Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Programowanie serwisów Web

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROSERW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie serwisów Web
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

umiejętność programowania w JavaScript, znajomość architektury klient-serwer, podstawowa znajomość NoSQL

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w laboratoriach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- przygotowanie do wykładu – 10 godz.

- przygotowanie do laboratoriów – 10 godz.

- pisanie projektów – 30 godz.

- przygotowanie do ustnego zaliczenia wykładu – 10 godz


Razem: 120 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W01: zaawansowane metody tworzenia aplikacji w Node.js oraz przydatne narzędziach do pracy z tą technologią.

W02: metody autoryzacji aplikacji Node.js i zapewnienia bezpieczeństwa w ich użytkowaniu..


Efekt przedmiotowy W01 realizuje efekty kierunkowe: K_W04 i K_W05.

Efekt przedmiotowy W02 realizuje efekt kierunkowy: K_W07.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U01: samodzielnie zaprojektować, zbudować, przetestować i wdrożyć aplikacje w Node.js.

U02: efektywnie korzystać z dokumentacji technicznych technologii JavaScript, Node.js i MongoDB oraz wykorzystać tę wiedzę do profesjonalnego omówienia zbudowanej przez siebie aplikacji Node.js.


Efekt przedmiotowy U01 realizuje efekty kierunkowe: K_U04, K_U06 i K_U11.

Efekt przedmiotowy U02 realizuje efekty kierunkowe: K_U01, K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi:

K01: ocenić skutki wadliwie działających zabezpieczeń aplikacji Node.js oraz rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki.

K02: zrealizować projekty na potrzeby społeczne i gospodarcze.


Efekt przedmiotowy K01 realizuje efekty kierunkowe: K_K02 i K_K03.

Efekt przedmiotowy K02 realizuje efekt kierunkowy: K_K04.

Metody dydaktyczne:

Interaktywny wykład z pokazem,dyskusja zagadnień, rozwiązywanie problemów, projekty, laboratorium i praktyczne zajęcia przy komputerze.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot omawia zastosowanie technologii Node.js oraz MongoDB w programowaniu serwisów Web. Podczas zajęć student zrealizuje 2 projekty:

1. Aplikacja przetwarzająca dane uzyskane poprzez USOS API na potrzeby społeczności akademickiej UMK.

2. Serwis udostępniający zaprojektowane przez studenta API na potrzeby gospodarcze bądź społeczne.

Pełny opis:

Z uwagi na specyfikę przedmiotu związaną z praktycznym zastosowaniem omawianej technologii, wykład i laboratoria połączone są w jeden blok zajęciowy.

1. Wprowadzenie do programowania w JavaScript

2. Wprowadzenie do programowania w Node.js

3. Tworzenie projektu

4. Debugging

5. Asynchroniczność

6. Serwery sieciowe

7. Wdrażanie aplikacji

8. Testowanie aplikacji

9. Praca z bazą danych MongoDB

10. Bezpieczeństwo i autoryzacja

Literatura:

1. Dokumentacja do JavaScript: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

2. Dokumentacja do Node.js: https://nodejs.org/en/docs/

3. Ethan Brown, 2016, Learning JavaScript, Third Edition

4. Shelley Powers, 2016, Learning Node, Second Edition

5. Dokumentacja do MongoDB: https://docs.mongodb.com/

6. MongoDB Node.js Driver https://mongodb.github.io/node-mongodb-native/

7. https://github.com/dexteryy/spellbook-of-modern-webdev

8. https://github.com/sindresorhus/awesome-nodejs

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie ustne – weryfikacja W01, W02 i K01

projekty – weryfikacja U01, U02 i K02

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie ustnej obrony projektów

2.0 - [0% - 50%)

3.0 - [50% – 65%)

3.5 - [65% - 75%)

4.0 - [75 % - 85%)

4.5 - [85% - 95%)

5.0 - [95% - 100%]

Laboratoria: zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych dwóch projektów

2.0 - [0% - 50%)

3.0 - [50% – 65%)

3.5 - [65% - 75%)

4.0 - [75 % - 85%)

4.5 - [85% - 95%)

5.0 - [95% - 100%]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pierzchalski
Prowadzący grup: Michał Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pierzchalski
Prowadzący grup: Michał Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)