Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty krytyki artystycznej- architektura i design 1402-WKA-1L-KA-S2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

W1: Posiada ugruntowaną i pogłębioną wiedzę, holistycznie ujmującą

terminologię z zakresu architektury i budownictwa, teorię architektury, faktografię i metodologię humanistycznych dyscyplin naukowych (K_W01, K_W02, K_W04)

W2: posiada pogłębioną szczegółową wiedzę merytoryczną z historii architektury i krytyki architektonicznej (K_W01)

W3: posługuje się metodologią w obrębie nauk o sztuce (K_W02)

W4: wykorzystuje znane teorie i doktryny architektoniczne do stawiania tez i rozwiązywania problemów badawczych (K_W04)

U1: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz konstruuje na tej podstawie własne krytyczne opinie w zakresie architektury i designu (K_U02)

U2: posiada pogłębione umiejętności badawcze w postaci analizy dokonań innych autorów, syntezy różnorodnych poglądów czy idei, doboru metod i narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji wyników, co umożliwia przygotowanie prezentacji opatrzonej własnym komentarzem (K_U03)

U3: podejmuje dialog z wykorzystaniem różnorodnej argumentacji, posiada umiejętność dostosowywania argumentacji to typu rozmówcy (K_U04)

U4: samodzielnie zdobywa wiedzę i rozszerza umiejętności badawcze, wzbogaca swój warsztat badawczy wykorzystując wiedzę z zakresu teorii i historii architektury do oceny współczesnych działań na rzecz ochrony zabytków (K_U05)

U5: Ma umiejętność przygotowywania prezentacji opatrzonych fachowym komentarzem na temat współczesnych zjawisk w architekturze oraz oceny działań na rzecz ochrony historycznej architektury (K_U06)

U6: potrafi umiejętnie i trafnie argumentować swoje tezy z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów w celu omówienia zjawisk charakterystycznych dla architektury oraz designu (K_U07)

K1: znając zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz potrafi organizować proces edukacji innych osób (K_K02)

K2: potrafi właściwie określić priorytety, kierując się własną wiedzą oraz opiniami ekspertów (K_K03)

K3: potrafi współdziałać w grupie, przyjmując tam różne role, twórczo i

kreatywnie włączając się w jej dokonania; ma pogłębioną świadomość

znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych, które mogą służyć szczytnym celom np. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

- czynne uczestnictwo w zajęciach (U3, U5, U6)

- przygotowanie referatów z prezentacją (W 1-4; U1, 2, 4, 5; K1, K2)

- prowadzenie dyskusji (U3, U6, K2-3)

- uczestnictwo w dyskusji (U3, K2-3)

Zakres tematów:

W zależności od zainteresowań studentów, ustalane w trakcie pierwszych zajęć po wywiadzie ze studentami.

Metody dydaktyczne:

1. Wywiad prowadzącego ze studentami na temat indywidualnych zainteresowań w zakresie architektury i designu.

2. Przydzielenie tematów do opracowania wraz z wyznaczeniem terminów prezentacji.

3. Przedstawienie szczegółowego planu działań na cały semestr, z uwzględnieniem czasu na przygotowanie prezentacji przez studentów.

4. Podczas pierwszych zajęć - wykład prowadzącego i moderowanie dyskusji dotyczącej zagadnień poruszanych na wykładzie.

5. W dalszej części semestru prezentacje studentów, wraz z ich własnym moderowaniem dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.