Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki pracy naukowej w archeologii 1201-AR2-TPN-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: brak
Literatura:

1) Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000.

2) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

3) Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996

4) Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

5) Zalewska A., Teoria źródła archeologicznego i historycznego we współczesnej refleksji metodologicznej, Lublin 2005.

6) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane, Olsztyn 2006.

7) Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Tabaczyński S. i in., Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

identycznie jak w części podstawowejw

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny. Ocenie podlegają trzy główne elementy: 1) aktywność na zajęciach - dyskusja, przygotowanie do rozmowy na zadane tematy; 2) uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz 3) przygotowanie trzech prac pisemnych w okresie całego semestru: a) sprawozdania z odbytych ćwiczeń terenowych, b) recenzji dowolnego artykułu naukowego dotyczącego problematyki archeologii wczesnośredniowiecznej, c) opis źródła archeologicznego (przedmiotu o metryce wczesnośredniowiecznej). Na ocenę złożą się oceny cząstkowe o wartościach procentowych: aktywność - 15% wartości oceny końcowej; frekwencja - 15%; prace pisemne - łącznie 70% (20%+20%+30%) - razem 100% (=ocena bdb). Warunkiem jednak jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej z każdego elementu podlegającego ocenie.

Zakres tematów:

Zakres tematów

I. Zapoznanie się z tematyką zajęć:

a) czemu mają służyć,

b) jakie zagadnienia będą poruszane,

c) jakie zadania zostaną postawione uczestnikom zajęć,

d) co będzie podstawą otrzymania zaliczenia.

II. Zapoznanie się z podstawową terminologią naukową oraz omówienie typów prac, publikacji i wydawnictw naukowych.

III. Źródło historyczne i archeologiczne, definicja i interpretacja.

IV. Klasyfikacja źródeł archeologicznych - kryteria podziału

V. Przypisy naukowe - rodzaje i przykłady.

VI. Bibliografia prac naukowych - czym jest i jak ją zestawiać.

VII. Omówienie recenzji prac naukowych

VIII. Omówienie techniki pracy naukowo-badawczej i jej poszczególnych etapów; stawiania pytań, określania celu, ustalania zakresu, formułowania podstawowych tez, argumentacji i wyciągania wniosków.

IX. Opis źródła archeologicznego - przygotowanie do samodzielnego pisania opracowania naukowego.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: opis, pogadanka, wykład informacyjny, konwersatoryjny i problemowy; metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji, panelowa, referatu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:30 - 12:00, sala V
Jacek Bojarski 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Historycznych - Instytut Archeologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)