Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury 2555-s1KUL1L-AK-K
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

1. Obecność. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Limit nieobecności to dwa spotkania. W przypadku większej liczby nieobecności należy zaliczyć wszystkie, to znaczy zgłosić się na dyżur prowadzącego i zaprezentować głęboką wiedzę na temat zagadnień omawianych podczas opuszczonych zajęć.

2. Zaliczenie. Zaliczenie zajęć odbywa się w systemie punktowym według następujących zasad:

0-12 p. – niedostateczny

13-16 p. – dostateczny

17-20 p. – dostateczny +

21-24 p. – dobry

25-28 p. – dobry +

29-39 p. – bardzo dobry

Punkty przyznaje się za:

a. Przygotowanie konspektu lektury obowiązkowej. Do każdych zajęć należy się przygotować, to znaczy krytycznie i ze zrozumieniem przeczytać zadany tekst oraz sporządzić jego konspekt. Konspekt powinien się mieścić na jednej stronie A4 i zawierać: a) ogólne określenie problemu/tematu tekstu; b) wypisane w punktach najważniejsze tezy; c) odnoszące się do nich najważniejsze/najciekawsze argumenty lub przykłady; d) wnioski i konkluzje formułowane przez autora. Konspekt przynosimy na zajęcia w dwóch egzemplarzach – jeden oddajemy prowadzącemu, z drugiego korzystamy w trakcie zajęć. Za przygotowanie każdego konspektu można otrzymać 1 punkt.

b. Aktywność. Zajęcia mają charakter konwersatorium, co oznacza, że uczestnicy biorą w nich aktywny udział, zadając pytania, dyskutując, analizując materiały itd. Na każdych zajęciach aktywność jest punktowana wg następujących zasad: 0 p. – student milczy; 1 p. – student wypowiada się sensownie i/lub zadaje pytania na temat omawianych zagadnień, wykazuje przy tym znajomość lektur obowiązkowych.

c. Esej zaliczeniowy. Tematyka eseju oraz zasady zostaną podane w trakcie zajęć Za esej można uzyskać 0-13 p.

Eseju zaliczeniowego nie można poprawiać. Osoby, które otrzymają ocenę niedostateczną mają prawo do poprawy tej oceny w formie odpowiedzi ustnej z całości materiału. Nie ma możliwości poprawy innych ocen niż niedostateczna.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Między etnocentryzmem a mitem dobrego dzikusa:

a. Michel de Montaigne, O kanibalach, [w:] tenże, Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, oprac. Z. Gierczyński, t. 1, Warszawa 1985.

3. Różnorodność kultur i perspektywa porównawcza:

a. Ruth Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2002 [rozdział 2: Różnorodność kultur].

4. Problemy relatywizmu kulturowego:

a. Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Toruń 2012 [rozdział 1: Różnorodność moralna a relatywizm].

5. Różnorodność kulturowa w perspektywie kolonialnej i postkolonialnej:

a. Bronisław Malinowski, Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, przeł. J. Chałasiński, A. Waligórski, Warszawa 1984 [rozdział 9: Zwyczajowe formy swobody seksualnej; część VII i VIII].

b. Robert J. C. Young, Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. M. Król, Kraków 2012 [wstęp i rozdział 1].

6. Nacjonalizm i multikulturalizm:

a. Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1991 (rozdział 1: Definicje).

b. Tariq Modood, Multikulturalizm, przeł. I. Kołbon, Poznań 2014 [rozdział 1: Czy w XXI wieku multikulturalizm ma rację bytu?].

7. Globalizacja i konflikty kulturowe:

a. Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu., przeł. M. Bucholc, Warszawa 2009 [rozdział 3: Globalizacja i przemoc].

8. Współczesne procesy migracyjne:

a. Zygmunt Bauman, Obcy u naszych bram, przeł. W Mincer, Warszawa 2016 [rozdział: Panika migracyjna i jak się jej (nad)używa].

9. Rasa jako kategoria biologiczna i społeczna:

a. Jarosław Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura. Rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2002 [rozdział III/1: Rasa].

10. Płeć kulturowa:

a. Margaret Mead, Trzy studia, t. 3, Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, przeł. E. Życieńska, Warszawa 1986 [rozdział 17: Standaryzacja temperamentu w zależności od płci].

11. Ciało i społeczne praktyki dyscyplinujące:

a. Tomasz Warczok, „Troskliwe matki” i „rozwiązłe syfiary”. Reprodukcja porządku płciowego w symbolicznych praktykach pracowników socjalnych, [w:] O współczesnych praktykach genderyzacji ciała, red. K. Wódz, J. Klimczak, Katowice 2014.

12. Praktyki ekonomiczne w perspektywie antropologicznej:

a. Marvin Harris, Matka krowa, [w:] tegoż, Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, przeł. K. Szerer, Warszawa1985. Przedruk: Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2007.

b. Mary Douglas, W obronie zakupów, przeł. M. Bogunia-Borowska, [w:], Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008.

13. Rytuały i formy organizacji społecznej:

a. Victor Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, Warszawa 2010 [rozdział 3 Liminalność i communitas].

14. Mit i racjonalność:

a. Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców zamieszkałych w globalnej wiosce, Warszawa 2013 [rozdział: Świat bez mitów. Dlaczego dzicy są dzicy a my – racjonalni?].

15. Zajęcia podsumowujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 311
Piotr Grochowski 24/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.