Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2512-s1GER1L-GOP-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Literatura:

1. Golonka, Joanna. 2012. Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten – Morphologie und Syntax.

2. Helbig, G., Buscha, J. 2002. Leitfaden der deutschen Grammatik. Langenscheidt.

3. Helbig, G., Buscha J. 2013. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. VEB VERLAG ENZYLOPAEDIE LEIPZIG.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - WIEDZA:

Student: K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i germanistycznego

Efekty uczenia się - UMIEJĘTNOŚCI:

Student:

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U04 potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka niemieckiego

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

Efekty uczenia się – KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student: K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K06 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się po niemieckim obszarze językowym

K_K08 w sytuacjach zawodowych potrafi pozyskać informacje służące do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność i aktywny udział w zajęciach

2) przygotowanie do zajęć

3) 2 testy zaliczeniowe podsumowujące cykle spotkań

Zakres tematów:

1. Subjekt und Objekt

2. Prädikat

3. Prädikativ

4. Prädikativ

5. Adverbialbestimmung

6. Attribut

7. Satzarten

8. Satzmodelle

9. Zusammengesetzte Sätze

10. Partikeln und Negation

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa

opis

opowiadanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala AB 3.12
Emilia Pankanin 8/7 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala AB 3.12
Emilia Pankanin 9/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)