Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Eksperymentalne terapie z użyciem technik inżynierii tkankowej 1600-Biot31ZF06-1
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:
- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 15 godzin
- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 1 godzina
- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 17 godzin, co odpowiada 0,57 punktu ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta:
- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin
- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 1 godzina
- przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wskazanej literatury): 8 godzin
- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 1 = 6 godzin
Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada
1 punktowi ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:
- czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 godzin
- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu eksperymentalnych terapii komórkowych): 15 godzin
- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu eksperymentalnych terapii komórkowych): 5 godzin
- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu eksperymentalnych terapii komórkowych): 1 godzina
Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 26 godzin, co odpowiada 0,87 punktu ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:
- przygotowanie do zaliczenia: 5 + 1 = 6 godzin (0,2 punktu ECTS)

5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:
- udział w wykładach: 15 godzin (0,5 punktu ECTS)
- konsultacje: 1 godzina (0,03 punktu ECTS)

6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:
- udział w seminariach: 15 godzin
Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi
15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:
nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa: S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Literatura uzupełniająca: R. Lanza, R. Langer, J. Vacanti. Principles of Tissue Engineering (Fourth Edition), Academic Press, 2014.

Efekty uczenia się:

W1: Wymienia i opisuje nowoczesne metody badawcze z zakresu inżynierii tkankowej wykorzystywane w przedklinicznej fazie badań produktów leczniczych, wyrobów i technik medycznych (P2A_W03)

W2: Określa konieczność poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych na podstawie najnowszych wyników badań klinicznych i metaanaliz (P2A_W05)

W3: Ocenia możliwość zastąpienia badań na modelu zwierzęcym urządzeniami mikroprzepływowymi naśladującymi funkcję ludzkich tkanek i narządów (P2A_W05)

W4: Wymienia komponenty niezbędne do biodrukowania tkanek i narządów w technologii 3D (P2A_W07)

W5: Rozumie ograniczenia metodyczne badań prowadzonych na modelu in vitro (P2A_W07)

U1: Korzysta z elektronicznych baz danych w celu pozyskania informacji dotyczących nowoczesnych technik inżynierii tkankowej stosowanych w eksperymentach badawczych (P2A_U02)

U2: Ocenia użyteczność informacji pozyskanych z elektronicznych baz danych dotyczących skuteczności eksperymentalnych terapii z zakresu inżynierii tkankowej (P2A_U03)

U3: Określa i uzasadnia możliwości zastosowania technik inżynierii tkankowej w praktyce klinicznej (P2A_U07)

U4: Przedstawia przydzielone zagadnienia z zakresu omawianych tematów w formie wystąpienia ustnego (P2A_U10) K1: Wykazuje chęć pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności (P2A_K01)

K2: Przejawia zainteresowanie omawianymi tematami, zadaje pytania, prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści (P2A_K01)

K3: Współdziała w zespole w celu realizacji przydzielonych zadań (P2A_K02)

K4: Organizuje swoją pracę w ramach zespołu (P2A_K03)

K5: Interesuje się najnowszymi doniesieniami literaturowymi dotyczącymi eksperymentalnych metod badawczych (P2A_K05)

K6: Poszukuje informacji dotyczących nowoczesnych terapii z użyciem technik inżynierii tkankowej i możliwości ich praktycznego zastosowania (P2A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w seminariach i pozytywny wynik zaliczenia. Zaliczenie ma formę testu jednokrotnego wyboru. Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny dostatecznej wynosi 56%. Przeliczenia poprawnych odpowiedzi na skalę ocen dokonuje się zgodnie z poniższą tabelą:

92-100%

84-91%

76-83%

68-75%

56-67%

55-0% bdb (5)

db+ (4+)

db (4)

dst+ (3+)

dst (3)

ndst (2)

Zakres tematów:

1. Metody inżynierii tkankowej stosowane w przedklinicznej fazie badań produktów leczniczych, wyrobów i technik medycznych

2. Urządzenia mikroprzepływowe wykorzystywane w modelowaniu chorób, diagnostyce i leczeniu

3. Nanocząsteczki jako ukierunkowane nośniki leków

4. Biodrukowanie tkanek i organów w technologii 3D

5. Modyfikacje mikrośrodowiska komórkowego i szlaków sygnalizacji międzykomórkowej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- giełda pomysłów z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- klasyczna metoda problemowa z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- okrągłego stołu z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- seminaryjna z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- stolików eksperckich z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- sytuacyjna z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Maj 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.