Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w wojsku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OK-OD-1FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w wojsku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- znajomość zasad i warunków ponoszenia odpowiedzialności karnej

- przedmiot przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji interesujących się aspektem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej występującej na płaszczyźnie wojska polskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Program fakultetu poświęconego tematyce odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku realizowany jest w ramach 20 godzin (z czego jedno spotkanie na formę e-learningu).

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu możliwych reżimów odpowiedzialności żołnierza, za popełnienie czynu (który można zaklasyfikować albo jako: przestępstwo albo jako przewinienie dyscyplinarne)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu katalogu czynów skutkujących wystąpieniem odpowiednio: odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej żołnierza

- ma pogłębioną wiedzę o specyfice reżimu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku, co przekłada się również na znajomości procedury charakterystycznej dla wskazanych płaszczyzn odpowiedzialności

- zna (występujące tak na płaszczyźnie odpowiedzialności karnej jak i na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej) różnice i podobieństwa w zakresie: języka prawnego i prawniczego, specyfiki instytucji (właściwych dla poszczególnych płaszczyzn) oraz zna specyfikę wykładni norm prawnych tworzących przedmiotowe zakresy odpowiedzialności żołnierza

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi prawidłowo zakwalifikować czyn żołnierza, pod odpowiedni rodzaj odpowiedzialności (karny, dyscyplinarny lub karny i dyscyplinarny)

- potrafi wskazać na różnice i podobieństwa charakterystyczne dla obydwu rodzajów płaszczyzn odpowiedzialności żołnierza w wojsku

- potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw mających miejsce w ramach wojska polskiego

- potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw karnych i dyscyplinarnych (również i na płaszczyźnie proceduralnej) z wykorzystaniem orzecznictwa i piśmiennictwa z tego zakresu

- potrafi stosować (w zależności od zaistniałej sytuacji, w sposób: kumulatywny lub alternatywny) przepisy ustawy: kodeks karny z 1997 r. oraz o dyscyplinie wojskowej z 2009 r.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia, w tym stałego dokształcania zawodowego, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązującego prawa K_K01.

- K2 - Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z rozstrzyganiem spraw nieletnich i potrafi je rozwiązywać zgodnie z obowiązującym prawem K_K04.

- K3 - Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06.

j), w których stroną jest żołnierz wojska polskiego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę wykładu, podczas którego studenci mogą zadawać pytania na kwestię ich interesujące.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot fakultatywny, zatytułowany: ,,Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w wojsku" przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu wojskowości.

Pełny opis:

Przedmioty fakultatywny, polegający na porównawczej analizie systemu odpowiedzialności karnej z systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej (właściwego dla wojska polskiego) ma na celu przybliżenie różnic i podobieństw (przede wszystkim materialnych) z jakimi można się spotkać w trakcie prowadzenia postępowania względem żołnierza, który dopuścił się odpowiednio: przestępstwa lub przewinienia dyscyplinarnego. W trakcie zajęć, przybliżono zagadnienia charakteryzujące m.in.: podmiot odpowiedzialności (karnej i dyscyplinarnej), przedmiot odpowiedzialności (karnej i dyscyplinarnej), zakres merytoryczny odpowiedzialności (karnej i dyscyplinarnej), instytucje charakterystyczne dla odpowiedzialności (karnej i dyscyplinarnej) czy też krąg podmiotów uprawnionych do inicjowania i (w następnej kolejności) egzekwowania odpowiedzialności (karnej i dyscyplinarnej). Przedmiotowe zagadnienia realizowano z użyciem aktów prawnych (m.in. kodeksu karnego oraz ustawy o dyscyplinie wojskowej) co nie tylko wpłynęło na praktyczne pogłębienie wiedzy przez studenta, ale również przyczyniło się do zwiększenia jego świadomości, w przedmiocie zakresu merytorycznego normowanego w komentowanych (na zajęciach) ustawach. Co istotne, w trakcie prowadzonego wykładu, studenci mieli możliwość zadawania pytań na kwestie ich interesujące, wiązane z szeroko pojętą odpowiedzialnością żołnierza wojska polskiego.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej, Dz. U. 2009, nr 190, poz 1474 ze zm.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki ZALICZENIA:

- na 3 (dostateczny) – obecności

- na 4 (dobry) – obecności i wskazać w dyskusji ze mną 3 różnice między odp. kar. a odp. dys. w wojsku

- na 5 (bardzo dobry) – obecności, wskazać 3 różnice między odp. kar. a odp. dys. w wojsku i napisać krótki esej

* * osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione – na 3 (dostateczny) kumulatywnie: wskazać 3 różnice między odp. kar. a odp. dys. w wojsku i napisać krótki (max 3 strony) esej;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1. Istota odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności karnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności karnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności karnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

3. System form reakcji karnej i dyscyplinarnej

• System sankcji karnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje karne stosowane względem żołnierza

o Środki karne stosowane względem żołnierza

• System sankcji dyscyplinarnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

o Środki dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

Literatura:

- Akty prawne podstawowe:

o Ustawa z 6 czerwca 1997, Kodeks karny

o Ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej

- Akty prawne uzupełniające:

o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych

o Dekret z 7 sierpnia 1939 r. Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych

o Dekret z 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne

o Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1. Istota odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności karnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności karnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności karnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

3. System form reakcji karnej i dyscyplinarnej

• System sankcji karnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje karne stosowane względem żołnierza

o Środki karne stosowane względem żołnierza

• System sankcji dyscyplinarnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

o Środki dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

Literatura:

- Akty prawne podstawowe:

o Ustawa z 6 czerwca 1997, Kodeks karny

o Ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej

- Akty prawne uzupełniające:

o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych

o Dekret z 7 sierpnia 1939 r. Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych

o Dekret z 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne

o Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1. Istota odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności karnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności karnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności karnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

3. System form reakcji karnej i dyscyplinarnej

• System sankcji karnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje karne stosowane względem żołnierza

o Środki karne stosowane względem żołnierza

• System sankcji dyscyplinarnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

o Środki dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

Literatura:

- Akty prawne podstawowe:

o Ustawa z 6 czerwca 1997, Kodeks karny

o Ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej

- Akty prawne uzupełniające:

o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych

o Dekret z 7 sierpnia 1939 r. Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych

o Dekret z 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne

o Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1. Istota odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności karnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności karnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności karnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

3. System form reakcji karnej i dyscyplinarnej

• System sankcji karnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje karne stosowane względem żołnierza

o Środki karne stosowane względem żołnierza

• System sankcji dyscyplinarnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

o Środki dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

Literatura:

- A. Ziółkowska, ,,Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w wojsku - zagadnienia materialnoprawne, I" Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2020

- Akty prawne podstawowe:

o Ustawa z 6 czerwca 1997, Kodeks karny

o Ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej

- Akty prawne uzupełniające:

o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych

o Dekret z 7 sierpnia 1939 r. Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych

o Dekret z 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne

o Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1. Istota odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności karnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności karnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności karnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

3. System form reakcji karnej i dyscyplinarnej

• System sankcji karnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje karne stosowane względem żołnierza

o Środki karne stosowane względem żołnierza

• System sankcji dyscyplinarnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

o Środki dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

Literatura:

- Akty prawne podstawowe:

o Ustawa z 6 czerwca 1997, Kodeks karny

o Ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej

- Akty prawne uzupełniające:

o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych

o Dekret z 7 sierpnia 1939 r. Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych

o Dekret z 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne

o Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1. Istota odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności karnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności karnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności karnej w wojsku

• Istota odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

• Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej w wojsku

• Zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej w wojsku

3. System form reakcji karnej i dyscyplinarnej

• System sankcji karnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje karne stosowane względem żołnierza

o Środki karne stosowane względem żołnierza

• System sankcji dyscyplinarnych stosowanych względem żołnierza

o Sankcje dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

o Środki dyscyplinarne stosowane względem żołnierza

Literatura:

- A. Ziółkowska, ,,Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność dyscyplinarna w wojsku - zagadnienia materialnoprawne, I" Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2020

- Akty prawne podstawowe:

o Ustawa z 6 czerwca 1997, Kodeks karny

o Ustawa z 9 października 2009, o dyscyplinie wojskowej

- Akty prawne uzupełniające:

o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 sierpnia 1925 r. w sprawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych

o Dekret z 7 sierpnia 1939 r. Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych

o Dekret z 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne

o Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej

o Ustawa z 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.