Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRAZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość przepisów BHP

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela/mentora oraz czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

90 godz.

Łącznie:90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o roli eksperymentu i symulacji komputerowej w procesie projektowania zagadnień inżynierskich; posiada świadomość ograniczeń technicznych i technologicznych aparatury w modelowaniu zjawisk fizycznych, obiektów technicznych i biologicznych

(realizuje efekt kierunkowy K_W02 dla kier. Fizyka, K_W07 dla kier. Astronomia)


W2: Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i produkcją przemysłową. Opisuje zasady ochrony własności przemysłowej i praw autorskich. Zna podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do analizy i opracowania danych (realizuje efekt kierunkowy K_W07, K_W09 dla kier. Fizyka, K_W12 dla kier. Astronomia)


W3: Charakteryzuje prawa fizyki klasycznej i metody obliczeniowe w zastosowaniu do eksperymentów fizycznych.

(realizuje efekt kierunkowy K_W04, K_W06 dla kier. Fizyka, K_W03, K_W05 dla kier. Astronomia)


W4: Zna i wykorzystuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

(realizuje efekt kierunkowy K_W08 dla kier. Fizyka, K_W10 dla kier. Astronomia)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje umiejętności przeprowadzania pomiarów wielkości fizycznych, potrafi analizować opracować i przedstawić wyniki zleconych zadań inżynierskich. Umie samodzielnie zorganizować i przeprowadzić eksperymenty oraz symulacje komputerowe w procesie projektowania zagadnień inżynierskich (realizuje efekt kierunkowy K_U02, K_U03 dla kier. Fizyka, K_U02, K_U03 dla kier. Astronomia)


U2: Posiada umiejętność stosowania metod numerycznych do rozwiązywania wybranych problemów fizycznych i technicznych. Potrafi użytkować podstawowe pakiety oprogramowania wspomagające pracę inżyniera, oraz używane do prezentacji wyników i analizy danych, potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy (realizuje efekt kierunkowy K_U04, K_U06 dla kier. Fizyka, K_U05, K_U07 dla kier. Astronomia)


U3: Posiada umiejętność rozwiązywania powierzonych zadań oraz dostrzega ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (realizuje efekt kierunkowy K_U09 dla kier. Fizyka, K_U11 dla kier. Astronomia)


U4: Potrafi samodzielnie wyszukać informację oraz zaplanować pracę indywidualną i zespołową (realizuje efekt kierunkowy K_U05, K_U10 dla kier. Fizyka, K_U06, K_U12 dla kier. Astronomia)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i potrafi określać priorytety służące realizacji zadań, rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej (realizuje efekt kierunkowy K_K01, K_K03 dla kier. Fizyka, K_K01, K_K02 dla kier. Astronomia)


K2: Ma świadomość konieczności profesjonalizmu, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz posiada umiejętność oceny efektów pracy i jej wpływu na środowisko naturalne (realizuje efekt kierunkowy K_K05 dla kier. Fizyka, K_K05 dla kier. Astronomia)


K3: Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową i rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy (realizuje efekt kierunkowy K_K04 dla kier. Fizyka, K_K04 dla kier. Astronomia)


Metody dydaktyczne:

- doświadczeń

- giełda pomysłów

- klasyczna metoda problemowa

- laboratoryjna

- obserwacji

- pomiaru w terenie

- projektu


Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin oraz napisanie raportu końcowego.

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest przedstawienie przez studenta raportu z przebiegu praktyki. Raport powinien zawierać informacje o zadaniach powierzonych do realizacji w trakcie praktyk oraz stopniu ich wykonania. Powinien też opisywać nowe umiejętności zawierać informacje o brakach w wiedzy napotkanych podczas wykonywania powierzonych zadań. Poza raportem student musi dostarczyć zaświadczenie o odbyciu 120 godzin praktyk (potwierdzone przez zakład pracy).

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe są jednym z pierwszych czynników kształtujących przebieg kariery zawodowej studentów. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający, a pracodawcy oczekują od absolwentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i doświadczenia zawodowego. Formą zdobycia wiedzy praktycznej są właśnie praktyki. Staranny dobór miejsca ich odbywania jest niezwykle istotny i rzutuje na możliwość znalezienia satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy po zakończeniu edukacji. Dodatkowym celem praktyki zawodowej jest sprawdzenie na ile wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie studiów znajduje zastosowanie w rzeczywistych warunkach pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin oraz napisanie raportu końcowego. Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu oraz w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - 1h )

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu online. Na spotkaniu poruszane są tematy związane z organizacją praktyk, sylabusem, sposobami dokumentowania, roli eksperymentu i uwarunkowaniami prawnymi, ubezpieczeniami i BHP.

Studenci uczestniczą też w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Celem tych spotkań jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji, oceny pracownika, rozwijania kompetencji miękkich. Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami 1h (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - przyjęcie aplikacji, analiza CV

- przeprowadzenie symulacji elementów procesu rekrutacyjnego ,rozmowa

kwalifikacyjna ).

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin oraz napisanie raportu końcowego. Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu oraz w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - 1h )

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu online. Na spotkaniu poruszane są tematy związane z organizacją praktyk, sylabusem, sposobami dokumentowania, roli eksperymentu i uwarunkowaniami prawnymi, ubezpieczeniami i BHP.

Studenci uczestniczą też w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Celem tych spotkań jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji, oceny pracownika, rozwijania kompetencji miękkich. Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami 1h (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - przyjęcie aplikacji, analiza CV

- przeprowadzenie symulacji elementów procesu rekrutacyjnego ,rozmowa

kwalifikacyjna ).

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin oraz napisanie raportu końcowego. Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu oraz w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - 1h )

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu online. Na spotkaniu poruszane są tematy związane z organizacją praktyk, sylabusem, sposobami dokumentowania, roli eksperymentu i uwarunkowaniami prawnymi, ubezpieczeniami i BHP.

Studenci uczestniczą też w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Celem tych spotkań jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji, oceny pracownika, rozwijania kompetencji miękkich. Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami 1h (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - przyjęcie aplikacji, analiza CV

- przeprowadzenie symulacji elementów procesu rekrutacyjnego ,rozmowa

kwalifikacyjna ).

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin oraz napisanie raportu końcowego. Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu oraz w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - 1h )

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 120 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Dla studentów, którzy w czasie pandemii Covid-19 nie mają możliwości odbycia praktyk w otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są praktyki zdalne na WFAiIS. Uczestnik takiej formy ma obowiązek uczestniczenia w 4h wykładu online. Na spotkaniu poruszane są tematy związane z organizacją praktyk, sylabusem, sposobami dokumentowania, roli eksperymentu i uwarunkowaniami prawnymi, ubezpieczeniami i BHP.

Studenci uczestniczą też w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Biuro Karier UMK 15h . Celem tych spotkań jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji, oceny pracownika, rozwijania kompetencji miękkich. Dodatkowo przewidziane są indywidualne spotkania z pracodawcami 1h (zajęcia w formie wywiadu - aplikacji o pracę - przyjęcie aplikacji, analiza CV

- przeprowadzenie symulacji elementów procesu rekrutacyjnego ,rozmowa

kwalifikacyjna ).

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)