Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego 2506-s1POL1L-GOJP-K
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gramatyka współczesnego języka polskiego, Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1998 lub 1999.

2. Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1982 lub 1984.

3. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 1998, rozdział Słowotwórstwo.

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 absencje);

• aktywność na zajęciach (świadcząca o znajomości obowiązujących treści oraz

zadanych do przeczytania lektur);

• wykonywanie zadań domowych;

• zaliczenie sprawdzianów cząstkowych (kartkówek);

• zaliczenie pisemnego sprawdzianu, obejmującego materiał całych zajęć (90 min.), ocenianego zgodnie z następującą skalą:

– niedostateczny: poniżej 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia morfologii (m.in. morfem, morf, allomorf), zasady analizy morfemowej, typy morfemów.

2. Słowotwórstwo a fleksja.

3. Pojęcie derywatu (wyrażenia motywowanego, formacji słowotwórczej) oraz jego budowa (temat słowotwórczy i formant). Zasady analizy słowotwórczej.

4. Wartość kategorialna, kategoria słowotwórcza, typ słowotwórczy. Problem produktywności modelu.

5. Typologia formantów. Typy derywacji ze względu na typ formantu. Funkcje formantów. Typy derywatów ze względu na funkcję formantów.

6. Derywaty rzeczownikowe: formanty, podstawowe kategorie słowotwórcze. Przegląd derywatów transpozycyjnych, mutacyjnych i modyfikacyjnych.

7. Derywaty proste a złożone. Budowa i typy złożeń.

8. Derywaty przymiotnikowe: formanty, kategorie słowotwórcze; znaczenie słowotwórcze i kontekstowe derywatów przymiotnikowych. Derywaty złożone.

9. Derywaty czasownikowe: wykładniki derywacji, kategorie słowotwórcze.

10. Gniazda słowotwórcze ─ ich struktura pozioma i pionowa.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach są stosowane metody dydaktyczne podające, eksponujące i poszukujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 400
Krystyna Bojałkowska 21/21 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 400
Krystyna Bojałkowska 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)