Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia komórki 2600-BKSA-2-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 21
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Postawy biologii komórki. Tom 1 i 2 + CD. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

3. Wojtaszek P., A. Woźny, L. Ratajczak. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 Struktura. Tom 2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

4. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

5. Kawiak J., J. Marecka, M. Olszewska, J. Warchoł. Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

6. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

7. Kurczyńska E., D. Borowska-Wykręt. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

8. Wróbel B., K. Zienkiewicz, D. J. Smoliński, J. Niedojadło,

M. Świdziński. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

9. Litwin J. A., M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

10. Allison L.A., Podstawy Biologii Molekularnej. Wydawnictwo

Uniwersytet Warszawski , 2009

Efekty uczenia się:

Na ćwiczeniach student utrwala wiedzę z zakresu strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, w sposób praktyczny uczy się rozpoznawać i odróżniać rodzaje komórek: prokariotyczne od eukariotycznych, roślinne od zwierzęcych, poznaje metodykę badań cytologicznych, rozwija zdolność analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych.

W ramach kursu:

• przedstawiane są podstawowe techniki mikroskopowania,

• student uczy się przygotowywać preparaty mikroskopowe z pozyskanych materiałów biologicznych,

• poznaje standardowe barwienia cytochemiczne pozwalające zidentyfikować poszczególne typy komórek,

Podczas zajęć student, posługując się terminologią i zdobytą wiedzą, prowadzi doświadczenia laboratoryjne i obserwacje mikroskopowe. Na podstawie preparatów mikroskopowych wykorzystujących techniki cytochemiczne student:

• analizuje budowę komórek i rozpoznaje ich rodzaj,

• analizuje pozyskany materiał biologiczny identyfikując jego pochodzenie,

• analizuje funkcjonalno-przestrzenną organizację procesów zachodzących w komórce (organizacje i funkcje jądra komórkowego, kompartymentów cytoplazmatycznych).

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie kolokwium końcowego obejmującego tematykę realizowanych zajęć.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniane jest bieżące przygotowanie studentów do ćwiczeń, ich aktywność oraz praca zespołowa; istotnym warunkiem zaliczenia jest co najmniej 90% frekwencja.

Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest na podstawie oceny uzyskanej z kolokwium. Na ocenę dostateczną student musi zrealizować - 55-60% zadań, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zakres tematów:

Identyfikacja śladów biologicznych.

DNA – kluczowy ślad biologiczny – budowa i organizacja genomu jądrowego w komórkach eukariotycznych - funkcjonowanie genomu, replikacja, transkrypcja, ekspresja genów kodujących białka.

Mitochodnia - wykorzystanie mtDNA w analizach kryminalistycznych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna. Zadania, w których student musi wykonać analizę, na podstawie dostarczonych wyników, lub rozwiązać problem badawczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 11:00, (sala nieznana)
Agnieszka Kołowerzo-Lubnau 0/ szczegóły
2 każda środa, 14:30 - 17:30, (sala nieznana)
Agnieszka Kołowerzo-Lubnau 0/ szczegóły
3 każda środa, 11:15 - 14:15, (sala nieznana)
Agnieszka Kołowerzo-Lubnau 0/ szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 11:00, (sala nieznana)
Agnieszka Kołowerzo-Lubnau 0/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:15 - 14:15, (sala nieznana)
Dawid Kubiak 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)