Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa 2516-s1JAP1Z-WL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zgodnie z rządzeniami Rektora.
Literatura:

Literatura podstawowa:

Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński: Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,Warszawa 1972

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Mikołaj Melanowicz, Historia literatury japońskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Mikołaj Melanowicz, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003

Arystoteles. Poetyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1989.

Bal, Mieke, Narratologia Wprowadzenie do teorii narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

Bilczewski, Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, 2010.

Burzyńska, Anna. Markowski, Michał Paweł. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006.

Culler, Jonathan, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa, Prószyński-S-ka, 1998

Eagleton, Terry. Jak czytać literaturę, Aletheia, 2014

Handke, Ryszard, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa, PWN, 2008.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, 2012

Szahaj, Andrzej, O interpretacji, Universitas, 2014

Zhang Longxi, From Comparison to World Literature, Suny Press, 2015

+ literatura uzupełniająca, wskazana przez wykładowcę na zajęciach

Efekty uczenia się:

Bez zmian.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• obecność (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze)

• aktywny udział w zajęciach;

• systematyczne przygotowanie do zajęć;

• wykonywanie zadań ustnych i pisemnych;

• zaliczeniowe: odpowiedź ustna (Losowanie pytania z zakresu przerobionego materiału. Student ma możliwość 1 raz dokonać zmiany pytania poprzez ponowne losowanie. W przypadku skorzystania z tej opcji i wylosowania nowego pytania nie ma możliwości powrotu do pierwotnego pytania - obowiązuje nowo wylosowane pytanie)

Na ocenę końcową składają się:

1) odpowiedź ustna (70%)

2) przygotowanie i aktywność na zajęciach, wykonywanie zadań (20%)

3) obecność (10%)

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zajęć „Wstęp do literaturoznawstwa”

Język i jego funkcje.

Podstawowe zagadnienia semiotyki.

Środki stylistyczne.

Co to jest teoria literatury? Czym zajmuje się literaturoznawstwo?

Genologia. Najważniejsze rodzaje i gatunki literackie.

Podstawowe zagadnienia z dziedziny oralności i piśmienności.

Znak w literaturze; intertekstualność.

Narracja i narratologia.

Autor - o podmiocie literackim.

Podstawowe zagadnienia z teorii przekładu.

Orientalizm w literaturze.

Warsztat literaturoznawcy.

Stosowanie teorii do analizy tekstów literackich.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne:

-- wykład z ćwiczeniami

-- prezentacja multimedialna

-- wprowadzenie elementu dyskusji na zajęciach

W przypadku trybu zdalnego zajęcia odbywać się będę (regularnie i zgodnie z planem zajęć) na platformie MS Teams. Student zobowiązany jest do posiadania działającego mikrofonu w trakcie zajęć (brak działającego mikrofonu liczony jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala AB 1.14
Monika Lecińska-Ruchniewicz 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)