuje trzy semestry nauki (letni i na 1 roku oraz zimowy i letni na 2 roku, czyli II, III i IV) i w każdym z nich zakłada następujący nakład pracy Studenta:

Semestr II:

Wykład (4 punkty ECTS): godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w wykładach) - 30, przygotowanie do wykładów (analiza materiału pod względem zrozumienia przekazywanych na wykładzie treści, lektura wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu) - 15, przygotowanie do egzaminu - 45, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 10.


Ćwiczenia (3 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w ćwiczeniach) - 30, przygotowanie do ćwiczeń - 20, przygotowanie do kolokwiów - 15, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 10.


Semestr III:

Wykład (3 punkty ECTS): godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w wykładach) - 15, przygotowanie do wykładów (analiza materiału pod względem zrozumienia przekazywanych na wykładzie treści, lektura wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu) - 25, przygotowanie do egzaminu - 30, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5.


Ćwiczenia (2 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w ćwiczeniach) - 30, przygotowanie do ćwiczeń - 9, przygotowanie do kolokwiów - 7, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 4.


Semestr IV:

Wykład (3 punkty ECTS): godziny realizowane z udziałem nauczyciela (udział w wykładach) - 15, przygotowanie do wykładów (analiza materiału pod względem zrozumienia przekazywanych na wykładzie treści, lektura wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu) - 30, przygotowanie do egzaminu - 25, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5.


Ćwiczenia (2 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w ćwiczeniach) - 30, przygotowanie do ćwiczeń - 9, przygotowanie do kolokwiów - 7, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 4.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po trzech semestrach nauki w ramach przedmiotu Student:

- ma zaawansowaną wiedzę o języku rosyjskim (K_W01),

- ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa (K_W03),

- ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W06),

- ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w filologii w stopniu zaawansowanym K_W07),

- ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów polsko-rosyjskich (K_W11),

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu zaawansowanym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po trzech semestrach nauki w ramach przedmiotu Student:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01),

- potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U07),

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań, kongresów, konferencji itp. oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej (K_U19),Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po trzech semestrach nauki w ramach przedmiotu Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01),

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w rosyjskim obszarze kulturowym (K_K05).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z głównymi zagadnieniami fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu (3 semestry, począwszy od II semestru nauki) Student stopniowo zdobywa informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: Student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Pełny opis:

Przedmiot Język rosyjski w ujęciu funkcjonalnym w ciągu trzech semestrów nauki obejmuje:

1. Omówienie przedmiotu i zadań fonetyki i fonologii języka rosyjskiego z uwzględnieniem takich głównych pojęć jak: dźwięk, fonem, transkrypcja, transliteracja. Charakterystykę rosyjskiego systemu wokalicznego i konsonantycznego. Omówienie relacji między fonetyką a pismem. Podstawowe zasady ortografii rosyjskiej.

2. Podstawowe informacje o słowotwórstwie rosyjskim oraz kluczowych pojęciach tego działu gramatyki, takich jak: morfem, morf, analiza słowotwórcza i morfemowa, motywacja słowotwórcza, derywaty, łańcuch słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, typ słowotwórczy. Omówienie zasad analizy morfemowej i słowotwórczej wyrazu rosyjskiego.

3. Charakterystykę kategorii morfologicznych rosyjskiego rzeczownika oraz jego systemu deklinacyjnego. Kategorie morfologiczne rosyjskiego zaimka rzeczownego, jego typologia oraz porównanie potencjału morfologicznego tej części mowy z rzeczownikiem. Leksykalno-gramatyczne klasy przymiotnika i jego kategorie gramatyczne oraz system deklinacyjny. Pełną i krótką formę rosyjskiego przymiotnika - zasady ich wykorzystania w praktyce językowej (wstępne informacje). Kategorię aspektu i strony rosyjskiego czasownika. Kategorię czasu, trybu, osoby, liczby i rodzaju Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - zasady tworzenia i wykorzystania w tekście (podstawowe informacje). Charakterystykę przysłówka jako części mowy. Pomocnicze części mowy: przyimki, spójniki, partykuły i wykrzyknienia oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze - tworzenie i wykorzystanie w tekście.

4. Omówienie przedmiotu i zadań składni języka rosyjskiego. Relacje między związkiem wyrazowym a zdaniem. Charakterystykę rosyjskich związków wyrazowych oraz zdania prostego: główne i drugorzędne człony zdania. Analizę syntaktyczną zdania prostego. Omówienie poszczególnych typów zdań złożonych: spójnikowe (relacje współrzędności i podrzędności) oraz bezspójnikowe. Analizę zdania złożonego wielokrotnie. Pełną analizę syntaktyczną zdania rosyjskiego.

Literatura:

Dostosowana do zajęć w poszczególnych cyklach. Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. Informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z zagadnieniami składni języka rosyjskiego i omówienie zadań składni języka rosyjskiego. Charakteryzuje relacje między związkiem wyrazowym a zdaniem, rosyjskie związki wyrazowe oraz zdanie proste: główne i drugorzędne człony zdania. Omawia sposób analizy syntaktycznej zdania prostego oraz poszczególne typy zdań złożonych: spójnikowych (relacje współrzędności i podrzędności) oraz bezspójnikowych. Podaje zasady analizy zdania złożonego wielokrotnie oraz pełnej analizy syntaktycznej zdania rosyjskiego.

Целью предмета является обсуждение главных синтаксических терминов с особенным учётом возможностей практического употребления правил русского синтаксиса, а также характеристика синтаксических единиц (словосочетание; простое предложение: членимое и нечленимое; сложное предложение: союзное (сложносочинённое и сложноподчинённое: расчленённой и нерасчленённой структуры) и бессоюзное; многочленные предложения - структурные схемы и отношения между их компонентами. Обсуждаются типы членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (определение, дополнение, обстоятельство), а также новейшие синтаксические процессы русского языка постперестроечного периода.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

1. System jednostek składniowych, ich znaczenia gramatyczne, relacje między nimi oraz związek składni z innymi działami gramatyki.

2. Związek wyrazowy: typy relacji składniowych między komponentami związku wyrazowego, rodzaje związku podrzędności (zgody, rządu, przynależności), leksykalno-gramatyczne i strukturalne typy związków wyrazowych.

3. Główne atrybuty zdania jako jednostki syntaktycznej oraz główne człony zdania: podmiot i orzeczenie i ich wzajemne relacje.

4. Drugorzędne człony zdania (przydawka, dopełnienie, okolicznik) i ich typy. Konstrukcje pozostające poza strukturą zdania (wtrącenia i zwroty).

5. Klasyfikacja zdań w języku rosyjskim według ich funkcji komunikacyjnej i stopnia ekspresji.

6. Zdanie dwuczłonowe (zawierajace podmiot i orzeczenie), jednoczłonowe - czasownikowe i nominatywne oraz ich typy i tzw. zdania niepełne.

7. Konstrukcje wydzielone i szeregowe człony zdania oraz zwroty i wtrącenia w strukturze zdania i poza nią.

8. Schematy strukturalne zdań dwu- i jednoczłonowych.

9. Zdanie złożone spójnikowe (współrzędne oraz podrzędne) i bezspójnikowe.

10. Konstrukcje wieloczłonowe (zdania wielokrotnie złożone).

В рамках предмета рассматриваются следующие вопросы:

• Предмет и общие понятия синтаксиса; система синтаксических единиц; синтаксические связи и отношения; средства синтаксической связи и построения синтаксических единиц; грамматические значения синтаксических единиц; связь синтаксиса с другими разделами грамматики.

• Словосочетание. Типы синтаксических отношений между компонентами словосочетания (атрибутивные, объектные, обстоятельственные, восполняющие). Виды подчинительной связи между компонентами словосочетания (согласование, управление, примыкание). Лексико-грамматические и количественно-структурные типы словосочетаний.

• Предложение - предикативность и интонация как его главные признаки. Главные члены предложения (подлежащее, сказуемое) и их виды. Грамматическая связь сказуемого с подлежащим.

• Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, обстоятельство) и их виды. Конструкции, не входящие в структуру предложения (обращение, «именительный темы», вводные и вставные конструкции).

• Классификация предложений в русском языке по коммуникативной функции (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные).

• Двусоставные предложения. Односоставные предложения и их типы (определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, инфинитивные, номинативные, вокативные). Понятие распространённости предложений.

• Неполные предложения и их разновидности (диалогическая, контекстуальная и структурная неполнота

• Осложнённое простое предложение: предложения с однородными и обособлёнными членами, вводные и вставные слова и конструкции, обращения.

• Простое предложение – структурный аспект изучения предложения (структурные схемы двусоставных и односоставных предложений).

• Сложное союзное и бессоюзное предложение. Сложносочинённое предложение с соединительными, противительными, разделительными, присоединительными и пояснительными союзами.

• Сложноподчинённое предложения расчленённой структуры (с придаточными: времени, причины, цели, следствия, условия, уступки, сравнения, подчинительно-присоединительным и сопоставительным). Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры (присубстантивно-атрибутивные, изъяснительно-объектные, сравнительно-объектные, местоименно-соотносительные).

• Бессоюзные сложные предложения. Средства связи предикативных частей в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные предложения однородного и неоднородного состава. Основные типы бессоюзных сложных предложений.

• Многочленные сложные предложения.

Literatura:

Н. Ю. Шведова ред., Русская грамматика, т. 2, Москва 1980.

В. А. Белошапкова, Современный русский язык. Синтаксис, Москва 1977.

П. А. Лекант, Синтаксис простого предложения в современном русском языке, Москва 1974.

J. Lukszyn, Składnia [w:] A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk red., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 4, Warszawa 1987.

A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык. Синтаксис. Ćwiczenia z komentarzem cz. III, Rzeszów 2003.

Jeśli wskazane publikacje nie są dostępne w bibliotece, można je wypożyczyć od prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska, Angelika Pawlaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z zagadnieniami składni języka rosyjskiego i omówienie zadań składni języka rosyjskiego. Charakteryzuje relacje między związkiem wyrazowym a zdaniem, rosyjskie związki wyrazowe oraz zdanie proste: główne i drugorzędne człony zdania. Omawia sposób analizy syntaktycznej zdania prostego oraz poszczególne typy zdań złożonych: spójnikowych (relacje współrzędności i podrzędności) oraz bezspójnikowych. Podaje zasady analizy zdania złożonego wielokrotnie oraz pełnej analizy syntaktycznej zdania rosyjskiego.

Целью предмета является обсуждение главных синтаксических терминов с особенным учётом возможностей практического употребления правил русского синтаксиса, а также характеристика синтаксических единиц (словосочетание; простое предложение: членимое и нечленимое; сложное предложение: союзное (сложносочинённое и сложноподчинённое: расчленённой и нерасчленённой структуры) и бессоюзное; многочленные предложения - структурные схемы и отношения между их компонентами. Обсуждаются типы членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (определение, дополнение, обстоятельство), а также новейшие синтаксические процессы русского языка постперестроечного периода.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

1. System jednostek składniowych, ich znaczenia gramatyczne, relacje między nimi oraz związek składni z innymi działami gramatyki.

2. Związek wyrazowy: typy relacji składniowych między komponentami związku wyrazowego, rodzaje związku podrzędności (zgody, rządu, przynależności), leksykalno-gramatyczne i strukturalne typy związków wyrazowych.

3. Główne atrybuty zdania jako jednostki syntaktycznej oraz główne człony zdania: podmiot i orzeczenie i ich wzajemne relacje.

4. Drugorzędne człony zdania (przydawka, dopełnienie, okolicznik) i ich typy. Konstrukcje pozostające poza strukturą zdania (wtrącenia i zwroty).

5. Klasyfikacja zdań w języku rosyjskim według ich funkcji komunikacyjnej i stopnia ekspresji.

6. Zdanie dwuczłonowe (zawierajace podmiot i orzeczenie), jednoczłonowe - czasownikowe i nominatywne oraz ich typy i tzw. zdania niepełne.

7. Konstrukcje wydzielone i szeregowe człony zdania oraz zwroty i wtrącenia w strukturze zdania i poza nią.

8. Schematy strukturalne zdań dwu- i jednoczłonowych.

9. Zdanie złożone spójnikowe (współrzędne oraz podrzędne) i bezspójnikowe.

10. Konstrukcje wieloczłonowe (zdania wielokrotnie złożone).

В рамках предмета рассматриваются следующие вопросы:

• Предмет и общие понятия синтаксиса; система синтаксических единиц; синтаксические связи и отношения; средства синтаксической связи и построения синтаксических единиц; грамматические значения синтаксических единиц; связь синтаксиса с другими разделами грамматики.

• Словосочетание. Типы синтаксических отношений между компонентами словосочетания (атрибутивные, объектные, обстоятельственные, восполняющие). Виды подчинительной связи между компонентами словосочетания (согласование, управление, примыкание). Лексико-грамматические и количественно-структурные типы словосочетаний.

• Предложение - предикативность и интонация как его главные признаки. Главные члены предложения (подлежащее, сказуемое) и их виды. Грамматическая связь сказуемого с подлежащим.

• Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, обстоятельство) и их виды. Конструкции, не входящие в структуру предложения (обращение, «именительный темы», вводные и вставные конструкции).

• Классификация предложений в русском языке по коммуникативной функции (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные).

• Двусоставные предложения. Односоставные предложения и их типы (определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, инфинитивные, номинативные, вокативные). Понятие распространённости предложений.

• Неполные предложения и их разновидности (диалогическая, контекстуальная и структурная неполнота

• Осложнённое простое предложение: предложения с однородными и обособлёнными членами, вводные и вставные слова и конструкции, обращения.

• Простое предложение – структурный аспект изучения предложения (структурные схемы двусоставных и односоставных предложений).

• Сложное союзное и бессоюзное предложение. Сложносочинённое предложение с соединительными, противительными, разделительными, присоединительными и пояснительными союзами.

• Сложноподчинённое предложения расчленённой структуры (с придаточными: времени, причины, цели, следствия, условия, уступки, сравнения, подчинительно-присоединительным и сопоставительным). Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры (присубстантивно-атрибутивные, изъяснительно-объектные, сравнительно-объектные, местоименно-соотносительные).

• Бессоюзные сложные предложения. Средства связи предикативных частей в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные предложения однородного и неоднородного состава. Основные типы бессоюзных сложных предложений.

• Многочленные сложные предложения.

Literatura:

Н. Ю. Шведова ред., Русская грамматика, т. 2, Москва 1980.

В. А. Белошапкова, Современный русский язык. Синтаксис, Москва 1977.

П. А. Лекант, Синтаксис простого предложения в современном русском языке, Москва 1974.

J. Lukszyn, Składnia [w:] A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk red., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 4, Warszawa 1987.

A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык. Синтаксис. Ćwiczenia z komentarzem cz. III, Rzeszów 2003.

Jeśli wskazane publikacje nie są dostępne w bibliotece, można je wypożyczyć od prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z zagadnieniami składni języka rosyjskiego i omówienie zadań składni języka rosyjskiego. Charakteryzuje relacje między związkiem wyrazowym a zdaniem, rosyjskie związki wyrazowe oraz zdanie proste: główne i drugorzędne człony zdania. Omawia sposób analizy syntaktycznej zdania prostego oraz poszczególne typy zdań złożonych: spójnikowych (relacje współrzędności i podrzędności) oraz bezspójnikowych. Podaje zasady analizy zdania złożonego wielokrotnie oraz pełnej analizy syntaktycznej zdania rosyjskiego.

Целью предмета является обсуждение главных синтаксических терминов с особенным учётом возможностей практического употребления правил русского синтаксиса, а также характеристика синтаксических единиц (словосочетание; простое предложение: членимое и нечленимое; сложное предложение: союзное (сложносочинённое и сложноподчинённое: расчленённой и нерасчленённой структуры) и бессоюзное; многочленные предложения - структурные схемы и отношения между их компонентами. Обсуждаются типы членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (определение, дополнение, обстоятельство), а также новейшие синтаксические процессы русского языка постперестроечного периода.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

1. System jednostek składniowych, ich znaczenia gramatyczne, relacje między nimi oraz związek składni z innymi działami gramatyki.

2. Związek wyrazowy: typy relacji składniowych między komponentami związku wyrazowego, rodzaje związku podrzędności (zgody, rządu, przynależności), leksykalno-gramatyczne i strukturalne typy związków wyrazowych.

3. Główne atrybuty zdania jako jednostki syntaktycznej oraz główne człony zdania: podmiot i orzeczenie i ich wzajemne relacje.

4. Drugorzędne człony zdania (przydawka, dopełnienie, okolicznik) i ich typy. Konstrukcje pozostające poza strukturą zdania (wtrącenia i zwroty).

5. Klasyfikacja zdań w języku rosyjskim według ich funkcji komunikacyjnej i stopnia ekspresji.

6. Zdanie dwuczłonowe (zawierajace podmiot i orzeczenie), jednoczłonowe - czasownikowe i nominatywne oraz ich typy i tzw. zdania niepełne.

7. Konstrukcje wydzielone i szeregowe człony zdania oraz zwroty i wtrącenia w strukturze zdania i poza nią.

8. Schematy strukturalne zdań dwu- i jednoczłonowych.

9. Zdanie złożone spójnikowe (współrzędne oraz podrzędne) i bezspójnikowe.

10. Konstrukcje wieloczłonowe (zdania wielokrotnie złożone).

В рамках предмета рассматриваются следующие вопросы:

• Предмет и общие понятия синтаксиса; система синтаксических единиц; синтаксические связи и отношения; средства синтаксической связи и построения синтаксических единиц; грамматические значения синтаксических единиц; связь синтаксиса с другими разделами грамматики.

• Словосочетание. Типы синтаксических отношений между компонентами словосочетания (атрибутивные, объектные, обстоятельственные, восполняющие). Виды подчинительной связи между компонентами словосочетания (согласование, управление, примыкание). Лексико-грамматические и количественно-структурные типы словосочетаний.

• Предложение - предикативность и интонация как его главные признаки. Главные члены предложения (подлежащее, сказуемое) и их виды. Грамматическая связь сказуемого с подлежащим.

• Второстепенные члены предложения (определение, приложение, дополнение, обстоятельство) и их виды. Конструкции, не входящие в структуру предложения (обращение, «именительный темы», вводные и вставные конструкции).

• Классификация предложений в русском языке по коммуникативной функции (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные).

• Двусоставные предложения. Односоставные предложения и их типы (определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, инфинитивные, номинативные, вокативные). Понятие распространённости предложений.

• Неполные предложения и их разновидности (диалогическая, контекстуальная и структурная неполнота

• Осложнённое простое предложение: предложения с однородными и обособлёнными членами, вводные и вставные слова и конструкции, обращения.

• Простое предложение – структурный аспект изучения предложения (структурные схемы двусоставных и односоставных предложений).

• Сложное союзное и бессоюзное предложение. Сложносочинённое предложение с соединительными, противительными, разделительными, присоединительными и пояснительными союзами.

• Сложноподчинённое предложения расчленённой структуры (с придаточными: времени, причины, цели, следствия, условия, уступки, сравнения, подчинительно-присоединительным и сопоставительным). Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры (присубстантивно-атрибутивные, изъяснительно-объектные, сравнительно-объектные, местоименно-соотносительные).

• Бессоюзные сложные предложения. Средства связи предикативных частей в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные предложения однородного и неоднородного состава. Основные типы бессоюзных сложных предложений.

• Многочленные сложные предложения.

Literatura:

Н. Ю. Шведова ред., Русская грамматика, т. 2, Москва 1980.

В. А. Белошапкова, Современный русский язык. Синтаксис, Москва 1977.

П. А. Лекант, Синтаксис простого предложения в современном русском языке, Москва 1974.

J. Lukszyn, Składnia [w:] A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk red., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 4, Warszawa 1987.

A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык. Синтаксис. Ćwiczenia z komentarzem cz. III, Rzeszów 2003.

Jeśli wskazane publikacje nie są dostępne w bibliotece, można je wypożyczyć od prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie podstawowych pojęć słowotwórczych, charakterystykę procesów morfonologicznych w języku rosyjskim oraz kategorii gramatycznych poszczególnych części mowy. Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, student powinien orientować się w rodzimym (polskim) systemie słowotwórczym i posiadać podstawowe informacje na temat budowy wyrazów oraz znać części mowy.

Pełny opis:

Wykład ma na celu:

1. Omówienie przedmiotu i zadań słowotwórstwa oraz kluczowych pojęć tego działu gramatyki, takich jak: morfem, morf, analiza słowotwórcza i morfemowa, motywacja słowotwórcza, derywaty, łańcuch słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, typ słowotwórczy.

2. Charakterystykę procesów morfonologicznych: alternacja, nakładanie morfemów, ucięcie podstawy motywującej.

3. Omówienie słowotwórstwa poszczególnych części mowy języka rosyjskiego: motywacja, sposoby derywacji i znaczenia afiksów tworzących typy słowotwórcze.

4. Charakterystykę kategorii morfologicznych rosyjskiego rzeczownika oraz jego systemu deklinacyjnego.

5. Omówienie kategorii morfologicznych rosyjskiego zaimka rzeczownego, jego typologia oraz porównanie potencjału morfologicznego tej części mowy z rzeczownikiem.

6. Analizę leksykalno-gramatycznych klas przymiotnika i jego kategorii gramatycznych oraz systemu deklinacyjnego.

7. Pełna i krótka forma rosyjskiego przymiotnika - zasady ich wykorzystania w praktyce językowej (wstępne informacje).

8. Omówienie kategorii aspektu i strony rosyjskiego czasownika.

9. Omówienie kategorii czasu, trybu, osoby, liczby i rodzaju rosyjskiego czasownika.

10. Charakterystykę typów koniugacyjnych języka rosyjskiego.

11. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - zasady tworzenia i wykorzystania w tekście (podstawowe informacje).

12. Charakterystykę przysłówka jako części mowy.

13. Omówienie kategorii stanu.

14. Pomocnicze części mowy: przyimki, spójniki, partykuły i wykrzyknienia oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze - tworzenie i wykorzystanie w tekście.

Ćwiczenia z danego przedmiotu są natomiast poświęcone praktycznym zastosowaniom uzyskanych informacji, co polega na:

- przeprowadzaniu analizy słowotwórczej i morfemowej wszystkich rosyjskich części mowy przy jednoczesnym nazywaniu poszczególnych morfemów,

- rozpoznawaniu i charakterystyce sposobów tworzenia wyrazów (sposoby afiksalne, złożenia, zrosty, skrótowce, sposoby mieszane),

- rozpoznawaniu w tekście rosyjskim części mowy oraz ich analizie pod względem kategorii morfologicznych, a także określanie typu odmiany (w przypadku odmiennych części mowy).

Literatura:

Olechnowicz M., Spirydowicz O., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Łódź 1977.

Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo [w:] A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk red., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 2, Warszawa 1987.

Окунева А. П., Русский глагол. Словарь-справочник, Москва 2000,

Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н., Современный русский язык (учебное пособие), Москва 1997,

Тихонов А. Н., Современный русский язык: морфемика, словообразование, морфология, Москва 2002.

Шведова Н. Ю., ред., Русская грамматика, т. I (фонетика, фонология, ударение, интонация, словообразование, морфология), Москва 1980,

Bogusławski A., Fleksja rosyjska, Warszawa 2005.

Wawrzyńczyk J., Zmarzer W., Morfologia [w:] Bartoszewicz A., red.

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego, cz. 3, Warszawa 1987,

Olechnowicz M., Spirydowicz O., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Łódź 1977.

Uwagi:

Przedmiot jest prowadzony w języku polskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie podstawowych pojęć słowotwórczych, charakterystykę procesów morfonologicznych w języku rosyjskim oraz kategorii gramatycznych poszczególnych części mowy. Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, student powinien orientować się w rodzimym (polskim) systemie słowotwórczym i posiadać podstawowe informacje na temat budowy wyrazów oraz znać części mowy.

Pełny opis:

Wykład ma na celu:

1. Omówienie przedmiotu i zadań słowotwórstwa oraz kluczowych pojęć tego działu gramatyki, takich jak: morfem, morf, analiza słowotwórcza i morfemowa, motywacja słowotwórcza, derywaty, łańcuch słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, typ słowotwórczy.

2. Charakterystykę procesów morfonologicznych: alternacja, nakładanie morfemów, ucięcie podstawy motywującej.

3. Omówienie słowotwórstwa poszczególnych części mowy języka rosyjskiego: motywacja, sposoby derywacji i znaczenia afiksów tworzących typy słowotwórcze.

4. Charakterystykę kategorii morfologicznych rosyjskiego rzeczownika oraz jego systemu deklinacyjnego.

5. Omówienie kategorii morfologicznych rosyjskiego zaimka rzeczownego, jego typologia oraz porównanie potencjału morfologicznego tej części mowy z rzeczownikiem.

6. Analizę leksykalno-gramatycznych klas przymiotnika i jego kategorii gramatycznych oraz systemu deklinacyjnego.

7. Pełna i krótka forma rosyjskiego przymiotnika - zasady ich wykorzystania w praktyce językowej (wstępne informacje).

8. Omówienie kategorii aspektu i strony rosyjskiego czasownika.

9. Omówienie kategorii czasu, trybu, osoby, liczby i rodzaju rosyjskiego czasownika.

10. Charakterystykę typów koniugacyjnych języka rosyjskiego.

11. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - zasady tworzenia i wykorzystania w tekście (podstawowe informacje).

12. Charakterystykę przysłówka jako części mowy.

13. Omówienie kategorii stanu.

14. Pomocnicze części mowy: przyimki, spójniki, partykuły i wykrzyknienia oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze - tworzenie i wykorzystanie w tekście.

Ćwiczenia z danego przedmiotu są natomiast poświęcone praktycznym zastosowaniom uzyskanych informacji, co polega na:

- przeprowadzaniu analizy słowotwórczej i morfemowej wszystkich rosyjskich części mowy przy jednoczesnym nazywaniu poszczególnych morfemów,

- rozpoznawaniu i charakterystyce sposobów tworzenia wyrazów (sposoby afiksalne, złożenia, zrosty, skrótowce, sposoby mieszane),

- rozpoznawaniu w tekście rosyjskim części mowy oraz ich analizie pod względem kategorii morfologicznych, a także określanie typu odmiany (w przypadku odmiennych części mowy).

Literatura:

Olechnowicz M., Spirydowicz O., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Łódź 1977.

Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo [w:] A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk red., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 2, Warszawa 1987.

Окунева А. П., Русский глагол. Словарь-справочник, Москва 2000,

Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н., Современный русский язык (учебное пособие), Москва 1997,

Тихонов А. Н., Современный русский язык: морфемика, словообразование, морфология, Москва 2002.

Шведова Н. Ю., ред., Русская грамматика, т. I (фонетика, фонология, ударение, интонация, словообразование, морфология), Москва 1980,

Bogusławski A., Fleksja rosyjska, Warszawa 2005.

Wawrzyńczyk J., Zmarzer W., Morfologia [w:] Bartoszewicz A., red.

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego, cz. 3, Warszawa 1987,

Olechnowicz M., Spirydowicz O., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Łódź 1977.

Uwagi:

Zajęcia stacjonarne.

Materiały będą zamieszczane na platformie Teams.

W razie konieczności przejścia na nauczanie online spotkania również będą się odbywały w zespole Teams.

Kody dostępu do zespołu Teams USOS-mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paśko-Koneczniak
Prowadzący grup: Dorota Paśko-Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie podstawowych pojęć słowotwórczych, charakterystykę procesów morfonologicznych w języku rosyjskim oraz kategorii gramatycznych poszczególnych części mowy. Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, student powinien orientować się w rodzimym (polskim) systemie słowotwórczym i posiadać podstawowe informacje na temat budowy wyrazów oraz znać części mowy.

Pełny opis:

Wykład ma na celu:

1. Omówienie przedmiotu i zadań słowotwórstwa oraz kluczowych pojęć tego działu gramatyki, takich jak: morfem, morf, analiza słowotwórcza i morfemowa, motywacja słowotwórcza, derywaty, łańcuch słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, typ słowotwórczy.

2. Charakterystykę procesów morfonologicznych: alternacja, nakładanie morfemów, ucięcie podstawy motywującej.

3. Omówienie słowotwórstwa poszczególnych części mowy języka rosyjskiego: motywacja, sposoby derywacji i znaczenia afiksów tworzących typy słowotwórcze.

4. Charakterystykę kategorii morfologicznych rosyjskiego rzeczownika oraz jego systemu deklinacyjnego.

5. Omówienie kategorii morfologicznych rosyjskiego zaimka rzeczownego, jego typologia oraz porównanie potencjału morfologicznego tej części mowy z rzeczownikiem.

6. Analizę leksykalno-gramatycznych klas przymiotnika i jego kategorii gramatycznych oraz systemu deklinacyjnego.

7. Pełna i krótka forma rosyjskiego przymiotnika - zasady ich wykorzystania w praktyce językowej (wstępne informacje).

8. Omówienie kategorii aspektu i strony rosyjskiego czasownika.

9. Omówienie kategorii czasu, trybu, osoby, liczby i rodzaju rosyjskiego czasownika.

10. Charakterystykę typów koniugacyjnych języka rosyjskiego.

11. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - zasady tworzenia i wykorzystania w tekście (podstawowe informacje).

12. Charakterystykę przysłówka jako części mowy.

13. Omówienie kategorii stanu.

14. Pomocnicze części mowy: przyimki, spójniki, partykuły i wykrzyknienia oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze - tworzenie i wykorzystanie w tekście.

Ćwiczenia z danego przedmiotu są natomiast poświęcone praktycznym zastosowaniom uzyskanych informacji, co polega na:

- przeprowadzaniu analizy słowotwórczej i morfemowej wszystkich rosyjskich części mowy przy jednoczesnym nazywaniu poszczególnych morfemów,

- rozpoznawaniu i charakterystyce sposobów tworzenia wyrazów (sposoby afiksalne, złożenia, zrosty, skrótowce, sposoby mieszane),

- rozpoznawaniu w tekście rosyjskim części mowy oraz ich analizie pod względem kategorii morfologicznych, a także określanie typu odmiany (w przypadku odmiennych części mowy).

Literatura:

Olechnowicz M., Spirydowicz O., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Łódź 1977.

Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo [w:] A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk red., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 2, Warszawa 1987.

Окунева А. П., Русский глагол. Словарь-справочник, Москва 2000,

Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н., Современный русский язык (учебное пособие), Москва 1997,

Тихонов А. Н., Современный русский язык: морфемика, словообразование, морфология, Москва 2002.

Шведова Н. Ю., ред., Русская грамматика, т. I (фонетика, фонология, ударение, интонация, словообразование, морфология), Москва 1980,

Bogusławski A., Fleksja rosyjska, Warszawa 2005.

Wawrzyńczyk J., Zmarzer W., Morfologia [w:] Bartoszewicz A., red.

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego, cz. 3, Warszawa 1987,

Olechnowicz M., Spirydowicz O., Ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Łódź 1977.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)