Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F12fb-BanMie Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Bankowość międzynarodowa
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunkowość - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok I stopnia, PRK, moduł finanse i bankowość
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu bankowości i finansów międzynarodowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny czas pracy studenta wynoszący 175 godz. obejmuje:

30 godz. - wykład

15 godz. - ćwiczenia

10 godz. - konsultacje z wykładowcą

60 godz. - praca własna, studia literatury

60 godz. - przygotowanie do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie zasady funkcjonowania instytucji finansowych w ramach międzynarodowego systemu finansowego

(K_W02: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student prawidłowo identyfikuje, rozumie oraz ocenia funkcjonowanie systemu bankowości międzynarodowej, a w szczególności działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz ich relacje z otoczeniem

(K_U01: potrafi – wykorzystując posiadaną wiedzę i właściwe źródła – prawidłowo diagnozować i interpretować procesy gospodarcze, w szczególności w kontekście aspektów finansowych)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest przygotowany do aktywnego rozwiązywania w ramach grup zadaniowych problemów dotyczących funkcjonowania instytucji finansowych w ramach międzynarodowego systemu finansowego

(K_K01: jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- studium przypadku

- ćwiczeniowa

- prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy funkcjonowania banków komercyjnych w skali międzynarodowej, banków międzynarodowych oraz transakcji i operacji bankowych realizowanych w skali międzynarodowej.

Pełny opis:

Przedmiot zawiera treści związane z organizacją i funkcjonowaniem banków w skali międzynarodowej. Obejmuje on podstawy bankowości, charakterystykę banków krajowych, banków zagranicznych, instytucji kredytowych, a także banków międzynarodowych. Zawiera podstawy prawne funkcjonowania banków w skali międzynarodowej, a także w ramach EOG. Przedmiot charakteryzuje międzynarodowe rozliczenia bankowe, finansowanie handlu zagranicznego, wymianę walutową, dealing metalami szlachetnymi oraz działalność inwestycyjną na rynkach międzynarodowych. W ramach przedmiotu zaprezentowane będą charakterystyki, organizacja oraz funkcjonowanie BIS, EBC oraz FED, a także szczególne aspekty związane z bankowością międzynarodową, tzn. międzynarodowe fuzje i przejęcia banków oraz bankowość islamską.

Tematy szczegółowe przedmiotu:

1. Podstawy bankowości międzynarodowej W1

2. Banki na rynkach międzynarodowych W1, U1

3. Rozliczenia międzynarodowe banków W1,

4. Systemy bankowe w wybranych krajach W1, U1

5. Operacje zagraniczne banków i produkty w bankowości międzynarodowej W1, U1,

6. Międzynarodowa wymiana walutowa W1, U1

7. Międzynarodowe Organizacje Płatnicze W1, U1

8. Banki międzynarodowe i ich funkcjonowanie m.in. BIS, EBI, EBOiR, EBC, FED, MFW, BŚ W1, U1, K1

9. Kryzysy bankowe W1, U1, K1

10. Szczególne aspekty bankowości na rynkach międzynarodowych (m.in. międzynarodowe fuzje i przejęcia, bankowość islamska, bankowość cienia) W1, U1, K1

Ćwiczenia obejmują głównie omówienie oraz analizę przypadków funkcjonowania banków międzynarodowych, a także instrumentów oraz rozwiązań bankowości międzynarodowej.

Literatura:

1. E. Gostomski, Bankowość międzynarodowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2011;

2. R. Płókarz, Globalne rynki finansowe, PWN, 2013;

3. M. Zaleska (red.) Współczesna bankowość, Difin, 2008;

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub zamkniętych.

Ćwiczenia: prezentacje projektów, kolokwium

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 egzamin +++

U1 egzamin +++, prezentacje +++

K1 prezentacje +++, obserwacja pracy na zajęciach ++

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.