Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty komparatystyczne 2591-s1KOMP2Z-WKO
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń 2009.

M. Kamińska, Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii kina grozy, Poznań 2016.

D.E. Cowan, Sacred Terror. Religion and Horror on the Silver Screen, Waco 2008.

N. Carroll, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2004.

The Palgrave Handbook to Horror Literature, red. K. Corstorphine, L. R. Kremmel, London 2018.

J. Cawelti, Formuły gatunki i archetypy, „Znak” 1996, nr 10.

J. Cawelti, Koncepcja schematu w badaniach literatury popularnej, przeł. P. Kowalski, „Literatura Ludowa”, 1973, z. 5.

R. Caillois, Siła powieści, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2008.

Efekty uczenia się:

Po całym cyklu zajęć (3 semestry) student/ka:

W1: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (np. literatura, film, teatr, komiks, teksty prasowe, szeroko rozumiane teksty kultury) właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej (K_W06);

W2: ma podstawową wiedzę (w ramach klucza tematycznego danego cyklu zajęć) o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym (K_W08);

W3: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (np.: polityczne uwikłanie motywu podróży: np. podróż a emigracja; konteksty filozoficzne i religijne: np. podróż a pojęcie pielgrzymki; społeczne konteksty: np. postać podróżnika a postawa turysty) (K_W10)

U1: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych – pisze prace pisemne, przygotowuje referaty, prezentacje multimedialne na tematy z zakresu proponowanego motywu. Porozumiewa się w języku rodzimym i obcym (K_U03);

U2: umie umiejscowić w podstawowym zakresie poznawane pozaliterackie wytwory wybranych kultur powiązane z motywem cyklu w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U08);

U3: potrafi rozróżniać, nazywać różne typy tekstów (kwalifikuje je jako określone gatunki literackie, przypisuje do prądów estetycznych, poetyk), jak i w podstawowym zakresie rozpoznaje rodzaje tekstów kultury i potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii (K_U09, K_U10);

U4: nabywa w toku zajęć umiejętności komparatystycznych: potrafi porównywać ze sobą teksty literackie i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U11, K_U12);

U5: potrafi w ramach proponowanego motywu-klucza rozpoznawać zjawiska literackie (kanoniczne i niekanoniczne) i pozaliterackie (np. dzieła sztuki, przekazy medialne, teksty audiowizualne) w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem autorów, utworów, motywów itp. o znaczeniu transkulturowym (K_U13, K_U14).

K1: uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów

i różnych jego form (K_K07);

K2: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany/a do poruszania się w wybranych obszarach kulturowych (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności studentów na zajęciach (dyskusji na zajęciach, uczestnictwa w wystawach, spektaklach, czynnego udziału w tworzeniu dyskursu kulturowego - wpisy na blogach i inne formy) (K1, K2, U1, U2, U3, U4, U5)

ocena wiedzy (forma wybrana przez prowadzącego: prezentacja) (W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5)

Zakres tematów:

Pojęcie schematu fabularnego w literaturze i kulturze popularnej.

Konstrukcja akcji w powieści detektywistycznej.

Konstrukcja akcji w powieści grozy.

Koncepcja literatury formułowej.

Narracja literacka a narracja filmowa w tekstach kultury popularnej.

Reguły literatury gatunkowej.

Metody dydaktyczne:

warsztaty analityczno-interpetacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Brzostek, Justyna Tuszyńska 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)