Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka języka polskiego 2 2505-s1FPO2Z-GJP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1990
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia będą prowadzone:

a) stacjonarnie - grupa B i grupa C (budynek Collegium Maius, s. 404), wspomagane kursem na platformie Moodle,

b) zdalnie - grupa A, zajęcia synchroniczne, prowadzone za pośrednictwem platformy MT; wsparcie zajęć będzie stanowił kurs na platformie Moodle.

Na wypadek konieczności przejścia na tryb zdalny zajęcia będą realizowane online w sposób synchroniczny za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz kursu na platformie Moodle.
Literatura:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H., Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1990.

2. Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1994 (wybrane hasła z morfologii).

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2. poprawione i uzupełnione, Wrocław 1999 (wybrane hasła z morfologii).

4. Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny, Warszawa 2001.

5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998, rozdział Słowotwórstwo, s. 157-237.

6. Pyzik J., Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2013.

7. Waszakowa K., System słowotwórczy, w: Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 88-107.

8. Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, M. Skarżyński, t. 1-3, Kraków 2001, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: zna podstawową terminologię z zakresu morfologii i słowotwórstwa (K_W01)

W2: zna zasady analizy morfologicznej.

W3: charakteryzuje budowę i sposoby tworzenia derywatów.

Umiejętności:

U1: analizuje i opisuje zmiany morfonologiczne.

U2: przeprowadza analizę słowotwórczą.

U3: analizuje gniazda słowotwórcze.

U4: rozpoznaje produktywne modele słowotwórcze.

Kompetencje społeczne:

K1: krytycznie ocenia swoją wiedzę i umiejętności.

K2: ma świadomość korelacji między posiadaną wiedzą a rozwiązywaniem problemów językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Kontrola końcowa w postaci pracy pisemnej i egzaminu. W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K2

2. Kontrola bieżącej aktywności studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń). W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2

Kryteria oceniania:

1. Wyniki pisemnej pracy kontrolnej i egzaminu.

2. Aktywność studenta na zajęciach (ocenianie bieżące na podstawie wykonanych ćwiczeń).

3. Obecność na zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 80%.

Skala oceniania:

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Zakres tematów:

1. Morfemy w języku polskim: pojęcie morfemu, typologia morfemów, zjawisko allomorfii.

2. Słowotwórstwo polskie – derywacja prosta a kompozycja.

3. Procesy słowotwórcze – afiksacja, derywacja paradygmatyczna i ujemna.

4. Funkcje środków słowotwórczych.

5. Najważniejszych kategorie słowotwórcze rzeczowników.

6. Produktywne typy słowotwórcze derywatów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie.

7. Uwagi o słowotwórstwie czasowników, przymiotników i przysłówków.

8. Kompozycje słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie: zrosty, złożenia właściwe i skrótowce.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące: pokaz;

Metody podające: opis, pogadanka;

Metody poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, obserwacji;

Metody w kształceniu online: wymiany i dyskusji, metody rozwijające refleksyjne myślenie, metody oparte na współpracy, metody służące prezentacji treści.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 401b
Iwona Kaproń-Charzyńska 14/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 404a
Iwona Kaproń-Charzyńska 21/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 404a
Iwona Kaproń-Charzyńska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)