Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Szkolna pracownia komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1SPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkolna pracownia komputerowa
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów informatycznych przewidzianych programem studiów 1 i 2 roku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych,

10 godzin przygotowanie do ćwiczeń,

20 godzin wykonanie projektu zaliczeniowego.


razem 60 = 2 pkt . ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu przedmiotu student:

W1. zna prawa i obowiązki opiekuna szkolnej pracowni komputerowej (K_W08, K_W09)

W2. posiada wiedzę niezbędną do administrowania systemem pracowni komputerowej w zakresie podstawowym (K_W07 i K_W09).

W3. zna oprogramowanie dydaktyczne wspomagające nauczanie matematyki i informatyki oraz zasady pracy na elektronicznej platformie wspomagania zajęć oraz środowiska w chmurze przeznaczone do pracy i nauczania w trybie zdalnym (K_W07, K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. konfiguruje system komputerowy lub inne urządzenie cyfrowe zgodnie ze potrzebami poszczególnych przedmiotów w szkole, w tym do pracy w sieci (K_U24, K_U26)

U2. instaluje i konfiguruje środowisko programistyczne i inne oprogramowanie wspomagające pracę dydaktyczną z zakresu matematyki i informatyki(K_U24)

U3. pracuje na elektronicznej platformie wspomagania zajęć; umieszcza materiały dydaktyczne i definiuje aktywności dla ucznia, wykorzystuje aplikacje w chmurze do pracy zespołowej i nauczania zdalnego (K_U23, K_U24)

U4. umie dostosować laboratorium do aktualnych potrzeb szkoły (zakładanie nowych grup roboczych i kont dla uczestników tych grup, konfigurowanie uprawnień) (K_U24)

U5. potrafi zadbać o sprawność i bezpieczeństwo działania systemu laboratoryjnego (aktualizacje systemu, zabezpieczenia antywirusowe, tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie systemu, usuwanie drobnych awarii systemu), (K_U09)

U6. potrafi zaprojektować i wykonać prosty serwis dydaktyczny z wykorzystaniem wybranych technik webowych(K_U20)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. odpowiedzialnie zarządza sprzętem i jego zasobami w pracowni komputerowej, (K_K04)

K2. zapewnia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo pracy ze sprzętem w pracowni szkolnej, (K_K02)

K3. pracując z zasobami z różnych źródeł przestrzega prawa autorskiego i posługuje się oprogramowaniem na odpowiednich licencjach (K_K01)

K4. pomaga nauczycielom i uczniom chronić swój wizerunek w sieci (K_K03, K_K02)


Metody dydaktyczne:

Laboratorium kończy się zaliczeniem.


Student jest zobowiązany realizację zadań wchodzących w skład projektu praktycznego a wymagających wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymienionych w punktach W1-W2, U1-U6, K1-K4

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studenta do pełnienia roli opiekuna pracowni komputerowej w szkole oraz wybranych informatycznych systemów wspomagających nauczanie(również zdalne).

Pełny opis:

 1. Rola i zadania opiekuna szkolnej pracowni komputerowej.
 2. Instalacja systemu (Windows, Linux) i oprogramowania (oprogramowanie komercyjne, gnu, free). Konfiguracja sieci.
 3. Rozwiązywanie problemów sprzętowych, instalacje sterowników.
 4. Tworzenie kopi zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii.
 5. Podstawowe zadania związane z bezpieczeństwem systemu (sposoby aktualizacji systemu, ochrona antywirusowa, itp.)
 6. Zarządzanie zasobami systemu. (udziały dyskowe, konta użytkowników, itp.)
 7. Lokalny serwer http. Instalacja i konfiguracja serwera Apache.
 8. Publikowanie materiałów dydaktycznych na serwerze lokalnym (HTML, PHP, SQL, JAVA).
 9. Otwarte platformy zdalnego nauczania (budowa, konfiguracja i instalacja).
Literatura:

 1. Preston Gralla, System Windows. Najlepsze rozwiązania, Helion 2008.
 2. Bartosz Danowski, Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2005
 3. Olaf Kirch, Terry Dawson, Linux Network Administrator's Guide, O'Reilly Media 2000 http://oreilly.com/openbook/linag2/book/index.html
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności i wykonanego indywidualnie projektu praktycznego obejmującego swoim zakresem jeden z zaproponowanych scenariuszy konfiguracji w szkolnej infrastrukturze pracowni komputerowej o znaczeniu lokalnym oraz części jej zasobów dostępnych zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)