Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja rachunkowości w firmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F12r-OrRach Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Organizacja rachunkowości w firmie
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: _Finanse i rachunkowość - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok I stopnia, PRK, moduł rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów z lat ubiegłych: rachunkowość.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 10 godz.

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 5 godz.

3. Konsultacje z wykładowcą: 5 godz.

4. Wykład: 30 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym – z punktu widzenia finansów i rachunkowości - normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne, ich źródła, zmiany i sposoby działania - K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń gospodarczych w zakresie zagadnień z zakresu rachunkowości - K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – Jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

1. Organizacja działu rachunkowości,

2. Organizacja procesu informacyjnego rachunkowości.

Pełny opis:

1. Organizacja działu rachunkowości (W1, U1, K1):

− ogólne zasady organizacji rachunkowości,

− narzędzia organizacyjne rachunkowości,

− organizacja działu rachunkowości,

− dobór systemów komputerowych.

2. Organizacja procesu informacyjnego rachunkowości (W1, U1, K1):

− prawo bilansowe a organizacja rachunkowości,

− dokumentacja księgowa,

− zasady ewidencji księgowej,

− inwentaryzacja w firmie,

− sprawozdawczość finansowa,

− kontrola wewnętrzna w firmie.

Literatura:

− K. Winiarska, Organizacja rachunkowości, PWE, Warszawa 2011.

− T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.

− S. Sojak, J. Stankiewicz, Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

− J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenie związane z rozliczaniem środków unijnych, ODDK 2008.

− B. Micherda, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN 2008

− K. Sawicki, Podstawy rachunkowości, PWE 2009

− S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE 2008,

− Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.2013.330.j.t. z późn. zm.).

− Miesięcznik „Rachunkowość”, SKwP.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z przedmiotu

W1- zaliczenie +++,

U1 – zaliczenie +++, aktywność ++,

K1 – aktywność +++.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK nr 178 z dnia 8 września 2020 zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak MS Teams czy platforma Moodle.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Powyższe zarządzanie wskazuje także, że egzaminy i zaliczenia przedmiotów oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się:

• w sposób tradycyjny,

• w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznej przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów za zgodą nauczyciela akademickiego)

• uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej (z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów) w formie zdalnej.

W związku z tym, w porozumieniu ze studentami, zostanie ustalona forma przeprowadzenia zaliczeń i egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.