Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie finansowania inwestycji - doradztwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z22-IN-StFID Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Strategie finansowania inwestycji - doradztwo
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 2 rok II stopnia, PRK, sp. inwestycje i nieruchomości
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając naukę przedmiotu "Strategie finansowania inwestycji - doradztwo" powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z następujących przedmiotów: Mikroekonomia, Makroekonomia, Prawo gospodarcze, Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie procesami inwestycyjnymi, Zarządzanie realizacja inwestycji, Rachunkowość, Podstawy zarządzania, Marketing, Zarządzanie strategiczne.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 15 godz.Suma godzin: 35/3 ECTS


-------------------------------------------------------------

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 30 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 45 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 20 godzin,

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 35 godz.


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w wykładach – 30

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielami akademickimi – 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (100 godz.):

- przygotowanie bieżące do zajęć – 25

- czytanie literatury – 20

- przygotowanie do zaliczenia wykładów – 20

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 35


Suma godzin: 150/6 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1 – Student zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, w zakresie finansowania inwestycji i nieruchomości - K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – Student potrafi prognozować, identyfikować i analizować problemy jakie wiążą się z praktyką finansowania rozwoju instytucji wykorzystując wiedzę teoretyczną i formułując własne opinie - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - analityczne myślenie: posiada kompetencje w zakresie kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji w globalnym środowisku - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna przygotowana przez wykładowcę.

Ćwiczenia: analiza przypadków, przykłady liczbowe


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione teoretyczne i praktyczne aspekty opracowania i wdrażania strategii doboru źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw oraz na rynku nieruchomości.

Celem nauczania przedmiotu "Strategie finansowania inwestycji - doradztwo" jest zdobycie przez Studenta wiedzy niezbędnej dla samodzielnego opracowania i wdrażania strategi finansowej inwestycji. Wykład ma za zadanie przekazanie treści teoretycznych, niezbędnych dla realizacji zajęć praktycznych - ćwiczeń. Ponadto w ramach wykładu zostaną omówione aktualne prawne i praktyczne wytyczne procesu decyzyjnego inwestowania na rynku, w tym rynku nieruchomości. Ćwiczenia mają za zadanie umożliwić Studentowi zdobycie praktycznych umiejętnych w zakresie zastosowania narzędzi analitycznych w zakresie opracowania strategi finansowania inwestycji.

Pełny opis:

Wykład (W1):

- Zajęcia organizacyjne – Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Decyzje inwestycyjne a decyzje finansowe – separowalność decyzji inwestycyjnych i finansowych

- Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów, ich zalety i wady

- Strategie finansowania aktywów obrotowych netto

- Struktura kapitału – determinanty, podstawowe wskaźniki finansowe

- Finansowanie kontraktów inwestycyjnych

- Problem waloryzacji kontraktów budowlanych

- Gwarancje i ubezpieczenia w procesie inwestycyjnym

- Opcje rzeczowe w projektach inwestycyjnych

- Rynek nieruchomości jako jeden z segmentów rynku finansowego

- Inwestowanie w nieruchomości - formy inwestowania na rynku nieruchomości

- Uwarunkowania rynkowo-prawne i finansowe aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości

- Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości

- Zarządzanie portfelem inwestycji na rynku nieruchomości

- Specyfika projektów BTS

- Zdolność kredytowa potencjalnych klientów banków – jej istota i pomiar

- Ryzyko finansowania rynku nieruchomości i metody zarządzanie ryzykiem

- Aspekty społecznej odpowiedzialności w procesach inwestycyjnych

- Sekutytyzacja

Ćwiczenia (U1, K1):

- Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów (dot. zarówno inwestycji rzeczowych jak i na rynku nieruchomości); ich zalety i wady.

- Kryteria wyboru źródeł finansowania

- Struktura kapitału – determinanty, podstawowe wskaźniki finansowe

- Wybrane teorie struktury kapitału.

- Optymalna struktura kapitału – sposoby wyznaczania

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2008

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, pod red. K. Jajugi, Z. Krysiaka, 2004

Metody i kryteria oceniania:

W1 - zaliczenie pisemne +++

U1 - projekt +++

K1 - aktywność na zajęciach +++

Wykład będzie zaliczony pisemnym egzaminem końcowym obejmującym odpowiedzi na kilka otwartych i/lub zamkniętych pytań.

Zaliczenie z ćwiczeń odbywać się będzie na podstawie projektu przygotowanego przez studenta oraz oceny jego aktywności w trakcie zajęć.

Kryteria oceniania pracy zaliczeniowej:

ocena bdb - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 80% (włącznie) - do 89%,

ocena db - od 70% (włącznie) - do 79%,

ocena dst + - od 60% (włącznie) - do 69%,

ocena dst - od 50% (włącznie) - do 59%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Leszek Czaplewski, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione teoretyczne i praktyczne aspekty opracowania i wdrażania strategii doboru źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw oraz na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu "Strategie finansowania inwestycji - doradztwo" jest zdobycie przez Studenta wiedzy niezbędnej dla samodzielnego opracowania i wdrażania strategi finansowej inwestycji. Wykład ma za zadanie przekazanie treści teoretycznych, niezbędnych dla realizacji zajęć praktycznych - ćwiczeń. Ponadto w ramach wykładu zostaną omówione aktualne prawne i praktyczne wytyczne procesu decyzyjnego inwestowania na rynku, w tym rynku nieruchomości. Ćwiczenia mają za zadanie umożliwić Studentowi zdobycie praktycznych umiejętnych w zakresie zastosowania narzędzi analitycznych w zakresie opracowania strategi finansowania inwestycji.

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2008

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, pod red. K. Jajugi, Z. Krysiaka, 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Magdalena Kuczmarska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione teoretyczne i praktyczne aspekty opracowania i wdrażania strategii doboru źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw oraz na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu "Strategie finansowania inwestycji - doradztwo" jest zdobycie przez Studenta wiedzy niezbędnej dla samodzielnego opracowania i wdrażania strategi finansowej inwestycji. Wykład ma za zadanie przekazanie treści teoretycznych, niezbędnych dla realizacji zajęć praktycznych - ćwiczeń. Ponadto w ramach wykładu zostaną omówione aktualne prawne i praktyczne wytyczne procesu decyzyjnego inwestowania na rynku, w tym rynku nieruchomości. Ćwiczenia mają za zadanie umożliwić Studentowi zdobycie praktycznych umiejętnych w zakresie zastosowania narzędzi analitycznych w zakresie opracowania strategi finansowania inwestycji.

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2008

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, pod red. K. Jajugi, Z. Krysiaka, 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Magdalena Kuczmarska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione teoretyczne i praktyczne aspekty opracowania i wdrażania strategii doboru źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw oraz na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu "Strategie finansowania inwestycji - doradztwo" jest zdobycie przez Studenta wiedzy niezbędnej dla samodzielnego opracowania i wdrażania strategi finansowej inwestycji. Wykład ma za zadanie przekazanie treści teoretycznych, niezbędnych dla realizacji zajęć praktycznych - ćwiczeń. Ponadto w ramach wykładu zostaną omówione aktualne prawne i praktyczne wytyczne procesu decyzyjnego inwestowania na rynku, w tym rynku nieruchomości. Ćwiczenia mają za zadanie umożliwić Studentowi zdobycie praktycznych umiejętnych w zakresie zastosowania narzędzi analitycznych w zakresie opracowania strategi finansowania inwestycji.

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2008

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, pod red. K. Jajugi, Z. Krysiaka, 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione teoretyczne i praktyczne aspekty opracowania i wdrażania strategii doboru źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw oraz na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu "Strategie finansowania inwestycji - doradztwo" jest zdobycie przez Studenta wiedzy niezbędnej dla samodzielnego opracowania i wdrażania strategi finansowej inwestycji. Wykład ma za zadanie przekazanie treści teoretycznych, niezbędnych dla realizacji zajęć praktycznych - ćwiczeń. Ponadto w ramach wykładu zostaną omówione aktualne prawne i praktyczne wytyczne procesu decyzyjnego inwestowania na rynku, w tym rynku nieruchomości. Ćwiczenia mają za zadanie umożliwić Studentowi zdobycie praktycznych umiejętnych w zakresie zastosowania narzędzi analitycznych w zakresie opracowania strategi finansowania inwestycji.

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN, Warszawa 2008

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, pod red. K. Jajugi, Z. Krysiaka, 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.