Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka zawodowa 2751-SM-S1-2-PRAK
Praktyka zawodowa (PRKZAW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

2) Uchwała nr 82 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich

na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Zna podstawowe zasady funkcjonowania i rozwoju konkretnego podmiotu w środowisku międzynarodowym.

2) Pogłębia wiedzę na temat zasad i norm prawa międzynarodowego, krajowego i lokalnego w określonej dziedzinie, związanej ze specyfiką branży miejsca praktyk.

3) W przypadku odbywania praktyki w jednostce samorządu terytorialnego, regionalnej bądź lokalnej administracji publicznej rozumie istotę i specyfikę działania tego typu podmiotów.

Umiejętności:

1) Wyszukuje, dokonuje selekcji i oceny informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych, związanych z profilem miejsca praktyk.

2) Opracowuje na podstawie źródeł pisanych i elektronicznych krótkie prezentacje, raporty, przeglądy prasy, informacje w języku polskim lub angielskim z zakresu zainteresowań jednostki przyjmującej praktykanta, dokonuje tłumaczenia tekstów lub symultanicznego.

Kompetencje społeczne:

1) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności, uświadamia sobie potrzebę ich pogłębiania i doskonalenia dla ciągłego rozwoju zawodowego.

2) Przygotowuje się od strony praktycznej do swojej przyszłej pracy w zawodzie, uczy się odpowiedzialnie wykonywać powierzone obowiązki i zadania, uczy się zarządzać czasem.

3) Wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność w realizacji zleconych zadań.

4) Doskonali umiejętności pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Ustalone terminy realizowania i rozliczania praktyk wynikają bezpośrednio z zaistniałych okoliczności i realnej oceny możliwości przeprowadzenia całej procedury. Pod uwagę brane były przede wszystkim: sytuacja pandemiczna, utrudnienia w osobistym dostarczaniu i odbiorze dokumentów, konieczność zaangażowania osób trzecich (tj. władz dziekańskich, pracowników dziekanatu) przy realizacji określonych kroków, a także brak możliwości osobistej analizy dokumentów przez opiekuna praktyk podczas ich składania i udzielania porad odnośnie widocznych braków.

Praktyki zrealizować można:

- w drodze uznania wykonywanej działalności, stażu, pracy, wolontariatu za praktykę

- poprzez skierowanie otrzymane z Biura Karier UMK

- w drodze Porozumienia między WNoPiB a instytucją przyjmującą

- poprzez nadesłanie pracy pisemnej na jeden z dwóch wskazanych tematów (nowość).

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju rekomendowane warianty to: a) wniosek o uznanie; b) praca pisemna.

Terminy:

Wariant 1.

Zaliczenie praktyk poprzez nadesłanie pracy pisemnej na wybrany temat: nadesłanie prac do 20.08.2020

Wariant 2.

Zaliczenie praktyk poprzez uznanie wykonywanej działalności / stażu / wolontariatu innych odbytych praktyk, itd. za praktyki zawodowe:

- nadesłanie wniosku o uznanie danej działalności za praktykę zawodową, oraz innych wymaganych dokumentów (umowa oraz opinia o uczestniku praktyk) do 20.08.2020

- nadesłanie wymaganych dokumentów polegać powinno na przesłaniu skanu, bądź zdjęcia wypełnionego wniosku (z podpisami) wraz z wymaganymi załącznikami (podpisy, pieczątki) drogą mailową.

Wariant 3.

Zaliczenie poprzez odbycie praktyk u określonego pracodawcy w wyznaczonym regulaminem studiów czasie (Porozumienie) / Odbycie praktyk poprzez skierowanie przez Biuro Karier UMK, a następnie dostarczenie wymaganych dokumentów z odbytej praktyki:

- wystąpienie z poprawnie wypełnionym wnioskiem o wystawienie umowy ws. praktyk do 20.06.2020

- przedłożenie informacji o skierowaniu na praktyki przez Biuro Karier UMK wraz z odpowiednim załącznikiem do 20.06.2020

Nadesłanie wniosku o wystawienie umowy, bądź informacji o skierowaniu przez Biuro Karier UMK na praktykę zawodową powinno polegać na przesłaniu drogą mailową skanu, bądź zdjęcia wypełnionego wniosku / informacji (z podpisami) wraz z ewentualnie wymaganym załącznikiem.

- odbiór Porozumienia – po indywidualnym ustaleniu ze studentem

- celem rozliczenia realizacji praktyk poprzez Porozumienie jak i poprzez skierowanie z Biura Karier UMK wymagane jest dostarczenie stosownych dokumentów wymaganych regulaminem studiów (tj. dzienniczek praktyk, podpisana przez pracodawcę Porozumienie, opinia o praktykancie wystawiona przez pracodawcę, a także prace napisane przez studenta, tj.: opis instytucji oraz analiza funkcjonowania instytucji).

Termin dostarczenia dokumentacji sprawozdawczej z praktyk – do 20.08.2020

Z uwagi na zaistniałą wyjątkową sytuację epidemiczną dostarczenie dokumentacji sprawozdawczej powinno polegać na przesłaniu drogą mailową skanu, bądź zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (wraz z podpisami i pieczątkami, gdy jest to wymagane regulaminem).

Dostarczenie dokumentacji sprawozdawczej osobiście w wersji papierowej może być dopuszczone tylko i wyłącznie w przypadku oficjalnego przywrócenia do standardowego funkcjonowania budynku wydziału. W chwili obecnej nie da się podać ani terminu ani faktycznej możliwości realizowania tego trybu w okresie kiedy składane mają być sprawozdania z praktyk.

Zakres tematów:

Zależny od miejsca odbywania praktyk i zajmowanego stanowiska.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Modrzyńska 34/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)