Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyczne techniki artystyczne-technika olejna 1402-HTA-3Z-SJ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15 godzin
Microsoft Teams
Literatura:

1.J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990.

2.B. Slansky, Technika malarstwa t. I i II, Arkady, Warszawa 1960.

3.M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

4.W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

5.W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983.

6.Serenissima światło Wenecji, Warszawa 1999.

7.B. Steinborn, A. Ziemba Malarstwo niemieckie do 1600 r, Warszawa 2000.

8.Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wyb. i oprac. J. Białostocki, red. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994

9.J. Flik, Toruńskie portrety mieszczańskie drugiej połowy XVI wieku z Muzeum w Toruniu, Toruń 1982.

10.J. Flik, Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium Warsztatu Malarskiego, Rozprawy. Toruń 1990.

11.Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Toruń, grudzień 1992, Warszawa 1995.

12.M. Roznerska, Techniki malarskie „Małych Mistrzów Holenderskich”, XVIII w., UMK, Rozprawy, Toruń 1991

13.Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie. Przekład, przedmowa, wprowadzenie i komentarze Maria Rzepińska, Gdańsk , 2006.

14.J. Dunkerton, S. Forster, N. Penny, Dürer to Veronese. Sixteenth-Century Painting in the national Gallery, London 1991

15..Serenissima światło Wenecji, Warszawa 1999

16.A. W. Winnier, Materiały masljanoj żiwopisi. Moskwa 1950

Literatura uzupełniająca:

1.E. Berger, Quellen und technik der Fresko–Oel-und Tempera-Malerei des Mittelalters von der Byzantinischen Zeit bis Einschliesslich der „Erfindung der Ölmalerei” durch die Brüder van Eyck , München 1912.

2.E. Berger. Quellen für maltechnik während der Renaissance und deren Folgezeit, XVI – XVIII Jahrhundert ( in Italien, Frankreich und England nebst den de Mayerne Manuskript, München 1901.

3.P..M. Merrifield, Original treatieses on the arts of painting, Vol. I i II, New York 1967.

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Efekty uczenia się:

Wykład:

-K_WO1 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną, AJA_WO1

-K_W09, posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych,AJA_W04

-K_W10, posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego, AJA_W05

-K_UO2,potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02,XJA_U02

-K_U4posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego AJA_U04

PJA_U03, HJA_U02

-K_U10, rozpoznaje techniki sztuk plastycznych,AJA_U08

-K_U15, potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w -celu wykonania kopii malarskiej AJA_U13

K_KO1,ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji, AJ_K01,HJA_K01

-K_KO4, ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich, HJA_K02

-K_KO5 ,zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

-K_KO8,rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-resturatorskich,AJA_K07

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego lub egzaminu ustnego:

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Zakres tematów:

Wykłady:

Omawiana jest technologia i technika malarstwa średniowiecznego i wczesnorenesansowego malarstwa europejskiego do końca XVI wieku z podziałem na regiony i szkoły malarskie z uwzględnieniem najistotniejszych warsztatów malarskich i wybranych artystów. Przedstawiane są najważniejsze cechy technologii i techniki malarstwa emulsyjnego olejno-żywicznego szkoły europejskiej.

1.Materiały malarskie sposoby ich otrzymywania, historia w technikach olejno-

żywicznych,(4 godziny)

2 Wybrane traktaty malarskie (1 godzina)

2.Budowa techniczna obrazów niderlandzkich XV w. Malarstwo braci Jana i

Huberta van Eycków, Rogier van der Weyden, Hans Memling (4 godzin)

3.Malarstwo niemieckie. Warsztat Albrechta Dürera (1471-1528 ), i Lucasa

Cranacha St.(1472-1553) (3 godziny)

4.Początki i rozwój techniki olejno-żywicznej (Włochy, Hiszpania)(3 godziny)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne :

- wykład

- pokaz

- biograficzna

- obserwacji

- metody służące prezentacji treści

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Olszewska-Świetlik 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.