Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska 5 2517-s1LS2L-LR5
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30.

Zajęcia obędą się odbywać z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c406715148c4dea92e47944199ba166%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb063f40-03bd-44ae-9ef2-338169531afb&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Literatura:

LITERATURA PODMIOTU (w kolejności omawiania na zajęciach)/ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

1. Фёдор Сологуб - Мелкий бес (Mały biеs)

2. Иван Бунин - Деревня (Wieś)

3. В. Маяковский, В. Хлебников, И. Северянин, В. Шершеневич, Д. Бурлюк, А. Кручёных - избранные стихотворения (они предоставляются преподавателем).

4. Анна Ахматова - избранные стихотворения, поэма Реквием (Requiem).

5. Лидия Чуковская - Спуск под воду (Zejście pod wodę).

6. Владимир Зазубрин - Щепка (Drzazga).

7. Евгений Замятин - Мы (My).

8. Владимир Набоков - Приглашение на казнь (Zaproszenie na egzekucję).

9. Иван Бунин - Солнечный удар (Porażenie słoneczne).

10. Леонид Андреев - Иуда Искариот (Judasz Iskariota).

11. Александр Солженицын - Один день Ивана Денисовича (Jeden dzień Iwana Denisowicza).

12. Марина Цветаева, Надежда Тэффи, Мать Мария, Гизелла Лахман, Ирина Одоевцева, Ирина Кнорринг, Раиса Блох и др. - избранные стихотворения (они предоставляются преподавателем).

13. Сергей Довлатов - Чемодан (Walizka).

LITERATURA PRZEDMIOTU/ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

Drawicz A. (red.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa 1997.

Drawicz A., Inna Rosja. Genealogia rosyjskiej literatury emigracyjnej, Warszawa 1980.

Jakóbiec M. (red.), Historia literatury rosyjskiej, t. 2, Warszawa 1976.

Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław 1996.

Klimowicz T., Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław 1993.

Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

Kodzis B., Духовные и художественные искания литературы „первой волны” русской эмиграции, [w:] Acta Univeristatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia XCII, Wrocław 1996, s. 55-72.

Ndiaye I. A., Fenomen emigracji rosyjskiej, [w:] tejże, Hipertrofia tęsknoty za traconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”, Olsztyn 2008, s. 79-113.

Wieczorek A., Kodzis B., Rosyjska poezja emigracyjna lat 1920-1940 (zarys rozwoju), [w:] Studia Slavica. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie, Opole 1995, s. 105-111.

История русской литературы в четырех томах, ред. Н. И. Пруцков, т. IV, ред. К. Муратова, Ленинград 1983.

FIODOR SOŁOGUB

Kusior P.,Недотыкомка – novum czy kolejne oblicze zła? Próba odczytania symbolu w powieści "Mały bies" Fiodora Sołoguba, Studenckie Zeszyty Naukowe "Wkoło Rosji" 2014, z. 3, https://wkolorosji.files.wordpress.com/2014/11/szn-wkoc582o-rosji-3-2014.pdf

Śliwowski R., Posłowie, w: F. Sołogub, Mały bies, przeł. R. Śliwowski, Warszawa 1973, s. 312-319.

WŁADIMIR ZAZUBRIN

K. Jastrzębska, Wampiry rewolucji ("Drzazga" Władimira Zazubrina), "Przegląd Rusycystyczny" 2010, nr 2, s. 21-30. (artykuł dostępny online)

A. Zywert, Krwawa karuzela (Władimir Zazubrin, "Drzazga"), "Studia Rossica Posnanensia" 2015, t. XL, cz. 1, s. 83-92. (artykuł dostępny online)

IWAN BUNIN

Cieślik K., Iwan Bunin (1870-1953): zarys twórczości, Szczecin 1998.

Ранчин А., Дама без собачки: чеховский подтекст в «Солнечном ударе», http://noblit.ru/node/1327

Brzoza H., Pogranicze poezji (Interpretacja semantyczna tekstu opowiadania I. Bunina "Porażenie słoneczne"), "Litteraria" 1975, t. VII, s. 23-53.

Sobol E., Filozofia miłości Iwana Bunina, www.new.org.pl/downloadmagazine.php?f...milosci_iwana_bunina

JEWGIENIJ ZAMIATIN

Gildner A., Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 1993.

Sałajczykowa J., Z problematyki eksperymentu literackiego w rosyjskiej radzieckiej prozie lat dwudziestych: powieść E. Zamiatina "My" jako utopia odwrócona, „Studia Rossica Posnaniensia” 1988, t. 19, s. 91-105, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19-s91-105/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1988-t19-s91-105.pdf

Творчество Е. Замятина (1884-1937): проблематика, стиль, поэтика, http://www.bsu.by/Cache/pdf/204893.pdf (с. 9-17).

Кузнецов И., Апология личности Евгения Замятина, (20-minutowy wykład na youtube).

Замятин. Мы, https://arzamas.academy/courses/31/3 (w: Русская литература ХХ века. Сезон 4).

LEONID ANDRIEJEW

Michalska-Suchanek M., Mit Judasza-samobójcy:czytając opowiadanie Leonida Andriejewa "Judasz Iszkariot", https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6073

Repielewicz A., Uwagi o opowiadaniu L. Andrejewa „Judasz Iskariota”, „Przegląd Rusycystyczny” 1989, z. 1.

Winkler J., Rzecz o zdradzie. „Judasz Iskariota” L. Andrejewa, [w:] Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1991.

VLADIMIR NABOKOV

Grygiel M., Vladimir Nabokov – droga na Zachód, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis XV: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, red. C. Nelkowski, Bydgoszcz 2009, s. 365-373.

Grygiel M., „Zaproszenie na egzekucję” Vladimira Nabokova jako tekst interkulturalny, [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis XVI: Kultura, literatura oraz myśl Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, red. C. Nelkowski, Bydgoszcz 2012, s. 303-310.

Sadowski J., Личность в двойственном мире. «Приглашение на казнь» Владимира Набокова, [w:] Studia Rossica X: O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej, Warszawa 2000, s. 173-179.

ALEKSANDR SOŁŻENICYN

Suchanek L., Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994.

SIERGIEJ DOWŁATOW

Paulus J. M., Физиологический очерк в "Чемодане" - авторский эксперимент Сергея Довлатова, "Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialogi", 2012, t. II, s. 113-121, file:///C:/Users/DOM/AppData/Local/Temp/15282-Tekst%20artyku%C5%82u-30882-1-10-20181006.pdf

Wołodźko A., Świat Dowłatowa, [w:] tejże, Pasierbowie Rosji. O prozaikach Trzeciej Emigracji, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

Identyczne jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależnych od cyklu).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu, obejmującego treści podane w rubryce "Zakres tematów". Sposób przeprowadzenia testu (stacjonarny lub zdalny) będzie zależał od wytycznych władz UMK.

Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, dostateczną plus - 68%, dobrą - 76%, dobrą plus - 84 %, bardzo dobrą - 90 %.

Warunkiem przystąpienia do testu jest regularna obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności, każdą następną, niezależnie od jej przyczyny, student jest zobowiązany zaliczyć na dyżurze prowadzącego.

Nieprzygotowanie do zajęć jest równoznaczne z nieobecnością.

Test sprawdza stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_K01.

Зачет проводится в виде письменной работы (теста), захватывающей материал, данный в списке тем (cм. "Zakres tematów"). Способ проведения теста (в режиме онлайн или офлайн) будет зависеть от решения властей университета.

Тест оценивается следующим образом: 60% - 3, 68% - 3+, 76% - 4, 84% - 4+, 90% - 5.

К тесту могут приступить студенты, регулярно посещающие занятия. Допускаются два пропуска занятий, в случае следующих пропусков студент обязан отработать пропущенные занятия на консультациях преподавателя.

Неподготовленность к занятиям равнозначна их пропуску.

Zakres tematów:

1.-2. Koszmar rosyjskiej prowincji sprzed stu lat - "Mały bies" Fiodora Sołoguba i "Wieś" Iwana Bunina.

3. Rosyjscy futuryści - eksperymentatorzy, wizjonerzy i obrazoburcy.

4.-5. Kobiecy dwugłos w literaturze rosyjskiej - Anna Achmatowa (wczesne wiersze, "Requiem") i Lidia Czukowska ("Zejście pod wodę").

6. Literatura rosyjska wobec nowej rzeczywistości politycznej - "Drzazga" Władimira Zazubrina.

7-8. Dyptyk o totalitaryzmie - "My" Jewgienija Zamiatina i "Zaproszenie na egzekucję" Vladimira Nabokova.

9. W kręgu spraw uniwersalnych (miłość) - "Porażenie słoneczne" Iwana Bunina.

10. W kręgu spraw uniwersalnych (zdrada) - "Judasz Iskariota" Leonida Andriejewa.

11. Rzeczywistość łagrów sowieckich - "Jeden dzień Iwana Denisowicza" Aleksandra Sołżenicyna.

12. "Dyżurne" tematy rosyjskiej literatury emigracyjnej (poezja emigrantów rosyjskich).

13. Komicznie gorzka kronika czasów sowieckich - "Walizka" Siergieja Dowłatowa.

СПИСОК ТЕМ КУРСА

1.-2. Ужас русской провинции начала ХХ века - "Мелкий бес" Фёдора Сологуба и "Деревня" Ивана Бунина.

3. Русские футуристы - экспериментаторы, визионеры и бунтари.

4.-5. Женский диалог в русской литературе - Анна Ахматова (ранние стихотворения, поэма "Реквием") и Лидия Чуковская ("Спуск под воду").

6. Русская литература vs новая политическия действительность - "Щепка" Владимира Зазубрина.

7.-8. Диптих о тоталитаризме - "Мы" Евгения Замятина и "Приглашение на казнь" Владимира Набокова.

9. В кругу универсальных вопросов: любовь. "Солнечный удар" Ивана Бунина.

10. В кругу универсальных вопросов: предательство. "Иуда Искариот" Леонида Андреева.

11. Лагерная проза - "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына.

12. "Дежурные" темы русской эмиграционной литературы.

13. Комически горькая картина советского времени - "Чемодан" Сергея Довлатова.

Metody dydaktyczne:

Identyczne jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależnych od cyklu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Brzykcy 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.