Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy dydaktyki 1202-H-PD-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Anders R. J., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994

2. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2001

3. Davis R., Alexander L., Yelon S., Konstruowanie systemu kształcenia. PWN, Warszawa 1983.

4. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999.

5. Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej. UAM, Poznań – Toruń 1994.

6. Ebu J., Smutny J., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1998.

7. Gagn’e R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego. WSiP, Warszawa 1982, 1992.

8. Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania. PWN, Warszawa 1988.

9. Jaques D., Uczenie się w grupach. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technologii Eksploatacji. MEN. 1997

10. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wyd. PWN, Warszawa 2004

11. Kruszewski K. Zmiana i wiadomość. Perspektywa dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1987

12. Kruszewski K., 45 minut. Prawie cała historia lekcji. PWN, Warszawa 1993.

13. Kruszewski K., Konarzewski K., Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 1991

14. Kruszewski K., Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym. Warszawa 1972.

15. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. „BGW”, Warszawa 1994.

16. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003, tom.1, 2

17. Leigh D., Praktyczne metody pracy zespołowej. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technologii Eksploatacji. MEN, 1997.

18. Lewowicki T., Dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977.

19. Lewowicki T., Przemiany Oświaty. Żak, Warszawa 1994.

20. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

21. Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, Toruń 1991.

22. Nalaskowski S., O ideale wychowania i celach kształcenia, Toruń 1993.

23. Nalaskowski S., Dydaktyka ogólna. Projekt programu, Toruń 1994.

24. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

25. Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

26. Siemieniecki B., Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991

27. Siemieniecka D., Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia dorosłych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012

28. Siemieniecka D., Siemieniecki B., Teorie kształcenia w świecie cyfrowym, Impuls, Kraków 2019.

29. Sośnicki S., Teoria środków wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia, 1973

30. Sośnicki K., Dydaktyka ogólna, UMK, Toruń 1948

31 Zaczyński W. P., Uczenie się przez przeżywanie, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990

32. Zaczyński W.P., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995

33. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP, Warszaw 1998

34. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996

35. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Żak, Warszawa 1996.

36. Ornstein A., Hunkins F., Program szkolny, założenia, zasady, problematyka. WSiP, Warszawa 1998.

37. Perrott E., Efektywne nauczanie. WSiP, Warszawa 1995.

38. Brophy J.: Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2004

39. Cywińska M.: Rozwijanie motywacji uczniów do nauki, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6568/1/se_20_2012_cywinska.pdf

40. McGinnis A.L.: Sztuka motywacji, http://www.mcksokol.pl/media/File/Pedagogika%20-%20Alan%20Loy%20McGinnis%20-%20Sztuka%20Motywacji.pdf

41. Nęcka E., Trening twórczości podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Impuls, Kraków 1998.

42. Siemieniecka D., Skibińska M, Majewska K., Cyberagresja – zjawisko, skutki, zapobieganie, UMK, Toruń 2020

43. Siemieniecki B., Wiśniewska L., Kwiatkowska W., Agresja- zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej, UMK, Toruń 2020

Zakres tematów:

Dobór treści zawartych w przedmiocie ma na celu zapoznanie studentów z obszarem nauki jaką jest dydaktyka. Studenci poznają proces uczenia się, przedstawicieli dyscypliny, systemy dydaktyczne, cele kształcenia, treści, proces kształcenia, zasady oraz metody, formy organizacyjne, planowanie pracy dydaktycznej. Na przedmiocie podejmowane są zagadnienia pracy z uczniem zdolnym.

Realizowane są następujące tematy:

1. Podstawowe informacje o uczeniu się

2. Mind mapping i proces skutecznego uczenia się

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w edukacji

4. Pojęcie, źródła dydaktyki i przedstawiciele polskiej dydaktyki XX wieku

5. Systemy dydaktyczne

(system dydaktyki tradycyjnej, system dydaktyki progresywistycznej, współczesne systemy dydaktyczne, konektywizm).

6. Cele kształcenia

(wartości i ich rola w życiu człowieka i społeczeństwa, cele kształcenia (ogólnego i zawodowego), cele zadaniowe (operacyjne), taksonomia celów operacyjnych, związek celów kształcenia z celami wychowania).

7. Treści kształcenia

(wymagania społeczne, naukowe i dydaktyczne, treści kształcenia – założenia, zasady, problematyka, znaczenie terminu, sposoby posługiwania się terminem, kryteria doboru treści kształcenia, zasady doboru treści kształcenia).

8. Proces kształcenia i samokształcenia

(teoria poznania a proces kształcenia, proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się, ogniwa procesu kształcenia, kształcenie wielostronne, proces samokształcenia,

9. Zasady kształcenia

(pojęcie i geneza zasad kształcenia, zasady kształcenia).

10. Aktywne metody nauczania

11. Współczesne środki dydaktyczne

(pojęcie, funkcje i zadania pedagogiki medialnej, zadania, taksonomia zastosowań technologii informacyjnej w edukacji, Internet w edukacji, multimedia w edukacji, TI w edukacji dorosłych, pedagogice szkolnej i pedagogice specjalnej).

12. Formy organizacyjne kształcenia

(pojęcie i kryteria podziału form organizacyjnych kształcenia, system klasowo – lekcyjny, lekcja, jej struktury i typy, struktura lekcji a nauczanie programowane, lekcja w klasach łączonych, formy organizacyjne pracy uczniów).

13. Zbieranie i wykorzystanie informacji o uczniu i klasie

(cel poznania, podstawowe sposoby poznawania uczniów, poznanie zespołu, poznawanie pojedynczych uczniów, stosunek do nauki szkolnej, uczeń w środowisku pozaszkolnym, informacje o własnej pracy nauczyciela).

14. Praca z uczniem zdolnym

(co to znaczy uczeń zdolny, rozwój zdolności, metody diagnozowania zdolności i rozpoznawanie uczniów zdolnych, szkolne formy pracy z uczniami uzdolnionymi, wychowanie uczniów zdolnych w rodzinie).

15. Motywacja do uczenia się

16. Metody badania i rozwoju zdolności twórczych

- zdolności twórcze jako zdolności myślenia

- trening twórczości

- zdolności kierunkowe

17. Indywidualizacja w nauczaniu (działania edukacyjne zmierzające do uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów, tempa nauczania), sposoby wyrównywania szans edukacyjnych.

18. Agresja realna w szkole i metody zapobiegania

19. Sposoby oceny osiągnięć uczniów i metody oceniania w szkole.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala AB 1.08
Dorota Siemieniecka 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)