Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne trendy na rynku usług finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-DF-WspTr
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy na rynku usług finansowych
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń

2) Konsultacje z nauczycielem: 20 godz.

3) Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 10 godz.

4) Praca własna studenta - przygotowanie do uczestnictwa w procesie oceniania: 40 godz.

Razem nakład pracy studenta: 100 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnych trendów w ofercie instytucji finansowych - K_W01


W2: Rozpoznaje i interpretuje rolę, i znaczenie społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych - K_W02Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Interpretuje i wyjaśnia zjawiska gospodarcze i ocenia uwarunkowania ekonomiczno-finansowe w zakresie współczesnych trendów na rynku usług finansowych - K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy w zakresie współczesnych trendów na rynku usług finansowych związane z wykonywaniem zawodu - K_K02


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, pogadanka, ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynku usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Cel AACSB (ćwiczenia): Student prezentuje ofertę produktową wybranych instytucji finansowych

Pełny opis:

Inwestycje finansowe - W1

Produkty i usługi na rynku finansowym - W1

Usługi transgraniczne - W1

Dobre praktyki na rynku finansowym - W2

Społeczna odpowiedzialność instytucji oferujących usługi finansowe - W2

Piramidy i oszustwa finansowe - W1

Odbiorcy usług finansowych - W1

Ochrona konsumenta na rynku finansowym - W1

Współczesne trendy w zakresie tworzenia oferty produktowej instytucji finansowych - W1

Ćwiczenia:

Identyfikacja i analiza współczesnych trendów na rynku usług finansowych - W1, W2, U1, K1

Cel AACSB (ćwiczenia): Student prezentuje ofertę produktową wybranych instytucji finansowych

Literatura:

Literatura podawana w trakcie zajęć.

Literatura uzupełniająca:

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

M. Pachucki, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. Poradnik klienta usług finansowych, KNF, Warszawa 2016.

M. Buszko, D. Krupa, Obsługa osób młodych w kontekście społecznej odpowiedzialności banków, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Nr 532, 2018.

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Wspieranie inwestowania długoterminowego z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych na poziomie UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437, 2016.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

W1 Egzamin ++, Prezentacja ++

W2 Egzamin ++, Prezentacja +

U1 Kolokwium ++, Prezentacja ++, Obserwacja +

K1 Kolokwium ++, Prezentacja ++, Obserwacja +

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska, Dorota Krupa
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynkach usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną ze współczesnymi trendami w zakresie tworzenia oferty produktowej instytucji finansowych na rynkach finansowych. W ramach przedmiotu prezentowane są najnowsze rozwiązania inwestycyjne miedzy innymi z zakresu funduszy UCITS, funduszy AIF oraz inwestycji alternatywnych skierowanych do różnego rodzaju inwestorów.

Podczas zajęć omówione zostaną również perspektywy rozwoju oferty rynku finansowego pod kątem zmian ustawodawstwa w tym zakresie zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Literatura:

D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

D. Krupa, Rola krajowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, [w:] Finanse publiczne., J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Krupa, B. Kołosowska, D. Walczak, Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

E. Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska, Dorota Krupa
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynkach usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną ze współczesnymi trendami w zakresie tworzenia oferty produktowej instytucji finansowych na rynkach finansowych. W ramach przedmiotu prezentowane są najnowsze rozwiązania inwestycyjne miedzy innymi z zakresu funduszy UCITS, funduszy AIF oraz inwestycji alternatywnych skierowanych do różnego rodzaju inwestorów.

Podczas zajęć omówione zostaną również perspektywy rozwoju oferty rynku finansowego pod kątem zmian ustawodawstwa w tym zakresie zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Literatura:

D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

D. Krupa, Rola krajowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, [w:] Finanse publiczne., J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Krupa, B. Kołosowska, D. Walczak, Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

E. Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynkach usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną ze współczesnymi trendami w zakresie tworzenia oferty produktowej instytucji finansowych na rynkach finansowych. W ramach przedmiotu prezentowane są najnowsze rozwiązania inwestycyjne miedzy innymi z zakresu funduszy UCITS, funduszy AIF oraz inwestycji alternatywnych skierowanych do różnego rodzaju inwestorów.

Podczas zajęć omówione zostaną również perspektywy rozwoju oferty rynku finansowego pod kątem zmian ustawodawstwa w tym zakresie zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Literatura:

D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

D. Krupa, Rola krajowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, [w:] Finanse publiczne., J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Krupa, B. Kołosowska, D. Walczak, Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

E. Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Uwagi:

Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

Zaliczenie może odbyć się również zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynkach usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną ze współczesnymi trendami w zakresie tworzenia oferty produktowej instytucji finansowych na rynkach finansowych. W ramach przedmiotu prezentowane są najnowsze rozwiązania inwestycyjne miedzy innymi z zakresu funduszy UCITS, funduszy AIF oraz inwestycji alternatywnych skierowanych do różnego rodzaju inwestorów.

Podczas zajęć omówione zostaną również perspektywy rozwoju oferty rynku finansowego pod kątem zmian ustawodawstwa w tym zakresie zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Literatura:

D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

D. Krupa, Rola krajowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, [w:] Finanse publiczne., J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Krupa, B. Kołosowska, D. Walczak, Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

E. Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Uwagi:

Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

Zaliczenie może odbyć się również zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynkach usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną ze współczesnymi trendami w zakresie tworzenia oferty produktowej instytucji finansowych na rynkach finansowych. W ramach przedmiotu prezentowane są najnowsze rozwiązania inwestycyjne miedzy innymi z zakresu funduszy UCITS, funduszy AIF oraz inwestycji alternatywnych skierowanych do różnego rodzaju inwestorów.

Podczas zajęć omówione zostaną również perspektywy rozwoju oferty rynku finansowego pod kątem zmian ustawodawstwa w tym zakresie zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Literatura:

D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

D. Krupa, Rola krajowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, [w:] Finanse publiczne., J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Krupa, B. Kołosowska, D. Walczak, Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

E. Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Uwagi:

Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

Zaliczenie może odbyć się również zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi trendami na rynkach usług finansowych. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Wymagana znajomość funkcjonowania rynków finansowych.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną ze współczesnymi trendami w zakresie tworzenia oferty produktowej instytucji finansowych na rynkach finansowych. W ramach przedmiotu prezentowane są najnowsze rozwiązania inwestycyjne miedzy innymi z zakresu funduszy UCITS, funduszy AIF oraz inwestycji alternatywnych skierowanych do różnego rodzaju inwestorów.

Podczas zajęć omówione zostaną również perspektywy rozwoju oferty rynku finansowego pod kątem zmian ustawodawstwa w tym zakresie zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Literatura:

D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.

E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gabryelczyk (red.) Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

K. Gabryelczyk (red.), Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007.

D. Krupa, Irlandzkie Qualifying Investor Funds, [w:] Rynek finansowy - nowe perspektywy, P.Karpuś, J.Węcławski (red.), Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010.

D. Krupa, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, A. Janc (red.), Zeszyty Naukowe Nr 140, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

D. Krupa, Rola krajowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, [w:] Finanse publiczne., J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Krupa, B. Kołosowska, D. Walczak, Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowego sektora MSP, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

D. Krupa, Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, [w:] Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińska (red.), Poltex, Warszawa 2011.

E. Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Uwagi:

Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej.

Zaliczenie może odbyć się również zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)