Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organizacja rachunkowości w firmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F12r-OrRach
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja rachunkowości w firmie
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok I stopnia, PRK, moduł rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów z lat ubiegłych: rachunkowość.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 10 godz.

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 5 godz.

3. Konsultacje z wykładowcą: 5 godz.

4. Wykład: 30 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym – z punktu widzenia finansów i rachunkowości - normy i reguły prawne, organizacyjne i etyczne, ich źródła, zmiany i sposoby działania - K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń gospodarczych w zakresie zagadnień z zakresu rachunkowości - K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – Jest gotów do odpowiedniego definiowania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości - K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w formie e-learningu synchroniczne na MS Teams wspomagany materiałami uzupełniającymi umieszczonymi na platformie Moodle - 30 godzin.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w ustalonych terminach - zgodnie z planem zajęć.

Komunikacja wykładowca - student odbywać się będzie w następujących formach:

1) e-learning zajęcia synchroniczne - MS Teams.

2) zadawanie pytań i konsultacje:

- ogłoszenia (platforma Moodle),

- forum aktualności (platforma Moodle),

- dyżur (MS Teams, e-mail).

Wykład został podzielony na następujące moduły:

1) Materiały formalne prowadzenia przedmiotu - sylabus, poradnik metodyczny przedmiotu i scenariusz zajęć.

2) Organizacja przedmiotu "Organizacja rachunkowości w firmie" :

- plan i harmonogram zajęć,

- zasady zaliczenia przedmiotu,

- literatura

- zasady korzystania z materiałów załączonych do poszczególnych tematów.

3) Organizacja rachunkowości w firmie - zagadnienia wstępne

4) Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

5) Polityka rachunkowości

6) Dobór systemów komputerowych.

7) Dowody księgowe.

8) Organizacja ewidencji księgowej.

9) Inwentaryzacja.

10) Sprawozdawczość finansowa.

11) Kontrola wewnętrzna.

Wszystkie materiały i aktywności umieszczone są na platformie Moodle.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. Organizacja działu rachunkowości,

2. Organizacja procesu informacyjnego rachunkowości.

Pełny opis:

1. Organizacja działu rachunkowości (W1, U1, K1):

− ogólne zasady organizacji rachunkowości,

− narzędzia organizacyjne rachunkowości,

− organizacja działu rachunkowości,

− dobór systemów komputerowych.

2. Organizacja procesu informacyjnego rachunkowości (W1, U1, K1):

− prawo bilansowe a organizacja rachunkowości,

− dokumentacja księgowa,

− zasady ewidencji księgowej,

− inwentaryzacja w firmie,

− sprawozdawczość finansowa,

− kontrola wewnętrzna w firmie.

Wszystkie zagadnienia zostały podzielone na następujące moduły:

1) Organizacja rachunkowości w firmie - zagadnienia wstępne

2) Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3) Polityka rachunkowości

4) Dobór systemów komputerowych.

5) Dowody księgowe.

6) Organizacja ewidencji księgowej.

7) Inwentaryzacja.

8) Sprawozdawczość finansowa.

9) Kontrola wewnętrzna.

Literatura:

− K. Winiarska, Organizacja rachunkowości, PWE, Warszawa 2011.

− T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.

− S. Sojak, J. Stankiewicz, Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

− J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenie związane z rozliczaniem środków unijnych, ODDK 2008.

− B. Micherda, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN 2008

− K. Sawicki, Podstawy rachunkowości, PWE 2009

− S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE 2008,

- B. Nita, J. Koczar, K. Kostyk-Siekierska, Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych, Difin, Warszawa 2017.

− Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021.217 j.t. z późn. zm.).

− Miesięcznik „Rachunkowość”, SKwP.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena odbywa się na podstawie sumy wyników ewaluacji bieżącej i końcowej:

1. Ewaluacja bieżąca wykładu realizowana jest w różnych formach, do każdego tematu dołączony jest wykład dotyczący realizowanego przedmiotu, jak również dodatkowe źródła, które mają pomóc studentowi w zapoznaniu się i zrozumieniu załączonych materiałów. Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się poprzez zdanie quizu, gdzie wymagany poziom zaliczenia wynosi 70% prawidłowych odpowiedzi (W1, U1).

3. Ewaluacja końcowa wykładu polega na zaliczeniu przedmiotu na podstawie quizu z pytaniami dotyczącymi całego materiału wykładanego na przedmiocie. Pytania będą dobierane losowo dla każdego studenta automatycznie przez system Moodle, odpowiedzi w pytaniach zamkniętych będą mieszane przez system Moodle. Nawigacja pytań sekwencyjna, czas trwania egzaminu ograniczony (W1, U1, K1). Zaliczenie pisemne z przedmiotu wymaga min. 60% poprawnych odpowiedzi.

W1- zaliczenie +++,

U1 – zaliczenie +++, aktywność ++,

K1 – aktywność +++.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK nr 178 z dnia 8 września 2020 zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak MS Teams czy platforma Moodle.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Powyższe zarządzanie wskazuje także, że egzaminy i zaliczenia przedmiotów oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się:

• w sposób tradycyjny,

• w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznej przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów za zgodą nauczyciela akademickiego)

• uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej (z własnej inicjatywy nauczyciela akademickiego lub na wniosek studenta/studentów) w formie zdalnej.

W związku z tym, w porozumieniu ze studentami, zostanie ustalona forma przeprowadzenia zaliczeń i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams i platformy Moodle (link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1373).

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Zaliczenie przedmiotu oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się zdalnie na podstawie wyników uzyskanych w quizie końcowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams i platformy Moodle (link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1373).

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem, studenci zostaną poinformowaniu o sposobie odrobienia zajęć.

Zaliczenie przedmiotu oraz weryfikacja efektów uczenia się odbywają się zdalnie na podstawie wyników uzyskanych w quizie końcowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)