Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodologia badań w kulturze fizycznej 2600-SIW-MB-1-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

2. Grabowski H. Wykłady z metodologii badań empirycznych. Dla studentów turystyki i rekreacji. Impuls. Kraków. 2013.

Podstawowa:

1. Nowak S. Metodologia badań społecznych. PWN. Warszawa. 2012.

2. Pilch T., Bauman T. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

3. Siwiński W. Praktyczny poradnik pisania prac dyplomowych w dziedzinie rekreacji i turystyki. Wyd. WSHIG - PSNARIT, Poznań 2010.

4. Siwiński W., Tauber R.D. Metodologia badań naukowych. Wyd. WSHiG, Poznań 2006.

5. Węglińska M. Jak pisać pracę magisterską? Impuls. Kraków. 2004.

Uzupełniająca:

1. Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. Wyd. PWN, Warszawa 2003.

2. Frankfort-Nachmias C, Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.

3. Czarnecki K.M. Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - wiedza:

W1: - zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe dotyczące kultury fizycznej, oraz metodologię badań w kulturze fizycznej - K_W06, K_W13

Efekty kształcenia - umiejętności:

U1: potrafi identyfikować problemy w obszarze kultury fizycznej oraz projektować badnia w tym obszarze - K_U7, K_U13

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy postępowania zgodnie z zasadami etyki - K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład kolokwium- W01, U01

Ćwiczenia kolokwium- U01, K01

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- teoretyczne przygotowanie i odbycie seminariów, ocena w zakresie 2-5 punktów każde zajęcia. Opuszczenie zajęć wymaga indywidualnego odrobienia po uprzednim przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub urzędowego;

- przedstawienie prezentacji z wybranych wcześniej tematów, ocena w zakresie 2-5 pkt.);

- wykazanie opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej na sprawdzianie (kolokwium), ocena w zakresie 2-5 punktów.

O końcowej ocenie z przedmiotu decyduje średnia arytmetyczna ocena ze sprawdzianów (kolokwiumów), uzyskanych w czasie semestru, zaliczenie ustne z oceną, zaliczenie z oceną.

Co odpowiada

Wykład

Zaliczenie ustne z oceną z trzech losowanych zagadnień.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ćwiczenia

Zaliczenie ustne z oceną z trzech losowanych zagadnień, 2 kolokwiumy poprzedzające z dwóch zagadnień, sprawdzające wiedzę z zakresu realizowanych efektów kształcenia.

Określenie poziomu opanowania realizowanych efektów kształcenia odbywa się w formie oceniania podsumowującego semestralny cykl kształcenia w formie sprawdzianu ustnego.

Kryteria różnicujące oceny.

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 55-60% - ocena dostateczna (3,0).

Bardzo ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. więcej niż dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 65-70% - ocena dostateczna plus (3,5).

Ogólny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 75-80% - ocena dobra (4,0).

Poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4. więcej niż dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 85-90% - ocena dobra plus (4,5).

Bardzo poszerzony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

5. bardzo dobre – przy osiągnięciu przez studenta wyniku kolokwium sprawdzającego wiedzę w granicach 95-100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Bardzo poszerzony i pogłębiony poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

1) Korzystanie z terminologii związanej z metodologią pisania prac naukowych

2) Definiowanie i analizowanie problemów badawczych

2) Tworzenie narzędzi badawczych

3) Tworzenie struktury pracy badawczej

4) Sporządzenie protokołu z badań

5) Przedstawienie wyników badań oraz wniosków

Rozdział 1

System biblioteczno-informacyjny UMK w Toruniu

Rozdział 2

Klasyfikacja nauk i metody badawcze

Rozdział 3

Typy prac naukowych i ich struktura

Rozdział 4

Kolejność pisania pracy

Rozdział 5

Techniki i narzędzia badawcze

Rozdział 5.1

Metody badań w sporcie wyczynowym na przykładzie sportów walki

Rozdział 5.2

Badanie aktywności bioelektrycznej mięśni i siły reakcji podłoża

Rozdział 5.3

Niektóre wymagania edytorskie i metodologiczne prac magisterskich realizowanych na seminariach w Katedrze Humanistycznych Podstaw Turystyki AWF w Krakowie

Rozdział 5.4

Narzędzia pomiaru stosowane w dydaktyce sportu

Rozdział 5.5

Rodzaje pytań w badaniach ankietowych i zasady ich formułowania. Przykłady ankiet

Rozdział 5.6

Badanie i ocena postawy ciała

Rozdział 5.7

Ultradźwiękowy system Zebris do badania postawy ciała i globalnej ruchomości kręgosłupa

Rozdział 5.8

Ocena sprawności fizycznej

Rozdział 5.9

Badanie stóp

Rozdział 5.10

Wybrane metody i techniki badań aktywności fizycznej

Rozdział 5.11

Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne

Rozdział 6

Statystyka - wybrane zagadnienia

Rozdział 7

Wykresy, ryciny i inne formy graficzne prezentacji w pracy

Rozdział 8

Zalecana problematyka badawcza w zakresie nauk kultury fizycznej i promocji zdrowia

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład: informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

Seminaria: dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, film, pokaz - prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna

- ćwiczeniowa

- referatu

- seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:00 - 16:45, sala IV (J. Hurynowicz)
Magdalena Hagner-Derengowska 13/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:00 - 16:45, sala IV (J. Hurynowicz)
Magdalena Hagner-Derengowska 13/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:00 - 16:45, sala IV (J. Hurynowicz)
Magdalena Hagner-Derengowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)