Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka 2600-SIW-RF-1-S1
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jaczewski A. (red.), 2001, Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

Malinowski A., 2013, Biomedyczne podstawy rozwoju. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Poznań.

Malinowski A., 2009, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych. Wydawnictwo PWN. Warszawa.

Szopa J., Mleczko E., Żak S., 1996, Podstawy antropomotoryki. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolański N., 2012, Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Antropologia, 1989 (praca zbiorowa pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko). Wydawnictwo PWN. Poznań - Warszawa.

Cieślik J., Kaczmarek M., Kaliszewska-Drozdowska D., M., 1994, Dziecko Poznańskie ’90. Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań.

Czynniki rozwoju człowieka, 1987 (praca zbiorowa pod red. N. Wolańskiego). Wydawnictwo PWN. Warszawa.

Łaska-Mierzejewska T. (red.), 1997, Ćwiczenia z antropologii. Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Tanner J., M., 1963, Rozwój w okresie pokwitania. PZWL, Warszawa.

Uljaszek S., Johnston F., Preece M. (red.), 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

KU_04 Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu biologii i ontogenezy człowieka w celu poszerzania działalności sportowo-rekreacyjnej oraz rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w czasie realizacji zadań sportowo-rekreacyjnych i zdrowotnych.

KU_05 Absolwent potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię z zakresu biologii człowieka i teorii ontogenezy w celu propagowania wiedzy na temat sportu, wellness, zdrowego stylu życia oraz potrafi dostosować sposób komunikowania się do poziomu rozwoju psychicznego i społecznego osób, z którymi pracuje.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium odbywającego się z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (Microsoft Teams). Warunkiem podejścia do kolokwium jest obecność na zajęciach, wykonanie zadań z kart pracy oraz zaliczenie krótkich testów realizowanych na ćwiczeniach. W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach, student zobowiązany jest do przygotowania prezentacji związanej tematycznie z zajęciami, na których był nieobecny.

Ocena ostateczna z ćwiczeń: ocena z kolokwium końcowego.

Punktacja:

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Zakres tematów:

Ćwiczenia (prowadzone w formie laboratoryjnej):

Ćwiczenia będą miały na celu praktyczne wykorzystanie metodyki stosowanej w badaniach biologii człowieka, a więc zdobycie konkretnych umiejętności. Studenci zapoznają się i opanują wybrane metody i techniki badawcze biologii człowieka i antropologii, w tym posługiwanie się skalami oraz instrumentarium antropometrycznym oraz aparaturą pomiarową (np. antropometry, wzrostomierze, cyrkle kabłąkowe i liniowe, cyrkle koordynacyjne, taśmy pomiarowe, waga lekarska, fałdomierze, dynamometry, wybrane skale cech opisowych, analizator składu ciała itp.). Na zajęciach przedstawiona zostanie konstrukcja kart opisu cech morfologicznych o charakterze ilościowym i jakościowym oraz wybrane przykłady tzw. siatek centylowych i morfogramów (ocena wieku biologicznego oraz zaawansowania rozwoju w tym motorycznego i tempa przebiegu ontogenezy). Wczesne fazy rozwoju ontogenetycznego zostaną zilustrowane na odpowiednich modelach i preparatach anatomicznych. Uczestniczący w zajęciach będą wykonywać pomiary, wyliczać odpowiednie wskaźniki, opracowywać dane i samodzielnie interpretować ich wyniki.

Tematy szczegółowe:

1. Analiza cech morfologicznych o charakterze ilościowym (wykonywanie pomiarów z zastosowaniem przyrządów antropometrycznych, wyliczanie wskaźników, zastosowanie metod statystycznych w biologii człowieka).

2. Analiza cech morfologicznych o charakterze jakościowym (użycie skal cech opisowych).

3. Ocena wieku biologicznego oraz zaawansowania rozwoju fizycznego (w tym rozwoju motorycznego) i tempa przebiegu ontogenezy (ocena rozwoju na wybranych przykładach z zastosowaniem m.in. sitek centylowych, normogramów i morfogramów).

4. Charakterystyka i ocena cech dymorficznych (jakościowych i ilościowych).

5. Periodyzacja rozwoju człowieka - zmiany zachodzących w okresie postnatalnym. Wpływ czynników zakłócających rozwój fizyczny i motoryczny. Przeciętność, prawidłowość, normalność.

Metody dydaktyczne:

opis, opowiadanie, metody ćwiczeniowe, metody laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, (sala nieznana)
Kinga Linowiecka, Justyna Szpotan 11/11 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:30 - 15:00, (sala nieznana)
Kinga Linowiecka, Justyna Szpotan 12/11 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:45 - 10:15, (sala nieznana)
Kinga Linowiecka, Justyna Szpotan 11/11 szczegóły
4 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, (sala nieznana)
Kinga Linowiecka, Justyna Szpotan 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.