Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w wojsku 1300-OK-OD-1FS
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://brak
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: - na 20 godzin dydaktycznych (przewidzianych w cyklu przedmiotu fakultatywnego) realizowanych w semestrze letnim, liczba godzinowa zajęć przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 4 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny)
Literatura:

- Akty prawne podstawowe:

o Ustawa z 6 czerwca 1997, Kodeks karny

o Ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej

- Akty prawne uzupełniające:

o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych

o Dekret z 7 sierpnia 1939 r. Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych

o Dekret z 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne

o Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej

Efekty uczenia się:

- student potrafi określić zakres merytoryczny odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej stosowanej względem żołnierza

- student ma pogłębiona wiedzę na temat różnic i podobieństw występujących między reżimem odpowiedzialności karnej a reżimem odpowiedzialności dyscyplinarnej

- student wie, że odpowiedzialność dyscyplinarna ma charakter sui generis;

- student zna inne stanowiska występujące w szeroko pojętej nauce prawa na temat charakteru prawnego odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku;

- student potrafi wymienić źródła odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej (tak sensu largo jak i sensu stricto);

- student zna funkcje oraz cele odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej;

- student wie, czym różni się: odpowiedzialność dyscyplinarna od odpowiedzialności porządkowej oraz odpowiedzialność dyscyplinarna od odpowiedzialności karnej;

- student potrafi wyjaśnić czym jest np.: przestępstwo (wojskowe), przewinienie dyscyplinarne, dyscyplina wojskowa, karność wojskowa czy zdolność bojowa wojska;

- student wie jakie rodzaje służby wojskowej zalicza się do tzw. czynnej służby wojskowej;

- student potrafi wymienić jakie środki i kary można zastosować względem żołnierza który popełnił przewinienie dyscyplinarne lub przestępstwo;

- student zna zasady wymiaru środków i kar dyscyplinarnych (dostępnych na gruncie ustawy o dyscyplinie wojskowej) oraz środków i kar karnych (dostępnych na gruncie ustawy kodeks karny);

- student wie jakie uprawnienia i obowiązki przysługują rzecznikowi dyscyplinarnemu w postępowaniu dyscyplinarnym;

student wie jakie uprawnienia i obowiązki przysługują obwinionemu w postępowaniu dyscyplinarnym;

- student wie w jakich sytuacjach nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego (a wszczęte umarza);

- student zna rodzaje dokumentacji dyscyplinarnej;

- student wie kto prowadzi dokumentacje dyscyplinarną;

- student wie jak się przechowuje i archiwizuje dokumentacje dyscyplinarną; student potrafi

- odnaleźć wzór określonej dokumentacji dyscyplinarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki ZALICZENIA:

- na 3 (dostateczny) – obecności

- na 4 (dobry) – obecności i wskazać w dyskusji ze mną 3 różnice między odp. kar. a odp. dys. w wojsku

- na 5 (bardzo dobry) – obecności, wskazać 3 różnice między odp. kar. a odp. dys. w wojsku i napisać krótki esej

* * osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione – na 3 (dostateczny) kumulatywnie: wskazać 3 różnice między odp. kar. a odp. dys. w wojsku i napisać krótki (max 3 strony) esej;

Zakres tematów:

1. Istota odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności karnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności karnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności karnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

3. System form reakcji karnej i dyscyplinarnej

• System sankcji karnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje karne stosowane względem żołnierza

o Środki karne stosowane względem żołnierza

• System sankcji dyscyplinarnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

o Środki dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z interakcją ze studentami dla zapewniania realizacji (z przytoczeniem konkretnych, mających miejsce w wojsku, przypadków kazusowych - metoda case study oparta o interpretację regulacji prawnych przez pryzmat analizy konkretnych stanów faktycznych) wybranych tematów z zakresu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 12:00, sala 203
Agata Ziółkowska 39/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Prawa i Administracji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)