Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-BKSA-2-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (36 godz.):

- obecność na wykładzie - 15

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 21


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (64godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- przygotowanie do końcowego zaliczenia wykładu - 5

- przygotowanie do egzaminu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- przygotowanie do kolokwiów – 16

- przygotowanie raportu, opracowania, projektu - 5

- praca własna nad zaliczeniem zajęć - 8


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – rozpoznaje i opisuje różne typy komórek (prokariotyczne, eukariotyczne, zwierzęce, roślinne) oraz wyjaśnia przebieg podstawowych procesów komórkowych wykorzystując wiedzę o komórce jako podstawowej jednostce życia (K_W01); W2 - objaśnia podstawowe zagadnienia z biologii komórki wykorzystywane w badaniach prowadzonych w ramach postępowania dowodowego (K_W05);

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - stosuje podstawowe techniki badawcze stosowane w biologii komórki, które mogą być wykorzystywane w postępowaniu dowodowym (K_U01); U3 - dostosowuje poznane metody do prawidłowej analizy materiału dowodowego (K_U06); U4 - wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej w celu weryfikacji zebranego materiału biologicznego (K_U07);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02); K2 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K07); K3 - jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt specjalistyczny (K_K08);

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne: wstęp teoretyczny - prezentacja multimedialna, dyskusja, część praktyczna - wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją ćwiczeń w 2-4 osobowych zespołach (zależnie od tematu ćwiczeń), nadzorowanych przez osobę prowadzącą zajęcia. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy (m.in. szkodliwe odczynniki chemiczne) oraz cenną aparaturę badawczą, konieczne jest prowadzenie zajęć w grupach 8-12 osobowych. Ponadto ograniczona ilość osób w grupach warunkuje możliwość pełnego korzystania przez studentów z laboratorium oraz specjalistycznego sprzętu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o: (1) różnorodności budowy komórek (2) zróżnicowaniu komórek występujących w organizmach żywych (3) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (4) przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (4) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek (5) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowego i śmierci komórki. Poznaje komórkę jako podstawowy układ aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji oraz zapoznaje się z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach biologii komórki.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rodzajach komórek żyjących na Ziemi i ich zróżnicowaniu w organizmach żywych. Wiedza ta pozwala na rozróżnienie typów komórek (prokariotycznych, eukariotycznych, roślinnych, zwierzęcych), poznanie komórki jako podstawowego układu aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji.

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Ewolucja komórki

• Jedność i zróżnicowanie komórek – budowa komórek Prokariota i Eukariota.

• Zróżnicowanie komórek roślinnych i zwierzęcych

• Przestrzenna i funkcjonalna organizacja jądra komórkowego - jądro jako kompartyment przechowujący materiał genetyczny (organizacja chromatyny) oraz regulujący metabolizm komórki (ekspresja genu).

• Kompartymenty wewnątrzkomórkowe, transport i sortowanie białek – organizacja i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz aparatu Golgiego.

• Transport pęcherzykowy, endocytoza i egzocytoza, trawienie wewnątrzkomórkowe (lizosomy).

• Organizacja i funkcje błony komórkowej – transport błonowy i sygnałowanie komórkowe.

• Przepływ energii w komórce -mitochondria i plastydy

•Cytoszkielet i adhezja komórkowa,

• Kontrola cyklu komórkowego i śmierć komórki.

Na ćwiczeniach student utrwala wiedzę z zakresu strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, w sposób praktyczny uczy się rozpoznawać i odróżniać rodzaje komórek: prokariotyczne od eukariotycznych, roślinne od zwierzęcych, poznaje metodykę badań cytologicznych, rozwija zdolność analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych.

W ramach kursu:

• przedstawiane są podstawowe techniki mikroskopowania,

• student uczy się przygotowywać preparaty mikroskopowe z pozyskanych materiałów biologicznych,

• poznaje standardowe barwienia cytochemiczne pozwalające zidentyfikować poszczególne typy komórek,

Podczas zajęć student, posługując się terminologią i zdobytą wiedzą, prowadzi doświadczenia laboratoryjne i obserwacje mikroskopowe. Samodzielnie wykonując preparaty mikroskopowe i stosując techniki cytochemiczne student:

• analizuje budowę komórek i rozpoznaje ich rodzaj,

• analizuje pozyskany materiał biologiczny identyfikując jego pochodzenie,

• analizuje funkcjonalno-przestrzenną organizację procesów zachodzących w komórce (organizacje i funkcje jądra komórkowego, kompartymentów cytoplazmatycznych).

Literatura:

1. Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Postawy biologii komórki. Tom 1 i 2 + CD. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Allison L., A. Podstawy biologii molekularnej. Wyd. I. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

3. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

4. Wojtaszek P., A. Woźny, L. Ratajczak. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 Struktura. Tom 2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

5. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

6. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

7. Kurczyńska E., D. Borowska-Wykręt. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

8. Wróbel B., K. Zienkiewicz, D. J. Smoliński, J. Niedojadło,

M. Świdziński. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

9. Litwin J. A., M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testowo-opisowej. Na ocenę dostateczną student musi zrealizować - 55-60% zadań, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Ćwiczenia laboratoryjne.

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie kolokwium końcowego obejmującego tematykę realizowanych zajęć.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniane jest bieżące przygotowanie studentów do ćwiczeń, ich aktywność oraz praca zespołowa; istotnym warunkiem zaliczenia jest co najmniej 90% frekwencja.

Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest na podstawie oceny uzyskanej z kolokwium. Na ocenę dostateczną student musi zrealizować - 55-60% zadań, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Karolina Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o: (1) różnorodności budowy komórek (2) zróżnicowaniu komórek występujących w organizmach żywych (3) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (4) przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (4) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek (5) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowego i śmierci komórki. Poznaje komórkę jako podstawowy układ aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji oraz zapoznaje się z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach biologii komórki.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rodzajach komórek żyjących na Ziemi i ich zróżnicowaniu w organizmach żywych. Wiedza ta pozwala na rozróżnienie typów komórek (prokariotycznych, eukariotycznych, roślinnych, zwierzęcych), poznanie komórki jako podstawowego układu aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji.

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Ewolucja komórki

• Jedność i zróżnicowanie komórek – budowa komórek Prokariota i Eukariota.

• Zróżnicowanie komórek roślinnych i zwierzęcych

• Przestrzenna i funkcjonalna organizacja jądra komórkowego - jądro jako kompartyment przechowujący materiał genetyczny (organizacja chromatyny) oraz regulujący metabolizm komórki (ekspresja genu).

• Kompartymenty wewnątrzkomórkowe, transport i sortowanie białek – organizacja i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz aparatu Golgiego.

• Transport pęcherzykowy, endocytoza i egzocytoza, trawienie wewnątrzkomórkowe (lizosomy).

• Organizacja i funkcje błony komórkowej – transport błonowy i sygnałowanie komórkowe.

• Przepływ energii w komórce -mitochondria i plastydy

•Cytoszkielet i adhezja komórkowa,

• Kontrola cyklu komórkowego i śmierć komórki.

Na ćwiczeniach student utrwala wiedzę z zakresu strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, w sposób praktyczny uczy się rozpoznawać i odróżniać rodzaje komórek: prokariotyczne od eukariotycznych, roślinne od zwierzęcych, poznaje metodykę badań cytologicznych, rozwija zdolność analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych.

W ramach kursu:

• przedstawiane są podstawowe techniki mikroskopowania,

• student uczy się przygotowywać preparaty mikroskopowe z pozyskanych materiałów biologicznych,

• poznaje standardowe barwienia cytochemiczne pozwalające zidentyfikować poszczególne typy komórek,

Podczas zajęć student, posługując się terminologią i zdobytą wiedzą, prowadzi doświadczenia laboratoryjne i obserwacje mikroskopowe. Samodzielnie wykonując preparaty mikroskopowe i stosując techniki cytochemiczne student:

• analizuje budowę komórek i rozpoznaje ich rodzaj,

• analizuje pozyskany materiał biologiczny identyfikując jego pochodzenie,

• analizuje funkcjonalno-przestrzenną organizację procesów zachodzących w komórce (organizacje i funkcje jądra komórkowego, kompartymentów cytoplazmatycznych).

Literatura:

1. Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Postawy biologii komórki. Tom 1 i 2 + CD. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

3. Wojtaszek P., A. Woźny, L. Ratajczak. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 Struktura. Tom 2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

4. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

5. Kawiak J., J. Marecka, M. Olszewska, J. Warchoł. Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

6. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

7. Kurczyńska E., D. Borowska-Wykręt. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

8. Wróbel B., K. Zienkiewicz, D. J. Smoliński, J. Niedojadło,

M. Świdziński. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

9. Litwin J. A., M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Sylwia Górka, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o: (1) różnorodności budowy komórek (2) zróżnicowaniu komórek występujących w organizmach żywych (3) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (4) przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (4) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek (5) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowego i śmierci komórki. Poznaje komórkę jako podstawowy układ aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji oraz zapoznaje się z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach biologii komórki.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rodzajach komórek żyjących na Ziemi i ich zróżnicowaniu w organizmach żywych. Wiedza ta pozwala na rozróżnienie typów komórek (prokariotycznych, eukariotycznych, roślinnych, zwierzęcych), poznanie komórki jako podstawowego układu aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji.

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Ewolucja komórki

• Jedność i zróżnicowanie komórek – budowa komórek Prokariota i Eukariota.

• Zróżnicowanie komórek roślinnych i zwierzęcych

• Przestrzenna i funkcjonalna organizacja jądra komórkowego - jądro jako kompartyment przechowujący materiał genetyczny (organizacja chromatyny) oraz regulujący metabolizm komórki (ekspresja genu).

• Kompartymenty wewnątrzkomórkowe, transport i sortowanie białek – organizacja i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz aparatu Golgiego.

• Transport pęcherzykowy, endocytoza i egzocytoza, trawienie wewnątrzkomórkowe (lizosomy).

• Organizacja i funkcje błony komórkowej – transport błonowy i sygnałowanie komórkowe.

• Przepływ energii w komórce -mitochondria i plastydy

•Cytoszkielet i adhezja komórkowa,

• Kontrola cyklu komórkowego i śmierć komórki.

Na ćwiczeniach student utrwala wiedzę z zakresu strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, w sposób praktyczny uczy się rozpoznawać i odróżniać rodzaje komórek: prokariotyczne od eukariotycznych, roślinne od zwierzęcych, poznaje metodykę badań cytologicznych, rozwija zdolność analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych.

W ramach kursu:

• przedstawiane są podstawowe techniki mikroskopowania,

• student uczy się przygotowywać preparaty mikroskopowe z pozyskanych materiałów biologicznych,

• poznaje standardowe barwienia cytochemiczne pozwalające zidentyfikować poszczególne typy komórek,

Podczas zajęć student, posługując się terminologią i zdobytą wiedzą, prowadzi doświadczenia laboratoryjne i obserwacje mikroskopowe. Samodzielnie wykonując preparaty mikroskopowe i stosując techniki cytochemiczne student:

• analizuje budowę komórek i rozpoznaje ich rodzaj,

• analizuje pozyskany materiał biologiczny identyfikując jego pochodzenie,

• analizuje funkcjonalno-przestrzenną organizację procesów zachodzących w komórce (organizacje i funkcje jądra komórkowego, kompartymentów cytoplazmatycznych).

Literatura:

1. Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Postawy biologii komórki. Tom 1 i 2 + CD. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

3. Wojtaszek P., A. Woźny, L. Ratajczak. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 Struktura. Tom 2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

4. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

5. Kawiak J., J. Marecka, M. Olszewska, J. Warchoł. Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

6. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

7. Kurczyńska E., D. Borowska-Wykręt. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

8. Wróbel B., K. Zienkiewicz, D. J. Smoliński, J. Niedojadło,

M. Świdziński. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

9. Litwin J. A., M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Sylwia Górka, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o: (1) różnorodności budowy komórek (2) zróżnicowaniu komórek występujących w organizmach żywych (3) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (4) przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (4) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek (5) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowego i śmierci komórki. Poznaje komórkę jako podstawowy układ aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji oraz zapoznaje się z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach biologii komórki.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rodzajach komórek żyjących na Ziemi i ich zróżnicowaniu w organizmach żywych. Wiedza ta pozwala na rozróżnienie typów komórek (prokariotycznych, eukariotycznych, roślinnych, zwierzęcych), poznanie komórki jako podstawowego układu aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji.

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Ewolucja komórki

• Jedność i zróżnicowanie komórek – budowa komórek Prokariota i Eukariota.

• Zróżnicowanie komórek roślinnych i zwierzęcych

• Przestrzenna i funkcjonalna organizacja jądra komórkowego - jądro jako kompartyment przechowujący materiał genetyczny (organizacja chromatyny) oraz regulujący metabolizm komórki (ekspresja genu).

• Kompartymenty wewnątrzkomórkowe, transport i sortowanie białek – organizacja i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz aparatu Golgiego.

• Transport pęcherzykowy, endocytoza i egzocytoza, trawienie wewnątrzkomórkowe (lizosomy).

• Organizacja i funkcje błony komórkowej – transport błonowy i sygnałowanie komórkowe.

• Przepływ energii w komórce -mitochondria i plastydy

•Cytoszkielet i adhezja komórkowa,

• Kontrola cyklu komórkowego i śmierć komórki.

Na ćwiczeniach student utrwala wiedzę z zakresu strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, w sposób praktyczny uczy się rozpoznawać i odróżniać rodzaje komórek: prokariotyczne od eukariotycznych, roślinne od zwierzęcych, poznaje metodykę badań cytologicznych, rozwija zdolność analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych.

W ramach kursu:

• przedstawiane są podstawowe techniki mikroskopowania,

• student uczy się przygotowywać preparaty mikroskopowe z pozyskanych materiałów biologicznych,

• poznaje standardowe barwienia cytochemiczne pozwalające zidentyfikować poszczególne typy komórek,

Podczas zajęć student, posługując się terminologią i zdobytą wiedzą, prowadzi doświadczenia laboratoryjne i obserwacje mikroskopowe. Samodzielnie wykonując preparaty mikroskopowe i stosując techniki cytochemiczne student:

• analizuje budowę komórek i rozpoznaje ich rodzaj,

• analizuje pozyskany materiał biologiczny identyfikując jego pochodzenie,

• analizuje funkcjonalno-przestrzenną organizację procesów zachodzących w komórce (organizacje i funkcje jądra komórkowego, kompartymentów cytoplazmatycznych).

Literatura:

1. Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Postawy biologii komórki. Tom 1 i 2 + CD. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

3. Wojtaszek P., A. Woźny, L. Ratajczak. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 Struktura. Tom 2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

4. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

5. Kawiak J., J. Marecka, M. Olszewska, J. Warchoł. Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

6. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

7. Kurczyńska E., D. Borowska-Wykręt. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

8. Wróbel B., K. Zienkiewicz, D. J. Smoliński, J. Niedojadło,

M. Świdziński. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

9. Litwin J. A., M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Prowadzący grup: Sylwia Górka, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o: (1) różnorodności budowy komórek (2) zróżnicowaniu komórek występujących w organizmach żywych (3) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (4) przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (4) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek (5) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowego i śmierci komórki. Poznaje komórkę jako podstawowy układ aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji oraz zapoznaje się z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach biologii komórki.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rodzajach komórek żyjących na Ziemi i ich zróżnicowaniu w organizmach żywych. Wiedza ta pozwala na rozróżnienie typów komórek (prokariotycznych, eukariotycznych, roślinnych, zwierzęcych), poznanie komórki jako podstawowego układu aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji.

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Ewolucja komórki

• Jedność i zróżnicowanie komórek – budowa komórek Prokariota i Eukariota.

• Zróżnicowanie komórek roślinnych i zwierzęcych

• Przestrzenna i funkcjonalna organizacja jądra komórkowego - jądro jako kompartyment przechowujący materiał genetyczny (organizacja chromatyny) oraz regulujący metabolizm komórki (ekspresja genu).

• Kompartymenty wewnątrzkomórkowe, transport i sortowanie białek – organizacja i funkcje retikulum endoplazmatycznego oraz aparatu Golgiego.

• Transport pęcherzykowy, endocytoza i egzocytoza, trawienie wewnątrzkomórkowe (lizosomy).

• Organizacja i funkcje błony komórkowej – transport błonowy i sygnałowanie komórkowe.

• Przepływ energii w komórce -mitochondria i plastydy

•Cytoszkielet i adhezja komórkowa,

• Kontrola cyklu komórkowego i śmierć komórki.

Na ćwiczeniach student utrwala wiedzę z zakresu strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, w sposób praktyczny uczy się rozpoznawać i odróżniać rodzaje komórek: prokariotyczne od eukariotycznych, roślinne od zwierzęcych, poznaje metodykę badań cytologicznych, rozwija zdolność analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych.

W ramach kursu:

• przedstawiane są podstawowe techniki mikroskopowania,

• student uczy się przygotowywać preparaty mikroskopowe z pozyskanych materiałów biologicznych,

• poznaje standardowe barwienia cytochemiczne pozwalające zidentyfikować poszczególne typy komórek,

Podczas zajęć student, posługując się terminologią i zdobytą wiedzą, prowadzi doświadczenia laboratoryjne i obserwacje mikroskopowe. Samodzielnie wykonując preparaty mikroskopowe i stosując techniki cytochemiczne student:

• analizuje budowę komórek i rozpoznaje ich rodzaj,

• analizuje pozyskany materiał biologiczny identyfikując jego pochodzenie,

• analizuje funkcjonalno-przestrzenną organizację procesów zachodzących w komórce (organizacje i funkcje jądra komórkowego, kompartymentów cytoplazmatycznych).

Literatura:

1. Alberts B., D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Postawy biologii komórki. Tom 1 i 2 + CD. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Brown T.A. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

3. Wojtaszek P., A. Woźny, L. Ratajczak. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 Struktura. Tom 2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

4. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

5. Kawiak J., J. Marecka, M. Olszewska, J. Warchoł. Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

6. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

7. Kurczyńska E., D. Borowska-Wykręt. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

8. Wróbel B., K. Zienkiewicz, D. J. Smoliński, J. Niedojadło,

M. Świdziński. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

9. Litwin J. A., M. Gajda. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)