Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1800-E3-SD-1-s1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30
Literatura:

Jura J., Roszczypała J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. WSE, Warszawa, 2000.

Efekty uczenia się:

D.W39: Zna i rozumie metody i techniki prowadzenia badań naukowych.

D.W40: Zna i rozumie zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności

intelektualnej.

D.U31: Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych.

D.U32: Potrafi przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami

badawczymi.

D.K5: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

D.K7: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania deficytów

i potrzeb edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia: Student prezentuje wiedzę i umiejętności, rozwiązuje zadania problemowe, wymagane czynności wykonuje zgodnie z obowiązującymi zasadami. W trakcie zajęć wykazuje kreatywność i zaangażowanie. Potrafi pracować samodzielnie oraz zespołowo.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do seminarium: −zapoznanie studenta z problematyką i programem seminarium −omówienie zasad współpracy opiekunem pracy oraz warunków uzyskania zaliczenia −zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi pisania prac dyplomowych na WNoZ na przykładzie opracowania wzorcowego.

2.Zasady dotyczące wykorzystania i dokumentowania źródeł informacji wykorzystanych w pracy: −prawa autorskie −cytowania −przypisy i odnośniki −formatowanie bibliografii w tekście i konstrukcja zbiorcza.

3.Ustalenie formy tematu pracy dyplomowej −propozycje zagadnień z obszaru zainteresowań studenta −propozycje opiekuna pracy −ustalenie wstępnego tematu pracy.

4.Konstrukcja , analiza i ocena planu pracy w powiązaniu z jej tematem, celem i zakresem.

5.Prezentacja, analiza i ocena poszczególnych części pracy.

6.Redakcja wstępu, zakończenia i streszczenia oraz spisu treści i załączników.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja - online platforma Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Oliwia McFarlane 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.