Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Folklor muzyczno-taneczny 2525-s1ETN1L-FMT
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Bielawski Ludwik (red.), Taniec, rytuał i muzyka, Warszawa 1997.

- Bielawski Ludwik, Muzyka ludowa w tradycji i życiu współczesnym, [w:] Oskar Kolberg prekursor antropologii kultury, Warszawa 1995, s.147-155.

- Bieńkowski Andrzej, Ostatni wiejscy muzykanci. Ludzie, obyczaje, muzyka, Warszawa 2001.

- Burszta Wojciech, Kultura – ludowość – postfolkloryzm [w:] tegoż, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992, s.188-212.

- Dadak-Kozicka J. Katarzyna, Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki, Warszawa 1996.

- Dahlig Piotr, Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie, Warszawa 1987.

- Dąbrowska Grażyna W., Taniec w polskiej tradycji. Leksykon, Warszawa 2006.

- Krzyżaniak Barbara, Lange Roderyk, Pawlak Aleksander, Folklor Kujaw, Poznań 2001.

- Kubinowski Dariusz (red.), Etnopedagogika taneczna w okresie transformacji. Proces rekonstrukcji rodzimych tradycji tanecznych a współczesne przemiany instytucjonalnej działalności kulturalnej w Polsce, Lublin 2002.

- Lange Roderyk, Tradycyjny taniec ludowy w Polsce i jego przeobrażenia w czasie i przestrzeni, Londyn 1978.

- Lange Roderyk, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Poznań 2009.

- Lange Roderyk, Taniec ludowy w pracach Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Metoda pracy i kwestionariusz, Poznań 1995.

- Olędzki Stanisław, Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978.

- Sobiescy Jadwiga i Maria, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Warszawa 1973.

Strony internetowe:

www.kulturaludowa.pl

http://muzykatradycyjna.com

Efekty uczenia się:

Student rozumie odrębność etnologii i jej powiązania z innymi dyscyplinami nauki (historią, socjologią, historią sztuki, teorią kultury, folklorystyką) oraz pojmuje drogi i kierunki jej rozwoju (K_W02);

Posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań etnologii i antropologii kulturowej, w tym metodyki badań terenowych oraz metodologii innych dziedzin wiczeniabadań nad kulturą (K_W04);

Ma elementarną wiedzę o strukturze społecznej i instytucjach społecznych oraz ich wpływie na miejsce i rolę jednostki w społeczeństwie, a także o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, włącznie z konsekwencjami tych zmian (K_W15).

Student potrafi wyszukiwać informacje i materiały w oparciu o literaturę, badania terenowe i archiwalne oraz wykorzystując źródła internetowe (K_U01);

Potrafi zdobyte materiały analizować, ocenić, zinterpretować i wykorzystać w opracowaniu naukowym i dyskusji (K_U02);

Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie etnologii, muzealnictwa, folkloru (K_U03).

Student potrafi podjąć i przeprowadzać działania badawcze i interpretacyjne pracując w grupie, przyjmując zarówno funkcję lidera, jak i szeregowego członka grupy (K_K02);

Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań, dobierając tematy badawcze pod względem ich wartości naukowej oraz własnych możliwości (K_K03);

Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego prawdziwej postaci. Odczuwa potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego wszystkich obszarów świata (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależeć będzie od czterech czynników: aktywności na zajęciach, obecności na zajęciach, realizacji zadań domowych, ustnego zaliczenia w formie online (wideorozmowa).

Student zajęcia może opuścić dwa razy. Każdą następną nieobecność (maksymalnie dwie nieobecności na jednym dyżurze) należy odrobić po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia (zakres materiału oraz literaturę określa prowadzący).

Zakres tematów:

W ramach zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia związane z folklorem oraz charakterystykę muzyki ludowej i tańca ludowego, metodologię badań nad tańcem oraz muzyką ludową, a także współczesne przejawy folkloru taneczno-muzycznego, folkloru miejskiego, folku. Po niezbędnym wprowadzeniu teoretycznym studenci poznają od strony praktycznej wybrane ludowe formy taneczne, metody emisji głosu i techniki śpiewu tradycyjnego, w tym przede wszystkim śpiew biały.

Metody dydaktyczne:

Metoda eksponująca: film,

Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

Metoda aktywizująca: gry edukacyjne

Metoda sprawdzająca: ustna weryfikacja zdobytej wiedzy, na co składają się: aktywny udział w dyskusji prowadzonej w oparciu o znajomość tekstu przewodniego, ocena prezentacji multimedialnej na zaproponowany wcześniej temat

Metody zdalne:

- wideo spotkania typy webinar

- skype/MS Office - Teams/Zoom

- praca koncepcyjna

- prezentacje online

- praca nad zagadnieniami z wykorzystaniem programów Trello lub Asana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Domachowska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)