Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E21-EM-ZaRyz
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem
Jednostka: Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii
Grupy: Ekonomia - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Ekonomia, 1 rok II stopnia, PRK, sp. ekonomia menedżerska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z mikroekonomii, makroekonomii, statystyki, matematyki, ekonometrii oraz ekonomiki przedsiębiorstwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bezpośrednie aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego - 30 godzin, konsultacje merytoryczne - 10 godzin,


Łącznie liczba godzina kontaktowych 40


Praca własna studenta (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, wykonanie zadań): - 35 godzin


Całkowity nakład pracy studenta 75 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Absolwent posiada wiedzę o rodzajach ryzyka i metodach zarządzania ryzykiem - K_W06

W2. Absolwent identyfikuje ryzyka: operacyjne, rynkowe, finansowe, prawne i osobowe i zna strategie ich ograniczania, transferu, kompensacji i retencji - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Absolwent potrafi identyfikować ryzyka oraz dobierać metody zarządzania ryzykiem - K_U06

U2. Absolwent potrafi dobrać strategie zarządzania ryzykiem i je stosować - K_U03, K_U05.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Absolwent potrafi analizować sytuacje biznesowe z wykorzystaniem metod zarządzania ryzykiem - K_K01

K2. Absolwent jest gotów do poszerzania swoich kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem - K_K04

Metody dydaktyczne:

Wykłady konwersacyjny – prezentacje teoretyczne (różnego rodzaju przykłady i metody zarządzania ryzykiem), stanowią punkt wyjścia do samodzielnego studiowania literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań w oparciu o wiedzę zdobytą na wykładzie oraz wiedzę z zakresu statystyki, matematyki, ekonometrii i badań operacyjnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Niepewność, zmienność i ryzyko w organizacji

-typy niepewności i ryzyka;

- miary ryzyka;

-ogólne metody zarządzania ryzykiem;

-metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem;

-modele zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i finansowym

Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym

Pełny opis:

Niepewność i ryzyko w gospodarce rynkowej

Ogólne metody zarządzania ryzykiem:

- katalog czynników ryzyka,

- działania zapobiegawcze,

- ograniczanie skutków zdarzeń losowych poprzez transfer ryzyka lub kompensację ryzyka,

- analiza profilowa,

- systemy wczesnego ostrzegania;

- metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem (metody zarządzania strategicznego, metody finansowe, metody badań operacyjnych, metody statystyczne);

-modele i organizacja zarządzania ryzykiem

Identyfikacja ryzyka metodą Bow - Tie;

Klasyfikacja ryzyka na przykładach:ryzyko operacyjne, rynkowe, finansowe, prawne, osobowe;

Zarządzanie ryzykiem finansowym z wykorzystaniem kontraktów terminowych i opcji PUT i CALL;

Analiza wskaźnikowa ryzyka finansowego w oparciu o sprawozdania finansowe, metoda punktowa;

Czynniki ryzyka i metody zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym;

Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem

Literatura:

Literatura podstawowa:

Owsian P. Ł., Osińska M., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016

Chong Y, Brown E., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001

Crane L., Gantz G., Isaacs S., Jose D. , Sharp R., Introduction to Risk Management. Understanding Agricultural Risks, http://extensionrme.org/Resources.aspx (luty 2022)

Literatura uzupełniająca

S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, TNOiK, Bydgoszcz 1997;

M. Łuczak, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WSE, Warszawa 2003

T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2005

oraz

Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2003

Capiga M., H. Ogrodnik, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, AE, Katowice 2007

Fierla A (red), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty,SGH w Warszawie, Warszawa 2009

Hul J.C.l, Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa 2021

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o kolokwium (minimum 60% punktów) oraz aktywność na zajęciach - W1, W2, K1, K2,U1, U2

Zaliczenie wykładu - W1, W2, K1, K2

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tak jak w informacjach o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Pełny opis:

Tak jak w informacjach o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Literatura:

Tak jak w informacjach o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)