Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki podstawowe: Anatomia 1800-PO1-NPA-S1L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

2. Sokołowska-Pituchowa. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa

3. Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii. wyd. MedPharm, Wrocław 2010 , wyd. I

4. Netter F. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2011, wyd. III

5. Atlas Anatomii Człowieka tom I-III – Prometeusz – MedFarm Polska. Wrocław 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Anatomia człowieka – tom I-V, Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL

2. Sobotta J. – Atlas Anatomii Człowieka t. 1-2; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2006, wyd. III

3. Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

4. Skawina A. – Anatomia Prawidłowa Człowieka – miednica; wyd. UJ, Kraków, 2013, wyd. II

5. Martius G., Breckwoldt M., Pfleiderer A. – Ginekologia i położnictwo, wyd. Urban&Partner, Wrocław, 1997 [ rozdział 1–6; str. 1–91

6. Troszyński M. – Położnictwo – ćwiczenia, PZWL, Warszawa, 2008, wyd. II

7. Gołąb B. – Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, wyd. Czelej, Lublin, 1998, wyd. I

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: Opisuje budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, grzbiet) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy,), w tym różnice w budowie ciała człowieka dorosłego, niemowlęcia i noworodka (A.W1)

W2: Zna budowę i funkcjonowanie miednicy kostnej (A.W2)

W3: Opisuje budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (głowa i szyja, narządy miednicy mniejszej) i czynnościowym (układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy, krążenie matczyno-płodowe, układ nerwowy i narządy zmysłów), w tym różnice w budowie ciała człowieka dorosłego, niemowlęcia i noworodka (A.W1)

W4: Zna budowę i funkcjonowanie mięśni dna miednicy jako kanału rodnego (A.W2)

K1: Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe (K.4.)

K2: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K.5.)

K3: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.7.)

K1: Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe (K.4.)

K2: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K.5.)

K3: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.7.)

Ćwiczenia

W1: Opisuje budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, grzbiet) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy,), w tym różnice w budowie ciała człowieka dorosłego, niemowlęcia i noworodka (A.W1)

W2: Zna budowę i funkcjonowanie miednicy kostnej (A.W2)

W3: Opisuje budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (głowa i szyja, narządy miednicy mniejszej) i czynnościowym (układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy, krążenie matczyno-płodowe, układ nerwowy i narządy zmysłów), w tym różnice w budowie ciała człowieka dorosłego, niemowlęcia i noworodka (A.W1)

W4: Zna budowę i funkcjonowanie mięśni dna miednicy jako kanału rodnego (A.W2)

U1: Posiada umiejętność posługiwania się w praktyce mianownictwem anatomicznym i wykorzystywać znajomość topografii narządów oraz wykazywać różnice w budowie noworodka, niemowlęcia i człowieka dorosłego (A.U1)

K1: Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe (K.4.)

K2: Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe (K.4.)

K3: Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K.5.)

K4: Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.7.)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Egzamin praktyczny (20 pkt; >60%): W1-W3, U1-U2

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów w danym semestrze.

Wykład:

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru; 0-45 pkt> 60%):

W1-W3

Przedłużona obserwacja (0 – 2 punktów; > 50%): K1, K2

Tabel ocen:

60,0-68,0% - dst

68,1-76,0% - dst +

76,1-84,0% - db

84,1-92,0% - db +

92,1-100% - bdb

Zaliczenie egzaminu praktycznego umożliwia przystąpienie do części testowej egzaminu.

Zakres tematów:

Wykłady:

1. Zasady opisu anatomicznego ciała ludzkiego. Budowa ogólna układu kostnego i mięśniowego, ze szczególnym uwzględnieniem ze szczególnym uwzględnieniem miednicy żeńskiej. Typy połączeń kości. Budowa stawów. Podział kośćca. Miejsca iniekcji domięśniowych.

2. Czaszka. Budowa ogólna. Kości twarzoczaszki, kości mózgoczaszki. Różnice związane z wiekiem. Ciemiączka. Różnice w budowie ciała człowieka dorosłego, niemowlęcia i noworodka

3. Budowa klatki piersiowej. Krążenie duże i małe. Serce budowa szczegółowa, unaczynienie i unerwienie. Górny otwór klatki piersiowej. Krążenie płodowe. Układ naczyniowy- unaczynienie tętnicze i żylne (miejsca badania tętna, miejsca iniekcji dożylnych oraz pobierania krwi). Układ chłonny.

4. Drogi oddechowe. Płuca, opłucna. Mechanika oddychania. Unaczynienie, Unerwienie płuc. Zagadnienia kliniczne.

5. Jama brzuszna: ściany jamy brzusznej. Topografia narządów jamy brzusznej. Narządy nad i podokrężnicze. Kanał pachwinowy. Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa - ograniczenia i zawartość. Narządy, naczynia oraz nerwy przestrzenie zaotrzewnowej. Jama miednicy: Mięśnie dna miednicy, narządy miednicy mniejszej, budowa, unaczynienie i unerwienie.

6. Układ moczowo-płciowy. Ściany miednicy, dno miednicy, powięzi i przestrzenie miednicy mniejszej. Jama miednicy. Topografia narządów miednicy żeńskiej - unaczynienie, unerwienie. Narządy układu moczowego.

7. Topografia głowy i szyi. Unerwienie i unaczynienie mięśni głowy i szyi. Splot szyjny. Jama ustna, jama nosowa budowa, unaczynienie i unerwienie. Krtań: położenie i budowa. Gardło: położenie i budowa. Unaczynienie i unerwienie krtani i gardła. Narządy zmysłów: oko i ucho. Położenie, budowa, unaczynienie, unerwienie.

8. Podział i budowa ogólna układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy: Mózgowie, rdzeń kręgowy. Obwodowy układ nerwowy. Budowa nerwu rdzeniowego. Opony mózgowo-rdzeniowe. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Nerwy czaszkowe. Autonomiczny układ nerwowy - budowa i czynność. Sploty autonomiczne. Zagadnienia kliniczne.

Ćwiczenia:

9. Czaszka – budowa ogólna. Kości twarzoczaszki, kości mózgoczaszki – elementy topograficzne (mięśnie, naczynia, nerwy). Podział kośćca. Szkielet osiowy, kręgosłup i klatka piersiowa kostna. Szkielet kończyny górnej i dolnej – połączenia. Miednica kostna jako całość. Płaszczyzny i wymiary miednicy. Połączenia w obrębie miednicy. Topografia: mięśnie, naczynia, nerwy. Naturalne otwory miednicy: rozstęp wspólny, otwór kulszowy większy, otwór kulszowy mniejszy, kanał zasłonowy, otwory krzyżowe, miedniczne, Dół biodrowo łonowy, kanał przywodzicieli, dół podkolanowy, kanał kostki przyśrodkowej, kanał kostki boczne. Miejsca badania tętna. Miejsca iniekcji.

10. Budowa klatki piersiowej. Ściany klatki piersiowej, gruczoł sutkowy. Topografia śródpiersia - granice, podział, zawartość. Opłucna. Jama opłucnej: opłucna ścienna i trzewna, podział opłucnej ściennej. Unerwienie i unaczynienie opłucnej. Płuca: położenie, budowa zewnętrzna. Oskrzela. Podział drzewa oskrzelowego, pojęcie segmentu płuca, unaczynienie i unerwienie.

11. Budowa szczegółowa serca, krążenie płodowe. Topografia serca, budowa zewnętrzna serca, budowa wewnętrzna serca, układ przewodzący i unerwienie serca, osierdzie, naczynia wieńcowe, żyły serca, aorta i jej gałęzie. Łuk aorty, gałęzie aorty. Żyła główna górna, żyła główna dolna, topografia, dopływy. Schemat unaczynienia tętniczego obręczy barkowej i obręczy miedniczej i części wolnej kończyny.

12. Anatomia czynnościowa i topograficzna ścian brzucha. Mięśnie i powięzi ścian brzucha: przyczepy i czynność. Unerwienie i unaczynienie mięśni brzucha. Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha. Topografia i podział układu pokarmowego. Jama ustna. Przełyk. Żołądek. Jelito cienkie. Jelito grube. Wyrostek robaczkowy - odmiany położenia, budowa ogólna, punkty Lanza i McBurneya. Wielkie gruczoły jamy brzusznej (wątroba, trzustka). Otrzewna. Przepukliny brzuszne.

13. Budowa i topografia narządów miednicy mniejszej żeńskiej. Mięśnie dna miednicy, narządy miednicy mniejszej, budowa, unaczynienie i unerwienie. Topografia miednicy i krocza. Układ rozrodczy męski i żeński – narządy, unerwienie, unaczynienie. Układ moczowy –budowa, topografia.

14. Topografia głowy i szyi. Unerwienie i unaczynienie mięśni głowy i szyi. Splot szyjny. Jama ustna, jama nosowa budowa, unaczynienie i unerwienie. Topografia gardła, krtani - unaczynienie i unerwienie

15. Podział i budowa ogólna układu nerwowego. Obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy. Mózgowie, rdzeń kręgowy. Podział czynnościowy, opony mózgowia, kresomózgowie, pień mózgu. Móżdżek. Budowa oka i ucha – topografia czynnościowa. Nerwy czaszkowe. Układ wydzielania wewnętrznego,

Samokształcenie:

- Przyczyny i objawy uszkodzenia nerwów obwodowych kończyny górnej i dolnej. Sploty nerwowe.

- Narządy układu chłonnego. Drogi odpływu chłonki.

- Krążenie wrotne. Pozostałości po krążeniu płodowym

- Układ piramidowy i pozapiramidowy

- Drogi rdzenia kręgowego

- Objawy uszkodzenie nerwów czaszkowych

- Oś podwzgórzowo–przysadkowa. Podwzgórze, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, jądro, jajniki, łożysko

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Bach 13/13 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Bach, Aleksandra Modlińska 13/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Kazdepka-Ziemińska, Hanna Tabisz 13/13 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Kazdepka-Ziemińska, Martyna Stankiewicz 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)