Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie finansowania inwestycji - doradztwo 1100-12-Z22-IN-StFID
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

E. Siemińska, Kontrakty budowlane, ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia, CeDeWu, Warszawa 2020

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2008

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Krajewska M., 2017. Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy.

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

Efekty uczenia się:

W1 – Student zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, w zakresie finansowania inwestycji i nieruchomości - K_W02

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład będzie zaliczony pisemnym egzaminem końcowym obejmującym odpowiedzi na kilka otwartych i/lub zamkniętych pytań.

2. Kryteria oceniania pracy zaliczeniowej:

ocena bdb - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 80% (włącznie) - do 89%,

ocena db - od 70% (włącznie) - do 79%,

ocena dst + - od 60% (włącznie) - do 69%,

ocena dst - od 50% (włącznie) - do 59%.

Zakres tematów:

Wykład (W1):

- Zajęcia organizacyjne – Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

1. Decyzje inwestycyjne a decyzje finansowe – separowalność decyzji inwestycyjnych i finansowych

2. Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości - zakres i zadania

3. Zarządzanie portfelem inwestycji dotyczących rynku nieruchomości

4. Specyfika projektów BTS

5. Ryzyka związane z kontraktami budowlanymi na rynku inwestycyjnym

- Źródła ryzyk

- Problem waloryzacji kontraktów budowlanych

- Gwarancje i ubezpieczenia w procesie inwestycyjnym

6. Zewnętrzne czynniki wpływające na proces decyzyjny inwestowania:

- rola opracowań planistycznych w procesie inwestycyjno-budowlanym

- wytyczne zagospodarowania terenu wynikające z różnych opracowań planistycznych

- ryzyko planistyczne nabywania nieruchomości inwestycyjnej - case study

- podatki i opłaty lokalne

7. Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości - case study np. inwestycji deweloperskiej

Ćwiczenia (U1, K1):

- Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów (dot. zarówno inwestycji rzeczowych jak i na rynku nieruchomości); ich zalety i wady.

- Kryteria wyboru źródeł finansowania

- Struktura kapitału – determinanty, podstawowe wskaźniki finansowe

- Wybrane teorie struktury kapitału.

- Optymalna struktura kapitału – sposoby wyznaczania

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna przygotowana przez wykładowcę,

analiza przypadków,

dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
7 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, sala II
Ewa Siemińska, Małgorzata Krajewska 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.