Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-WOT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu objętego przedmiotami podstawowymi systematyzującymi tematykę związaną

z teorią bezpieczeństwa, jak również podstawowymi instytucjami bezpieczeństwa.

Student posiada ogólną orientacja w aktualnych wydarzeniach polityczno-militarych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (1 pkt.)

Konwersatorium – 30 godzin - 1 pkt.


Praca własna – 60 godzin (2 pkt.), w tym:

- przygotowanie do zaliczenia (projekt) – 15 godzin (0,5 pkt.)

- przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury – 45 godzin (1,5 pkt.)


Razem 90 godzin (3 pkt. ETCS)

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zagrożeń, ich przyczyn i konsekwencji dla bezpieczeństwa narodowego, oraz wpływu zagrożeń na procesy zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, także w obszarze wykorzystania WOT (K_W09).

2. Podstawowych zagadnienia z zakresu funkcjonowania i organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, w tym umiejętność oceny wpływu WOT na funkcjonowanie systemu obronnego państwa (K_W12).

3. Podstawowych pojęć używanych w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym, w tym terminologii związanej z użyciem i działaniem WOT (K_W15).


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Wykorzystywania uzyskanych informacji dla potrzeb praktycznego rozwiązywania problemów sfery bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie użycia i działania WOT (K_U3).

2. Posługiwania się podstawowymi pojęciami używanymi w nauce o bezpieczeństwie narodowym, w tym właściwie posługuje się terminologią związaną z wykorzystaniem WOT (K_U13).

3. Przygotowania pisemnych wypowiedzi dotyczące problematyki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, stawiania tez oraz artykułowania i uzasadniania własnych poglądów w sprawach bezpieczeństwa (roli i zadań WOT - K_U17)

4. Analizy przyczyn i uwarunkowań konkretnych wydarzeń zbrojnych oraz wpływu WOT na ich wynik (K_U18).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, także w zakresie rozwoju WOT (K_K01).

2. Student wskazuje i rozumie znaczenie priorytetów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz uzasadnia znaczenie WOT dla bezpieczeństwa narodowego (K_K03).

3. Student ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, w tym roli i wykorzystania WOT (K_K08).


Metody dydaktyczne:

Metody: eksponujące, podające, poszukujące zawarte poniżej.

W razie kształcenia on-metody dydaktyczne: gry i symulacje, metody rozwijające refleksyjne myślenia, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot znajduje się w ramach grupy przedmiotów fakultatywnych i jest poświęcony problematyce historii i współczesności Wojsk Obrony Terytorialnej i ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. Będzie realizowany w formie konwersatorium, w czasie 30 godzin kontaktowych w trakcie których omówionych zostanie 14 tematów. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie średniej z uzyskanych ocen w czasie całego semestru.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- pojęciem, zadaniami i genezą OT w Polsce;

- formacjami OT innych państw;

- strukturą, wyposażeniem i szkoleniem WOT;

- funkcjonowaniem WOT w czasie pokoju, kryzysu i wojny;

- współdziałaniem i współpracą WOT z innymi podmiotami bezpieczeństwa;

- rolą WOT w narodowym systemie bezpieczeństwa Polski;

- prognozami rozwoju WOT.

Pełny opis:

POJĘCIE, ZADANIA I WŁAŚCIWOŚCI WSPÓŁCZESNYCH WOT

1. Podstawowe kwestie terminologiczne.

2. Przeznaczenie i zadania WOT.

3. WOT a wojska operacyjne.

4. Właściwości i zdolności WOT.

OBRONA TERYTORIALNA INNYCH PAŃSTW

1. Gwardia Narodowa USA.

2. Armia Terytorialna Wielkiej Brytanii.

3. Obrona terytorialna w RFN.

4. Obrona terytorialna państw skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Finlandia).

5. Obrona terytorialna państw nadbałtyckich (Łotwa, Estonia).

GENEZA OBRONY TERYTORIALNE W POLSCE

1. Pospolite ruszenie.

2. Obrona Narodowa w okresie międzywojennym.

3. WOT w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

4. Wojska Obrony Terytorialnej w okresie transformacji ustrojowej po

1990 r.

KONCEPCJA ROZWOJU I OSIĄGANIA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ UWARUNKOWANIA PROCESU FORMOWANIA JEDNOSTEK

1. Przesłanki reaktywacji WOT.

2. Założenia koncepcji utworzenia i rozwoju WOT z 2016 r.

3. Prawne podstawy funkcjonowania WOT.

4. Wyzwania i zagrożenia oraz szanse i ryzyka procesu formowania WOT.

ROLA I MIEJSCE WOT W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1. System bezpieczeństwa narodowego RP i jego komponenty.

2. Miejsce, rola i cel Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa.

3. Umiejscowienie WOT w systemie Obrony Terytorialnej.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYPOSAŻENIE WOT

1. Podporządkowanie WOT.

2. Struktura organizacyjna brygad i pododdziałów.

3. Aktualne dane statystyczne dotyczące żołnierzy WOT.

3. Zasadnicze wyposażenie formacji.

CHARAKTERYSTYKA UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO WOT

1. Uzbrojenie strzeleckie.

2. Broń przeciwpancerna i moździerze.

3. Środki OPL.

4. Sprzęt rozpoznawczy.

5. Środki dowodzenia.

6. Pojazdy transportowe.

REKRUTACJA ORAZ CHARAKTER SŁUŻBY W WOT

1. Właściwości odbywania Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW).

2. Przebieg procesu rekrutacji oraz czynniki wpływające na nabór żołnierzy.

3. Komórki rekrutacyjne i ich zadania.

SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY WOT

1. Szkolenie żołnierzy TSW.

2. Szkolenie podoficerów oraz instruktorów TSW.

3. Szkolenie oficerów TSW.

4. Mankamenty i ograniczenia obecnego systemu szkolenia WOT.

FUNKCJONOWANIE WOT W CZASIE POKOJU I KRYZYSU

1. Zadania WOT w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

2. Tworzenie bezpiecznego środowiska operacyjnego przez WOT w stanie stałej gotowości obronnej państwa.

3. Wsparcie lokalnych społeczności i elementów podsystemu niemilitarnego

w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Działania WOT w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA Z WYKORZYSTANIA WOT NA RZECZ WSPARCIA ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1. Działania WOT podczas powodzi w 2019 r.

2. Działania WOT w czasie pandemii Covid-19.

3. Działania WOT w ochronie granicy państwa w 2021 r.

4. Ocena formacji przez społeczeństwo.

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH PRZEZ WOT

1. Działania nieregularne.

2. Działania regularne.

3. Działania humanitarne.

WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁPRACA WOT W WALCE

1. Współdziałanie WOT z wojskami operacyjnymi.

2. Współdziałanie WOT z sojuszniczymi siłami wzmocnienia.

3. Współdziałanie Wojsk Obrony Terytorialnej w strefie działań bezpośrednich

i w tylnej strefie działań.

4. Współpraca WOT elementami podsystemu niemilitarnego.

5. Współdziałanie WOT na obszarach czasowo zajętych przez przeciwnika.

PERSPEKTYWY ROZWOJU WOT ORAZ POŻĄDANE KIERUNKI ZMIAN

1. Obecne zalety i mankamenty WOT oraz rekomendacje zmian.

2. Perspektywy rozwoju formacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Analiza środowisko bezpieczeństwa Polski w aspekcie wyzwań, szans i zagrożeń dla Wojsk Obrony Terytorialnej, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2016.

Formacje ObronyTterytorialnej wybranych państwa, materiał informacyjny, Dowództwo WOT, Warszawa 2018.

Jakubczak R., System powszechnej Obrony Terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2020.

Jakubczak R., Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2002-2014.

Marczak J., Jakubczak R., Obrona terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Marczak J., Jakubczak R., Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP, AON, Warszawa 2014.

Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Michalak A. (red.), Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Michalak A., Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Pindel K., Obrona Terytorialna w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Szkołuda D., Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej w działaniach taktycznych , Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Wojska Obrony Terytorialnej w operacji. DD-3.40, MON, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2020.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013.

Horyń W., Falkowski M., Wojska Obrony Terytorialnej wczoraj i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Informator Wojsk Obrony Terytorialnej, MON, Warszawa 2019.

Jakubczak R., Marczak J., Obrona Terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2017.

Podręcznik szkolenia podstawowego Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwo WOT, Warszawa 2019.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, Dz.U. z 1 marca 2021 r., poz. 372.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie:

- aktywny udział w dyskusji (ocena ciągła);

- przygotowanie projektu w formie prezentacji multimedialnych i referatów (praca zespołowa);

- testy sprawdzające wiedzę

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a tematy na których student był nieobecny muszą być zaliczone w trybie indywidualnym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Analiza środowisko bezpieczeństwa Polski w aspekcie wyzwań, szans i zagrożeń dla Wojsk Obrony Terytorialnej, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2016.

Czwołek A., Polcikiewicz Z., Stańczyk K., Doświadczenia, wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego funkcjonowania WOT w Polsce, FNCE, Poznań 2022.

Formacje Obrony Terytorialnej wybranych państwa, materiał informacyjny, Dowództwo WOT, Warszawa 2018.

Jakubczak R., System powszechnej Obrony Terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2020.

Jakubczak R., Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2002-2014.

Marczak J., Jakubczak R., Obrona terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Marczak J., Jakubczak R., Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP, AON, Warszawa 2014.

Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu

XX-XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Michalak A. (red.), Obrona terytorialna w Polsce : szanse,

możliwości, potrzeby, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Michalak A., Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej,

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Pindel K., Obrona Terytorialna w II Rzeczypospolitej,

Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Szkołuda D., Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej

w działaniach taktycznych , Akademia Sztuki Wojennej,

Warszawa 2020.

Wojska Obrony Terytorialnej w operacji. DD-3.40, MON,

Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2020.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013.

Horyń W., Falkowski M., Wojska Obrony Terytorialnej wczoraj

i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Informator Wojsk Obrony Terytorialnej, MON, Warszawa 2019.

Jakubczak R., Marczak J., Obrona Terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2017.

Podręcznik szkolenia podstawowego Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwo WOT, Warszawa 2019.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej

Polskiej, Warszawa 2020.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot znajduje się w ramach grupy przedmiotów fakultatywnych i jest poświęcony problematyce historii i współczesności Wojsk Obrony Terytorialnej i ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. Będzie realizowany w formie konwersatorium, w czasie 30 godzin kontaktowych w trakcie których omówionych zostanie 14 tematów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- pojęciem, zadaniami i genezą OT w Polsce;

- formacjami OT innych państw;

- strukturą, wyposażeniem i szkoleniem WOT;

- funkcjonowaniem WOT w czasie pokoju, kryzysu i wojny;

- współdziałaniem i współpracą WOT z innymi podmiotami bezpieczeństwa;

- rolą WOT w narodowym systemie bezpieczeństwa Polski;

- prognozami rozwoju WOT.

Pełny opis:

I. POJĘCIE, ZADANIA I WŁAŚCIWOŚCI WSPÓŁCZESNYCH WOT

1. Podstawowe kwestie terminologiczne.

2. Przeznaczenie i zadania WOT.

3. WOT a wojska operacyjne.

4. Właściwości i zdolności WOT.

II. OBRONA TERYTORIALNA INNYCH PAŃSTW

1. Gwardia Narodowa USA.

2. Armia Terytorialna Wielkiej Brytanii.

3. Obrona terytorialna w RFN.

4. Obrona terytorialna państw skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Finlandia).

5. Obrona terytorialna państw nadbałtyckich (Łotwa, Estonia).

III. GENEZA OBRONY TERYTORIALNE W POLSCE

1. Pospolite ruszenie.

2. Obrona Narodowa w okresie międzywojennym.

3. WOT w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

4. Wojska Obrony Terytorialnej w okresie transformacji ustrojowej po

1990 r.

IV. KONCEPCJA ROZWOJU I OSIĄGANIA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ UWARUNKOWANIA PROCESU FORMOWANIA JEDNOSTEK

1. Przesłanki reaktywacji WOT.

2. Założenia koncepcji utworzenia i rozwoju WOT z 2016 r.

3. Prawne podstawy funkcjonowania WOT.

4. Wyzwania i zagrożenia oraz szanse i ryzyka procesu formowania WOT.

V. ROLA I MIEJSCE WOT W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

1. System bezpieczeństwa narodowego RP i jego komponenty.

2. Miejsce, rola i cel Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa.

3. Umiejscowienie WOT w systemie Obrony Terytorialnej.

VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYPOSAŻENIE WOT

1. Podporządkowanie WOT.

2. Struktura organizacyjna brygad i pododdziałów.

3. Aktualne dane statystyczne dotyczące żołnierzy WOT.

3. Zasadnicze wyposażenie formacji.

VII. CHARAKTERYSTYKA UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO WOT

1. Uzbrojenie strzeleckie.

2. Broń przeciwpancerna i moździerze.

3. Środki OPL.

4. Sprzęt rozpoznawczy.

5. Środki dowodzenia.

6. Pojazdy transportowe.

VIII. REKRUTACJA ORAZ CHARAKTER SŁUŻBY W WOT

1. Właściwości odbywania Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW).

2. Przebieg procesu rekrutacji oraz czynniki wpływające na nabór żołnierzy.

3. Komórki rekrutacyjne i ich zadania.

IX. SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY WOT

1. Szkolenie żołnierzy TSW.

2. Szkolenie podoficerów oraz instruktorów TSW.

3. Szkolenie oficerów TSW.

4. Mankamenty i ograniczenia obecnego systemu szkolenia WOT.

X. FUNKCJONOWANIE WOT W CZASIE POKOJU I KRYZYSU

1. Zadania WOT w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

2. Tworzenie bezpiecznego środowiska operacyjnego przez WOT w stanie stałej gotowości obronnej państwa.

3. Wsparcie lokalnych społeczności i elementów podsystemu niemilitarnego

w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Działania WOT w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

XI. DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA Z WYKORZYSTANIA WOT NA RZECZ WSPARCIA ADMINISTRACJI I SPOŁECZEŃSTWA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1. Działania WOT podczas powodzi w 2019 r.

2. Działania WOT w czasie pandemii Covid-19.

3. Działania WOT w ochronie granicy państwa w 2021 r.

4. Ocena formacji przez społeczeństwo.

XII. PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH PRZEZ WOT

1. Działania nieregularne.

2. Działania regularne.

3. Działania humanitarne.

XIII. WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁPRACA WOT W WALCE

1. Współdziałanie WOT z wojskami operacyjnymi.

2. Współdziałanie WOT z sojuszniczymi siłami wzmocnienia.

3. Współdziałanie Wojsk Obrony Terytorialnej w strefie działań bezpośrednich

i w tylnej strefie działań.

4. Współpraca WOT elementami podsystemu niemilitarnego.

5. Współdziałanie WOT na obszarach czasowo zajętych przez przeciwnika.

XIV. PERSPEKTYWY ROZWOJU WOT ORAZ POŻĄDANE KIERUNKI ZMIAN

1. Obecne zalety i mankamenty WOT oraz rekomendacje zmian.

2. Perspektywy rozwoju formacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Analiza środowisko bezpieczeństwa Polski w aspekcie wyzwań, szans i zagrożeń dla Wojsk Obrony Terytorialnej, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2016.

Formacje Obrony Terytorialnej wybranych państwa, materiał informacyjny, Dowództwo WOT, Warszawa 2018.

Jakubczak R., System powszechnej Obrony Terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2020.

Jakubczak R., Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2002-2014.

Marczak J., Jakubczak R., Obrona terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Marczak J., Jakubczak R., Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku. Koncepcja strategiczna Obrony Terytorialnej RP, AON, Warszawa 2014.

Marczak J., Pawłowski J., O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Michalak A. (red.), Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Michalak A., Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Pindel K., Obrona Terytorialna w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.

Szkołuda D., Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej w działaniach taktycznych , Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Wojska Obrony Terytorialnej w operacji. DD-3.40, MON, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku, CDiSzSZ RP, Bydgoszcz 2020.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013.

Horyń W., Falkowski M., Wojska Obrony Terytorialnej wczoraj i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Informator Wojsk Obrony Terytorialnej, MON, Warszawa 2019.

Jakubczak R., Marczak J., Obrona Terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.

Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2017.

Podręcznik szkolenia podstawowego Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwo WOT, Warszawa 2019.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 372.

Uwagi:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie średniej z uzyskanych ocen w czasie całego semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)