Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F11-Rachun Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: _Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot Rachunkowość wprowadza studenta w cały cykl przedmiotów związanych z rachunkowością. Student od podstaw poznaje podstawowe pojęcia zasady rachunkowości.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (wykład 30 g./ćwiczenia 30 g/konsultacje 28 g.): 88 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 45 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 42 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenie systemu rachunkowości w obrocie gospodarczym, podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływ poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07]


W2. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej finansowej oraz wyników jednostki zgodnie z przepisami prawa i normami etycznymi [K_W08]

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną podstawowych operacji gospodarczych oraz określić ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat z wykorzystaniem kont księgowych. [K_U03]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań oraz określając wpływ tych działań na sytuację finansową i majątkową podmiotu gospodarczego. [K_K03]


Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne


Ćwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych w arkuszu kalkulacyjnym

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- referaty studentów

- wejściówki.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot Rachunkowość jest pierwszym z przedmiotów na którym poruszane są kwestie związane z ogólnie pojętą rachunkowością.

Przedmiot od wyjaśnienia ogólnych pojęć, narzędzi i zasad rachunkowości przechodzi do szczegółowych, kluczowych rozwiązań ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. W ramach przedmiotu dokonany jest podział na rachunkowość finansową i zarzadczą z czego większy nacisk kładziony jest na aspekty rachunkowości finansowej (około 90% czasu zajęć). Dodatkowo na przedmiocie omawiana jest problematyka rachunki kosztów jako wspólna dla rachunkowości finansowej i zarządczej

Student opisuje kategorie ekonomiczne w ujęciu prawa bilansowego.

Pełny opis:

Treści programowe - wykład:

1. Podstawy rachunkowości [W1]

1.1. System rachunkowości

1.2. Bilans majątkowy

1.3. Rachunek zysków i strat

1.4. Klasyfikacja i ewidencja i kalkulacja kosztów

2. Ogólny schemat rozumowania księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości [W2]

2.1. Ustawa o rachunkowości jako źródło rozwiązań w

rachunkowości

2.1. Konto księgowe - istota i funkcjonowanie

2.2. Konto księgowe - podzielność i łączenie kont

2.3. Konto księgowe - ogólny schemat rozumowania księgowego

2.4. Etyka w rachunkowości

Treści programowe - ćwiczenia

1. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych [U1]

1.1. Bilans majątkowy i rachunek wyników

1.2. Konta księgowe

1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów

2. Wycena produktów pracy i podział wyniku finansowego [U1]

2.1. Kalkulacja kosztów jednostkowych

2.2. Produkty pracy

2.3. Wynik wynik finansowy i jego podział

Literatura:

Lit. podstawowa

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008,

2. Sprawozdanie finansowe wg. polskiego prawa bilansowego,E. Chojnacka, U. Wolszon, T. ZimnickiWydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018

3. Małkowska D., Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami, ODDK, Gdańsk 2020.

4. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) dostępna na www.mf.gov.pl

Lit. uzupełniająca

5. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK Gdańsk, 2010

6.Gierusz J. Plan kont z komentarzem, Handel, prdukcja, usługi, ODDK, Gdańsk, 2010

7. Turyna J., Rachunkowość finansowa,

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu na platformie Moodle. Test składa się z 20 pytań na każdy efekt (W1, W2) losowanych z puli około 100. Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

W1 - 20 pytań - Egzamin +++

W2 - 20 pytań - Egzamin +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

Ćwiczenia:

"Ćwiczenia realizowane są w formie zdalnej w sposób synchroniczny przy użyciu MS Teams"

Na zaliczenie składają się dwa kolokwia:

1. księgowanie operacji gospodarczych na kontach teowych,

2. kalkulacja kosztów i sporządzanie uproszczonego bilansu i

rachunku zysków i strat.

U1 - kolokwium 1 i 2 "+++"

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

(zaliczenie- próg 60%)

Realizacja efektu osiągnięta jest przy czynnym/aktywnym uczestnictwie w 60% ćwiczeń, lub realizacji referatu.

K1 - rejestrowana aktywność "+++" lub referat "+++".

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Urszula Król, Anna Olewnik-Dejewska, Urszula Wolszon, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Maja Piesiewicz, Katarzyna Szortyka, Urszula Wolszon, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Katarzyna Szortyka, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.