Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego 2751-KON-WOT
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia na odległość tylko w sytuacji pandemii. Równolegle z zajęciami prowadzonymi w sposób tradycyjny prowadzony jest kurs na platformie Moodle, w czasie którego studenci mają dostęp do wybranych materiałów źródłowych.
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Analiza środowisko bezpieczeństwa Polski w aspekcie wyzwań, szans i zagrożeń dla Wojsk Obrony Terytorialnej, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2016.

Formacje Obrony Terytorialnej wybranych państwa, materiał informacyjny, Dowództwo WOT, Warszawa 2018.

Jakubczak R., System powszechnej Obrony Terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2020.

Jakubczak R., Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2002-2014.

Marczak J., Jakubczak R., Obrona terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Marczak J., Jakubczak R., Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP, AON, Warszawa 2014.

Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Michalak A. (red.), Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Michalak A., Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Pindel K., Obrona Terytorialna w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Szkołuda D., Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej w działaniach taktycznych , Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Wojska Obrony Terytorialnej w operacji. DD-3.40, MON, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2020.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013.

Horyń W., Falkowski M., Wojska Obrony Terytorialnej wczoraj i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Informator Wojsk Obrony Terytorialnej, MON, Warszawa 2019.

Jakubczak R., Marczak J., Obrona Terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2017.

Podręcznik szkolenia podstawowego Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwo WOT, Warszawa 2019.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 372.

Efekty uczenia się:

Znajomość:

1. Zagrożeń, ich przyczyn i konsekwencji dla bezpieczeństwa narodowego, oraz wpływu zagrożeń na procesy zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, także w obszarze wykorzystania WOT (K_W09).

2. Podstawowych zagadnienia z zakresu funkcjonowania i organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, w tym umiejętność oceny wpływu WOT na funkcjonowanie systemu obronnego państwa (K_W12).

3. Podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym, w tym terminologii związanej z użyciem i działaniem WOT (K_W15).

Umiejętność:

1. Wykorzystywania uzyskanych informacji dla potrzeb praktycznego rozwiązywania problemów sfery bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie użycia i działania WOT (K_U3).

2. Posługiwania się podstawowymi pojęciami używanymi w nauce o bezpieczeństwie narodowym, w tym właściwie posługuje się terminologią związaną z wykorzystaniem WOT (K_U13).

3. Przygotowania pisemnych wypowiedzi dotyczące problematyki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, stawiania tez oraz artykułowania i uzasadniania własnych poglądów w sprawach bezpieczeństwa (roli i zadań WOT - K_U17)

4. Analizy przyczyn i uwarunkowań konkretnych wydarzeń zbrojnych oraz wpływu WOT na ich wynik (K_U18).

Kompetencje:

1. Student rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, także w zakresie rozwoju WOT (K_K01).

2. Student wskazuje i rozumie znaczenie priorytetów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz uzasadnia znaczenie WOT dla bezpieczeństwa narodowego (K_K03).

3. Student ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, w tym roli i wykorzystania WOT (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła);

- przygotowanie projektu w formie prezentacji multimedialnych i referatów (praca zespołowa);

- testy sprawdzające wiedzę

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a tematy na których student był nieobecny muszą być zaliczone w trybie indywidualnym.

Zakres tematów:

I. POJĘCIE, ZADANIA I WŁAŚCIWOŚCI WSPÓŁCZESNYCH WOT

1. Podstawowe kwestie terminologiczne.

2. Przeznaczenie i zadania WOT.

3. WOT a wojska operacyjne.

4. Właściwości i zdolności WOT.

II. OBRONA TERYTORIALNA INNYCH PAŃSTW

1. Gwardia Narodowa USA.

2. Armia Terytorialna Wielkiej Brytanii.

3. Obrona terytorialna w RFN.

4. Obrona terytorialna państw skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Finlandia).

5. Obrona terytorialna państw nadbałtyckich (Łotwa, Estonia).

III. GENEZA OBRONY TERYTORIALNE W POLSCE

1. Pospolite ruszenie.

2. Obrona Narodowa w okresie międzywojennym.

3. WOT w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

4. Wojska Obrony Terytorialnej w okresie transformacji ustrojowej po

1990 r.

IV. KONCEPCJA ROZWOJU I OSIĄGANIA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ UWARUNKOWANIA PROCESU FORMOWANIA JEDNOSTEK

1. Przesłanki reaktywacji WOT.

2. Założenia koncepcji utworzenia i rozwoju WOT z 2016 r.

3. Prawne podstawy funkcjonowania WOT.

4. Wyzwania i zagrożenia oraz szanse i ryzyka procesu formowania WOT.

V. ROLA I MIEJSCE WOT W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1. System bezpieczeństwa narodowego RP i jego komponenty.

2. Miejsce, rola i cel Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa.

3. Umiejscowienie WOT w systemie Obrony Terytorialnej.

VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYPOSAŻENIE WOT

1. Podporządkowanie WOT.

2. Struktura organizacyjna brygad i pododdziałów.

3. Aktualne dane statystyczne dotyczące żołnierzy WOT.

3. Zasadnicze wyposażenie formacji.

VII. CHARAKTERYSTYKA UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO WOT

1. Uzbrojenie strzeleckie.

2. Broń przeciwpancerna i moździerze.

3. Środki OPL.

4. Sprzęt rozpoznawczy.

5. Środki dowodzenia.

6. Pojazdy transportowe.

VIII. REKRUTACJA ORAZ CHARAKTER SŁUŻBY W WOT

1. Właściwości odbywania Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW).

2. Przebieg procesu rekrutacji oraz czynniki wpływające na nabór żołnierzy.

3. Komórki rekrutacyjne i ich zadania.

IX. SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY WOT

1. Szkolenie żołnierzy TSW.

2. Szkolenie podoficerów oraz instruktorów TSW.

3. Szkolenie oficerów TSW.

4. Mankamenty i ograniczenia obecnego systemu szkolenia WOT.

X. FUNKCJONOWANIE WOT W CZASIE POKOJU I KRYZYSU

1. Zadania WOT w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

2. Tworzenie bezpiecznego środowiska operacyjnego przez WOT w stanie stałej gotowości obronnej państwa.

3. Wsparcie lokalnych społeczności i elementów podsystemu niemilitarnego

w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Działania WOT w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

XI. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA Z WYKORZYSTANIA WOT NA RZECZ WSPARCIA ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1. Działania WOT podczas powodzi w 2019 r.

2. Działania WOT w czasie pandemii Covid-19.

3. Działania WOT w ochronie granicy państwa w 2021 r.

4. Ocena formacji przez społeczeństwo.

XII. PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH PRZEZ WOT

1. Działania nieregularne.

2. Działania regularne.

3. Działania humanitarne.

XIII. WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁPRACA WOT W WALCE

1. Współdziałanie WOT z wojskami operacyjnymi.

2. Współdziałanie WOT z sojuszniczymi siłami wzmocnienia.

3. Współdziałanie Wojsk Obrony Terytorialnej w strefie działań bezpośrednich

i w tylnej strefie działań.

4. Współpraca WOT elementami podsystemu niemilitarnego.

5. Współdziałanie WOT na obszarach czasowo zajętych przez przeciwnika.

XIV. PERSPEKTYWY ROZWOJU WOT ORAZ POŻĄDANE KIERUNKI ZMIAN

1. Obecne zalety i mankamenty WOT oraz rekomendacje zmian.

2. Perspektywy rozwoju formacji.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz, symulacja;

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka;

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, doświadczeń, klasyczna metoda problemowa, projektu, seminaryjna;

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody rozwijające refleksyjne myślenie, metody służące prezentacji, metody wymiany i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 310
Zdzisław Polcikiewicz 27/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)