Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Immunologia i immunopatologia skóry 1714-KI-ZF-IMMUNOL
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia. PWN, Warszawa 2018

2. Bryniarski K: Immunologia. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Immunologia -funkcje i zaburzenia układu immunologicznego , Abul K. Abbas, red.

J.Żeromski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

2. Kowalski M : Immunologia kliniczna. Mediton , Łódź 2000

3. Immunologia , Roitt, pod red. J.Żeromskiego , Wydawnictwo Medyczne Słotwiński

Verlag Brema 1996

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: Zna budowę i funkcje skóry

W2: Zna budowę i właściwości układu odpornościowego skóry (SIS)

W4: Omawia mechanizm nadwrażliwości typu IV i przebieg uczulenia kontaktowego

W5: Omawia wpływ promieniowania ultrafioletowego na układ immunologiczny skóry (SIS)

W6: Zna zastosowania promieniowania UV w leczeniu niektórych chorób skóry (np. łuszczyca, AZS)

W7: Zna skórne zespoły autoimmunologiczne tj. toczeń rumieniowaty, twardzina, pęcherzyca, pempfigoid

U1: Potrafi odróżnić patologiczne zmiany skóry w chorobach alergicznych i z autoagresji

U2: Potrafi wyjaśnić znaczenie czynnika ochrony przeciwsłonecznej SPF, stosowanego w kosmetykach

U3: Potrafi omówić mechanizmy wszystkich typów nadwrażliwości.

U4: Zna budowę skóry

U5. Potrafi omówić skórne zespoły autoimmunologiczne

K1 : dąży do stałego podnoszenia swojej wiedzy

K2: posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych w celu wyszukiwania informacji

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach (obecność obowiązkowa) oraz pisemne zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania zamknięte jednokrotnego wyboru). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów na kolokwium (60% prawidłowych odpowiedzi). Uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów/ Ocena

92-100% /Bardzo dobry

84-91% /Dobry plus

76-83% /Dobry

68-75% /Dostateczny plus

60-67% /Dostateczny

0-59% /Niedostateczny

Zaliczenie pisemne: ≥ 60% W1-W7, U1,U2, K1,K2

Zakres tematów:

Tematy wykładów :

1. Budowa i funkcje skóry.

2. Rola ochronna skóry ; budowę i funkcje układu SIS.

3.Patomechanizm nadwrażliwości typu IV. Przebieg

nadwrażliwości kontaktowej i czynniki ją wywołujące.

4. Promieniowanie UV, a układ odpornościowy skóry.

5. Wpływ tatuaży na układ odpornościowy skóry i odporność organizmu.

6. Patogeneza alergii i wstrząsu anafilaktycznego

7. Mechanizmy nadwrażliwości typu II-V a choroby skóry.

8. Atopowe zapalenie skóry (prezdyspozycje, czynniki wpływające na AZS, patomechanizm i objawy, pielęgnacja i leczenie).

9. Kontaktowe zapalenie skóry.

10. Podstawy mechanizmów autoimmunizacji.

11. Skórne zespoły autoimmunologiczne z uwzględnieniem tocznia rumieniowatego, twardziny, pęcherzycy, pempfigoidu

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

 wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Małgorzata Wyszomirska-Gołda 48/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)